Skupinski popusti: še veliko dela

Potem ko so lani k nam pri­šli prvi posne­mo­valci Groupona — naku­po­va­nja s časovno ome­je­nimi sku­pin­skimi popu­sti, so se letos ponu­dniki never­je­tno raz­mno­žili. Med njimi so BigDeal.si, 1nadan.si, Kolektiva.net, Privoščite.si, Kupujmo.si, E-kupon.si, Moj-kuponcek.si, ZbitaCena.si, GroupShop.si, PolCeneje.si… pa še sem ver­je­tno kakšnega spregledal.

To niti ni tako čudno, saj so vsto­pne ovire za ta trg dokaj nizke. In tudi dejan­sko so neka­teri od našte­tih bolj ali manj one-man-bandi, ki jih poga­nja ambi­ci­o­zen espe. Vendar pa vsak novi ponu­dnik doda nekaj zmede, tako na strani ponudbe kot na strani povpraševanja.

V tej poplavi dilov dneva je potem logično, da se poja­vijo tudi agre­ga­torji ponudbe — in tudi teh je že nekaj. Tako imamo tudi sple­tne strani, ki zbi­rajo ponudbo dilov na enem mestu. Tudi teh je že naj­manj 5: VsiPopusti.si, NoriPopusti.si, Eurizi.com VsiKuponi.si, Kuponcki.com.

Njihova upo­rab­nost je zaen­krat še dokaj skro­mna: zbrane imajo pove­zave na aktu­alno ponudbo, ure­jeno po kra­jih. Nek zače­tek je, ven­dar: da bi bila ta zadeva res kori­stna za upo­rab­nike, bo treba vlo­žiti nekaj člo­ve­škega dela — sama avto­ma­tika ne zadošča.

Agregator bi moral zbirno ponudbo smi­selno opre­miti z vse­bin­skimi ozna­kami, tako da bi inte­re­sen­tom olaj­šal ori­en­ta­cijo in fil­tri­ra­nje ponudbe. Ne samo geo­graf­sko, pač pa tudi po vrsti sto­ri­tve ali izdelka, ceni, vre­dno­sti popu­sta v odstot­kih, vre­dno­sti popu­sta v evrih, tra­ja­nju veljav­no­sti ponudbe. Potem pa naroč­ni­kom ponu­diti fil­tri­rane »alarme« — obve­stila o samo tistih aktu­al­nih dilih, ki res pri­dejo v poštev glede na to, kaj točno upo­rab­nika zanima.

Potem bi se lahko nekdo pri agre­ga­torju naro­čil samo na obve­stila, kjer gre npr. za »gostin­sko ponudbo, za 2 osebi,  v Ljubljani, kjer popust znaša vsaj 10 evrov.« S tem bi se izo­gnil pre­gle­do­va­nju pre­o­sta­lega spama s ponud­bami kavi­ta­cij, avto­pral­nic, geli­ra­nja noh­tov, pole­tov z balo­nom itd.

Res pa je to neko­liko v naspro­tju z inte­re­som »diler­jev«, ki želijo obve­stila o svo­jih dilih raz­tro­siti čim bolj na široko in jim fil­tri­ra­nje ver­je­tno ni všeč.

Zanimivo 25-minutno radij­sko oddajo ame­ri­ške mreže NPR o zgo­do­vini kupo­nov za popu­ste, baran­ta­nju, cenov­nem raz­li­ko­va­nju, Grouponu, komu se dili spla­čajo in komu ne, si lahko poslu­šate tukaj.

Ta članek je bil objavljen v kategoriji nakupovanje z značko .

2 Komentarji

 1. Objavljen na 7. november 2011 ob 10:12 | stalna povezava

  Zdaj smo že sko­raj pri »saj ni res…« Poleg vseh našte­tih v tekstu in komen­tar­jih, še dva doda­tna slo­ven­ska: Kuponko.si in TopQpon.si

 2. Objavljen na 11. september 2012 ob 15:29 | stalna povezava

  Tu je še ena stran za sku­pin­ske popu­ste, sicer usmer­jena na slo­ven­sko obalo:
  Xmarket.euhttp://www.xmarket.eu

  Drugače je popoln seznam vseh takih slo­ven­skihs strani tukaj:
  picnikov.blogspot.com/2012/09/seznam-vseh-slovenskih-strani-s.html

En Trackback

 1. […] Več na periskop.si […]

Komentiraj

Tvoj email ne bo nikoli objavljen ali predan naprej. Nujna polja so označena z *

*
*

Lahko uporabiš te HTML značke in lastnosti: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Na tej strani uporabljamo piškotke! Z uporabo te spletne strani se strinjate s pogoji uporabe piškotov na vašem računalniku! Podrobnosti preverite tukaj . x