Najcenejša trgovina je…

Nakupovalni voziček…E.Leclerc, sodeč po pri­mer­javi, obja­vljeni v mar­če­vskih Mojih Financah. Vzorec je obse­gal 27 iden­tič­nih izdel­kov uve­lja­vlje­nih bla­gov­nih znamk, pre­te­žno živil. Poleg zma­go­valca so tek­mo­vali še Lidl, Mercator, Spar in Tuš. Spodnja pre­gle­dnica pri­ka­zuje cene vklju­če­nih izdel­kov v vsaki od trgo­vin na dan primerjave.

Leclerc, Lidl, Mercator, Spar, Tuš

kli­kni za povečavo

Razlika med E.Leclercom kot naj­ce­nej­šim in Mercatorjem kot naj­draž­jim je zna­šala opa­znih 14%.

Trgovec , ki obtiči na dnu takih raz­i­skav (ni nujno vedno Mercator), potem pogo­sto v časo­pi­sih objavi svoj »popra­vek« ozi­roma poja­snilo, ki obsega neka­tere ali vse izmed nasle­dnjih ugo­vo­rov proti rezul­ta­tom primerjave:

  1. V pri­mer­javi niso zajete cene v časovno ome­je­nih akci­jah, ki jih kupci s pri­dom upo­ra­bljajo in zato pri­mer­java zavaja.
  2. V pri­mer­javo niso vklju­čeni izdelki trgo­vskih bla­gov­nih znamk. Teh ima Mercator veliko, kupci jih imajo radi in so cenejši od »brand name« izdel­kov, toda po nji­ho­vem mne­nju prav tako kvalitetni.
  3. Primerjava ne upo­števa dej­stva, da lahko ob tor­kih v Mercatorjih pod dolo­če­nimi pogoji dobite 10% popust na celo­ten nakup, prav tako upo­ko­jenci ob četrt­kih.
  4. Primerjava ne upo­števa dej­stva, da si ime­tniki kar­tice Mercator Pika z dovolj nakupi v posa­me­znem obdo­bju lahko pri­slu­žijo 3–6% nakna­dni popust.
  5. Če kupec na pravi dan iz dnev­nega časo­pisa izreže kupon in ga unovči, lahko dobi 20% popust za posa­me­zni izde­lek, kar lahko pri večjem nakupu več kot odtehta malen­ko­stno dražje cene pri drob­nih nakupih.

Vse našteto drži, ven­dar pa cenovno obču­tljive kupce posta­vlja pred nasle­dnjo dilemo. Ali je ugo­dnejša trgo­vina, kjer so redne cene nizke in te ne posi­lju­jejo z noše­njem kar­tic, opre­za­njem za kuponi v časo­pi­sih in podobno? Ali pa je boljša trgo­vina, ki ti omo­goči — če si dovolj disci­pli­ni­ran in imaš čas — da, na koncu kon­cev, po vseh popu­stih in dobro­pi­sih pla­čaš neko­liko manj?

Poplavi kar­tic ugo­dno­sti so se uprli dis­kon­tarji, kate­rih izjave so zbrane v nedav­nem Večerovem članku V denar­nici več kar­tic kot ban­kov­cev:

Eurospin:

»V pod­je­tju Eurospin Eko se nismo odlo­čili za izdajo svoje kar­tice ugo­dno­sti, saj to ni v kon­ceptu hol­dinga Eurospin Italia. Koncept pro­daje v trgo­vi­nah Eurospin poiz­ku­šamo nare­diti čim bolj eno­sta­ven, tako da vsak dan ponu­jamo kup­cem izdelke dobre kako­vo­sti po ugo­dnih cenah. Naše raz­mi­šlja­nje je, da je ta način naj­bolj pošten do potro­šnika, saj vedno ve, kaj dobi za svoj denar. Kartic ugo­dno­sti pre­o­sta­lih naših kon­ku­ren­tov ne moremo komen­ti­rati, saj ima pač vsako pod­je­tje svoj kon­cept poslo­va­nja. Potrošnikom bi pa sve­to­vali, da si kdaj izra­ču­najo, kaj jim razno zbi­ra­nje popu­stov in bonu­sov na kar­ti­cah dejan­sko pri­nese, saj gre veli­ko­krat zgolj za mar­ke­tin­ške pri­jeme, ki z real­nim pri­hran­kom nimajo veliko skupnega.«

Lidl:

