Politična korektnost zmaga, ko zdrava pamet odpove

spar-kosiloEvropsko sodi­šče v Luksemburgu je spre­jelo kon­tro­ver­zno odlo­či­tev v zvezi z zava­ro­val­nimi pre­mi­jami. Kakršnokoli cenovno raz­li­ko­va­nje med moškimi in žen­skami, če je še tako pod­prto z dej­stvi (npr. daljša življenj­ska doba žensk), za sodnike pred­sta­vlja pre­po­ve­dano dis­kri­mi­na­cijo. Evropskim zava­ro­val­ni­cam je zapo­ve­dalo, da morajo od 21.12. 2012 dalje pri vseh novo skle­nje­nih zava­ro­val­nih pogod­bah dolo­čiti pre­mije na novo, tako da ne bo raz­lik med moškimi in ženskami.

Če se sta­ti­stična dej­stva ne skla­dajo s poli­tič­nimi prin­cipi, toliko slabše za dej­stva. Žen­skam se bodo zato podra­žila avto­mo­bil­ska zava­ro­va­nja in življenj­ska zava­ro­va­nja, neko­liko se jim lahko poce­nijo doži­vljenj­ske rente. Moškim se bodo podra­žile rente, lahko pa se jim malo poce­nijo življenj­ska zavarovanja.

Čeprav, v poce­ni­tve močno dvo­mim. Bolj ver­je­ten je sce­na­rij, viden ob pre­hodu na evro: podra­ži­tev za vse, nekje malo, dru­god več. Iz Slovenskega zava­ro­val­nega zdru­že­nja so že spo­ro­čili, da »se bodo odlo­či­tvi sodi­šča pri­la­go­dili in ustre­zno spre­me­nili svoje izra­čune« (kar­koli že to pomeni).

Mogoče se bodo luksem­bur­ški modreci v nasle­dnjem koraku anga­ži­rali še proti sta­ro­stni dis­kri­mi­na­ciji  in, na pri­mer, Mobitelu pre­po­ve­dali Itak Džabest tarife za mlade, Sparu pa popu­ste za upo­ko­jence in sin­di­kalno kosilo za dva evra ob torkih.

Ta članek je bil objavljen v kategoriji butalci, zavarovanje.

En Komentar

  1. sandi
    Objavljen na 20. april 2011 ob 07:50 | stalna povezava

    To temo so obširno in s kon­kre­tnimi pri­meri obde­lali v novih Mojih Financah: Podražitev zava­ro­vanj za žen­ske in poce­ni­tev za moške

Komentiraj

Tvoj email ne bo nikoli objavljen ali predan naprej. Nujna polja so označena z *

*
*

Lahko uporabiš te HTML značke in lastnosti: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Na tej strani uporabljamo piškotke! Z uporabo te spletne strani se strinjate s pogoji uporabe piškotov na vašem računalniku! Podrobnosti preverite tukaj . x