Včerajšnji oblak megle

Država je prej­šnji teden po bli­sko­viti akciji Agencije za upra­vlja­nje kapi­tal­skih naložb z eks­pre­snim skli­ce­va­njem skup­ščin iz držav­nih pod­je­tij postr­gala več kot 50 mili­jo­nov evrov ter ELES, Pošto in Gen Energijo pri­si­lila v nakup doka­pi­ta­li­za­cij­skih del­nic NKBM. Uradno zato, ker gre za »atrak­tivno ceno« in ker je treba »obra­niti državno pre­vze­mno premijo«.

Kako kre­di­bilno je tako upra­vi­če­va­nje porabe teh mili­jo­nov s strani poli­ti­kov? Tudi če dobro­ho­tno zane­ma­rimo dej­stvo, da pri­ha­jajo iz ust funk­ci­o­nar­jev soci­al­de­mo­krat­ske stranke, ki — a pri­ori, vedno in pov­sod — naspro­tu­jejo kakr­šni­koli pro­daji držav­nega pre­mo­že­nja, ostaja dej­stvo, da famo­zna pre­vze­mna pre­mija obstaja samo takrat, ko dejan­sko pride do pre­vzema. Pred tem je ni. Po tem — ko je delež pro­dan — je izko­ri­ščena, ni je več.

Za name­ček je finančni mini­ster Križanič hipo­te­tično pro­dajo vče­raj opre­de­lil še časovno (sicer v pogojniku):

Če bi vlada kmalu spre­jela stra­te­gijo razvoja finanč­nega sis­tema, potem bi država naj­ver­je­tneje že v drugi polo­vici leta zmanj­šala lastni­ški delež v NKBM.

Vendar pa je to ute­me­lje­va­nje eno samo veliko spu­šča­nje megle, kate­rega edini namen je pomir­ja­nje naspro­tni­kov te odlo­či­tve. Kajti:

  1. Vprašljivo je, ali bo seda­nji mini­ster še vedno na tem stolčku tudi v drugi polo­vici leta.
  2. Nikjer ne piše, da bo finančno mini­str­stvo dejan­sko pre­dla­galo zni­ža­nje držav­nega lastni­škega deleža v NKBM in da bo vlada to tudi potrdila.
  3. Tudi če bi bil tak sklep spre­jet, ostaja vpra­ša­nje kup­cev za želeno ceno, za (pred­vi­doma) manj kot četr­tin­ski delež v NKBM.
  4. Pol leta ni ravno veliko časa, glede na to s kakšno hitro­stjo se pri nas spre­je­majo odlo­či­tve o pro­daji premoženja.

Skratka, ob zgor­nji mini­strovi izjavi bi začel gla­sno piskati bull­shit detec­tor. Upam si sta­viti, da bo 31.12. letos delež države v NKBM še vedno nad 50%. Še pose­bej ob dej­stvu, da ta država — koli­kor se spo­mnim — še NIKOLI, niti enkrat, ni pro­dala paketa del­nic na borzi koti­ra­jo­čega pod­je­tja s pre­vze­mno pre­mijo nad tržno ceno. Pri tem mislim na državo v ožjem smi­slu, brez KAD-a in SOD-a. (Morda me bo kdo popra­vil in kak pre­ce­dens že obstaja, ven­dar zaen­krat mislim, da ga ni.)

Seveda pa obstaja dolga zgo­do­vina pri­me­rov obra­tnega poče­tja, torej kako se delati, da nekaj pro­da­jamo, pri čemer dejan­sko nimamo namena pro­dati. Malo sta­rejši bralci se morda spo­mnite, da je država pred kakim dese­tle­tjem imela za to isto NKBM na mizi ponudbo za pro­dajo po tri­kra­tni knji­go­vod­ski vre­dno­sti, kar je za dana­šnje raz­mere astro­nom­sko visoko in never­je­tno dobra cena. Vendar so takrat ide­o­logi naci­o­nal­nega inte­resa ob sode­lo­va­nju šta­jer­skega lobija (če ima Ljubljana državno banko, jo mora imeti tudi Maribor!) pro­dajo preprečili.

Ta članek je bil objavljen v kategoriji banke z značko .

Komentiraj

Tvoj email ne bo nikoli objavljen ali predan naprej. Nujna polja so označena z *

*
*

Lahko uporabiš te HTML značke in lastnosti: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Na tej strani uporabljamo piškotke! Z uporabo te spletne strani se strinjate s pogoji uporabe piškotov na vašem računalniku! Podrobnosti preverite tukaj . x