»O uvedbi kar­tic zve­stobe zaradi poplave naj­ra­zlič­nej­ših zve­stob­nih in član­skih pro­gra­mov, ki jih kon­ku­renčna trgo­vska pod­je­tja ponu­jajo slo­ven­skim potro­šni­kom, v družbi Lidl Slovenija tre­nu­tno ne raz­mi­šljamo. V skladu s poslovno poli­tiko družbe osta­jamo zve­sti načelu ponudbe izdel­kov naj­višje kako­vo­sti po naj­niž­jih cenah, zato našim kup­cem ob vsa­kem nakupu zago­ta­vljamo celo­ten pri­hra­nek s šte­vil­nimi teden­skimi ali traj­nimi akci­jami pre­hramb­nih in nepre­hramb­nih izdel­kov. Stroškov, pove­za­nih z izva­ja­njem boni­te­tnih pro­gra­mov, tako ne pre­na­šamo na kupce in hkrati v skladu s stro­gimi inter­nimi dolo­čili ne zbi­ramo in obde­lu­jemo podat­kov o nji­ho­vih naku­pih

Hofer:

»Poznani smo po neod­vi­sni cenovni in ponud­beni poli­tiki, zato se od kon­ku­rence raz­li­ku­jemo tudi po tem, da v naših poslo­val­ni­cah ne upo­ra­bljamo pro­grama zve­stobe v obliki kar­tic ugo­dno­sti, zbi­ra­nja … Programi zve­stobe niso del naše filo­zo­fije, saj nam veliko več pomeni, da lahko zve­stobo kup­cev dose­žemo s trajno niz­kimi cenami skrbno izbra­nih, visoko kako­vo­stnih živil in izdel­kov za vsa­ko­dnevno upo­rabo. Namesto da bi veliko sred­stev pora­bili za obli­ko­va­nje pro­grama pri­do­bi­va­nja kup­cev in ohra­nja­nje nji­hove zve­stobe z nagra­dami, vse pri­hranke nepo­sre­dno, v obliki zni­ža­nih cen, pre­ne­semo na naše kupce. To pomeni, da kupcu ne posta­vljamo norme, koli­ko­krat naj naku­puje pri nas ali za koli­kšno vre­dnost naj opravi nakup, saj sveže in nad­zo­ro­vano kako­vo­stne izdelke dobi prav ob vsa­kem nakupu. Odziv potro­šni­kov na to filo­zo­fijo je odli­čen, zato jo name­ra­vamo ohra­niti tudi v prihodnosti.«

Verjetno so naj­ve­čji spe­ci­a­li­sti za poceni naku­po­va­nje, vsaj kar se izdel­kov za vsak­da­njo rabo tiče, mlajši upo­ko­jenci, ki imajo dovolj časa in ener­gije, obe­nem pa tudi moti­va­cijo, da kupu­jejo pre­mi­šljeno in kar naj­ce­neje. Po parih pogo­vo­rih s takimi naku­po­val­nimi spe­ci­a­li­sti, skle­pam, da je opti­malna stra­te­gija pri­bli­žno taka:

  1. V trgo­vine se hodi redko, z vna­prej pri­pra­vlje­nim sezna­mom in po večje količine.
  2. Nakupovalni spi­sek se dela med tednom, z upo­šte­va­njem akcij, o kate­rih obve­ščajo letaki, ki jih dobi­vamo v poštne nabiralnike.
  3. Ne kupuje se vsega v isti trgo­vini. Treba je vedeti, kaj je v kateri trgo­vini vsaj pov­prečne kako­vo­sti, če ne boljše, npr. dolo­čena živila v Leclercu, dolo­čena teh­nika v Hoferju, pivo v Lidlu, neka­teri pre­hram­beni izdelki v Eurospinu…
  4. Treba je upo­šte­vati dnevne akcije (a la peko­vski izdelki v Mercatorju eno uro pred zapr­tjem trgo­vine) in izre­zo­vati kupone.
  5. Treba je imeti in nositi s seboj vse možne kartice.

Koliko ljudi res zmore tako stra­te­gijo dosle­dno izva­jati, je sicer drugo vpra­ša­nje. Verjetno pa je v teh časih mar­sikdo pri­si­ljen, da se naku­po­va­nja loteva manj lah­ko­mi­selno kot včasih.

Ta članek je bil objavljen v kategoriji nakupovanje z značko , .

Komentiraj

Tvoj email ne bo nikoli objavljen ali predan naprej. Nujna polja so označena z *

*
*

Lahko uporabiš te HTML značke in lastnosti: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Na tej strani uporabljamo piškotke! Z uporabo te spletne strani se strinjate s pogoji uporabe piškotov na vašem računalniku! Podrobnosti preverite tukaj . x