Kako trgovci jahajo pridelovalce

Kar pogo­sto lahko v medi­jih zasle­dimo pri­mere, ko kme­tje poto­žijo, kako malo njim ostane od pro­da­nega mleka ali pše­nice. Situacija je ver­je­tno podobna za vse pri­de­lo­valce živil­skih izdel­kov: daleč naj­ve­čji kos torte si odreže trgo­vec. Torej, ne tisti, ki je hrano pri­de­lal ali pre­de­lal, ampak tisti, ki jo je posta­vil pred kupca in mu jo pro­dal. Razmerja med zaslužki so res začudujoča:

Zidanje cene od pridelovalca do trgovca

vir: revija Manager, april 2011

Zakaj si trgovci toliko vza­mejo? Zato, ker lahko. Trgovina je skon­cen­tri­rana, dobro orga­ni­zi­rana in upo­ra­blja cen­tra­li­zi­rano nabavo. Pridelovalci pa v glav­nem nimajo dru­gih, svo­jih dis­tri­bu­cij­skih kana­lov, razen tržnic in zadru­žnih pro­da­jaln. Nekaj se sicer dogaja tudi na podro­čju dru­gačne dis­tri­bu­cije: mle­ko­mati, vino­mati, Zeleni zaboj­ček in podobno.

Toda večjega pre­mika ne bo, dokler ne bodo svo­jega obna­ša­nja spre­me­nili potro­šniki. Dokler bo le-ta raje skozi vso zimo kupo­val jabolka po kilo­gra­mih v hiper­mar­ketu, name­sto enkrat jeseni v večji koli­čini pri lokal­nem kmetu, bodo imeli boljšo poga­jal­sko pozi­cijo trgovci.

Do takrat bodo trgovci svo­jim doba­vi­te­ljem še naprej zara­ču­na­vali mar­si­kaj, celo — kar je na skrajni meji dobrega okusa — finančno sou­de­ležbo pri trgov­če­vih huma­ni­tar­nih dejav­no­stih, kot kaže nasle­dnji seznam argu­men­tov, kaj vse se znajde v rubriki »boni­tete in rabati«.

Kaj trgovci zahtevajo od dobaviteljev
.

Ta članek je bil objavljen v kategoriji nakupovanje z značko .

6 Komentarji

 1. kos
  Objavljen na 11. april 2011 ob 14:22 | stalna povezava

  potro­šnik je linija naj­manj­šega odpora in to trgo­vec ve, zato se on ne bo spre­me­nil.
  davki trgovcu na marže in itd, pa bodo imeli vsi drža­vljani korist, če se vlada upa sko­čiti tako visoko.

  Trgovec je po lasto­sti »pre­va­rant« zato mora biti pod nad­zo­rom, a ne?

 2. Afnogunc
  Objavljen na 11. april 2011 ob 16:55 | stalna povezava

  Res je kruto, TODA:

  Zakaj za hudiča imajo tisti peki, ki imajo lastne pro­da­jalne enake (tu nekje) cene???
  Prepričan sem, da bi lahko vsaj v svo­jih pro­da­jal­nah bile cene naj­manj za tre­tino nižje kot pri izko­ri­šče­val­skih bara­bah. Pa peki raje še sami nabi­jejo cene in jamrajo, kakšni revčki so. Isto je s kmeti, ki pro­da­jajo mleko na »kme­to­val­nici« — ista cena kot v trgovini.

 3. Objavljen na 11. april 2011 ob 22:35 | stalna povezava

  Tudi mle­ko­mati pro­da­jajo celo dražje (nepre­de­lano) mleko kot trgo­vine. Tu je sicer zače­tna inve­sti­cija v opremo, nekaj vzdr­že­val­nih stro­škov, ampak od neke koli­čine dalje zadeva za kmeta (lastnika mle­ko­mata) laufa.

 4. Matevz
  Objavljen na 11. april 2011 ob 22:42 | stalna povezava

  Kaj pa DDV. Na prvi pogled se zdi, da je celo­tni ddv pri­štet k marži trgovca.

 5. lojz
  Objavljen na 12. april 2011 ob 11:58 | stalna povezava

  Večji pra­šiči obil­nejši banket.

 6. Filip
  Objavljen na 19. april 2011 ob 01:40 | stalna povezava

  @Afnogunc

  1. Pek pro­daja pod istimi cenami ker ni neu­men! Če lju­dje kupu­jejo kruh v trgo­vini za to ceno, ga bodo pa se pri njem, kjer je kruh »zau­panj vre­den«.
  2. Če poleg svoje pro­daje sode­luje tudi s trgovino/trgovsko verigo (recimo Mercator), mu ta obi­čajno grozi z odpo­vedjo sode­lo­va­nja, če bo pro­da­jal robo ceneje, kot je v trgo­vini. (kon­kre­ten pri­mer je Pekarna Pečjak, ki »ne sme« pro­da­jati svo­jih zmr­znje­nih dobrot).

Komentiraj

Tvoj email ne bo nikoli objavljen ali predan naprej. Nujna polja so označena z *

*
*

Lahko uporabiš te HTML značke in lastnosti: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Na tej strani uporabljamo piškotke! Z uporabo te spletne strani se strinjate s pogoji uporabe piškotov na vašem računalniku! Podrobnosti preverite tukaj . x