Kako sem dvigoval pokojninske prihranke (1. del)

Prva osebnaSvoj pokoj­nin­ski osta­nek iz nek­da­nje zapo­sli­tve sem pred krat­kim opi­so­val tule: Moj pokoj­nin­ski temelj (ha,ha). Potem pa sem se 1. aprila 2011, po natanko dese­tih letih od vklju­či­tve v pokoj­nin­ski načrt, name­nil ta dro­biž dvi­gniti. Kako je to potekalo?

Predvideval sem, da bom na sple­tni strani pod­je­tja, ki obrača moje skro­mne pokoj­nin­ske pri­hranke, Prve osebne zava­ro­val­nice, lahko dobil vse potrebne napotke: kaj moram izpol­niti, kaj pri­lo­žiti in tako dalje.

Motil sem se. Na sple­tni strani o pred­ča­snem izstopu zava­ro­vanca iz (kolek­tiv­nega) II. ste­bra nisem našel sko­raj nič. No, saj infor­ma­cij nisem potre­bo­val, iskal sem le for­mu­lar z zah­tev­kom, ki ga jim je treba dosta­viti. Praktično je, če si oseba lahko obra­zec kar sama nati­sne, ga izpolni, pri­loži zah­te­vano in odpo­šlje. To že vrsto let omo­goča celo slo­ven­ska državna uprava. Toda Prva osebna zava­ro­val­nica obraz­cev ne daje na voljo na spletu.

Treba je pokli­cati po tele­fonu, kjer mi je pri­ja­zna gospa razlo­žila, da je tako name­noma — oni pošljejo obra­zec stranki samo na njeno izrecno zah­tevo, potem ko pre­ve­rijo, če je res nji­hova stranka. Povedala mi je sta­nje na mojem računu, me obve­stila o izsto­pni pro­vi­ziji in akon­ta­ciji doho­dnine ter izra­ču­nala okvirni zne­sek, ki ga bom dobil na svoj ban­čni račun.

Če bo vse po sreči — torej, če se ne bom pre­več obi­ral z vra­ča­njem obrazca in zbi­ra­njem pri­log, ki jih le-ta zah­teva — bo to enkrat avgu­sta. Takšni so zakon­ski roki, je pove­dala. Obrazec pa naj pri­ča­ku­jem po pošti v roku 5 delov­nih dni.

In res, 7. aprila sem dobil obra­zec, delno že pre­diz­pol­njen s podatki o moji zava­ro­valni polici. V njem me okvirno obve­ščajo o zne­skih (ti se bodo do izpla­čila denarja še spre­me­nili) in opo­zar­jajo na more­bi­tne nepri­je­tne posle­dice izpla­čila (doho­dnina, otro­ški doda­tek, šti­pen­dije otrok, pla­čilo vrtca).

Me je pa pre­se­ne­tilo nepo­trebno kom­pli­ci­ra­nje z obve­zno osebno iden­ti­fi­ka­cijo. Kot sem ugo­to­vil kasneje, je Prva osebna zava­ro­val­nica pri tem izjema, saj druge pokoj­nin­ske družbe tega ne zahtevajo.

Osebna identifikacija

kli­kni za povečavo

 

To, da gredo ponu­dniki finanč­nih sto­ri­tev lju­dem zelo na roko, ko je treba denar od njih vzeti, potem pa bistveno bolj kom­pli­ci­rajo, ko jim ga je treba dati nazaj — naredi slab vtis. O tem sem nekoč že pisal (tule).

Kakorkoli, da sem se dejan­sko odpra­vil do upravne enote, je tra­jalo do pred­vče­raj­šnjim (ove­ri­tev pod­pisa je stala 1,16 EUR). Včeraj, 20. aprila pa sem obra­zec oddal na pošto. Edina zah­te­vana pri­loga je foto­ko­pija ban­čne kar­tice. Zavarovalne police ni treba priložiti.

Trimesečni izsto­pni rok mi bo torej pote­kel konec julija, eno­me­sečni izpla­čilni rok pa konec avgu­sta. Takrat sledi končno poro­čilo. Zaenkrat je glavna ugo­to­vi­tev, da posto­pek ni popol­noma enak pri vseh ponu­dni­kih PDPZ; za svoj pri­mer morate torej napotke dobiti pri svoji pokoj­nin­ski družbi, banki ali zavarovalnici.

Ta članek je bil objavljen v kategoriji pokojnina z značko .

Komentiraj

Tvoj email ne bo nikoli objavljen ali predan naprej. Nujna polja so označena z *

*
*

Lahko uporabiš te HTML značke in lastnosti: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Na tej strani uporabljamo piškotke! Z uporabo te spletne strani se strinjate s pogoji uporabe piškotov na vašem računalniku! Podrobnosti preverite tukaj . x