Klik do prihranka pri finančnih storitvah

Razmah sple­tnih oro­dij je na mar­si­ka­te­rem podro­čju olaj­šal življe­nje potro­šni­kom. Informacije, ki so bile nekoč dose­gljive le z muko­tr­pnim obi­sko­va­njem poslo­val­nic in pre­gle­do­va­njem papir­na­tih doku­men­tov, so zdaj pogo­sto dose­gljive z nekaj kliki z raču­nal­ni­ško miško. Tudi na podro­čju ban­čnih, zava­ro­val­ni­ških in nalož­be­nih pro­duk­tov je tako.

Denimo, da imamo nekaj pri­hran­kov, ki jih name­ra­vamo za dolo­čeno obdo­bje vezati na banki. Skoraj zane­sljivo tista banka, pri kateri imamo odprt račun, ne ponuja naj­u­go­dnej­ših obre­sti. Za večje zne­ske se splača ponudbe med ban­kami pri­mer­jati. Danes je moč naj­do­no­snejši depo­zit za kon­kre­ten zne­sek in kon­kre­tno časovno obdo­bje najti zelo pre­pro­sto in hitro. Spletni izra­čun s tre­nu­tno veljav­nimi podatki ponuja stran Denarni super­mar­ket (http://www.denarnisupermarket.com/depoziti), pre­gle­dno tabelo z aktu­alno ponudbo vseh bank in hra­nil­nic pa naj­demo na strani Zveze potro­šni­kov Slovenije: www.zps.si/index.php?option=com_osebnefinance&view=primvarcevanja&wide=1

Pri tre­nu­tno »vroči« pokoj­nin­ski pro­ble­ma­tiki sta aktu­alni dve sple­tni orodji. Zavod ZPIZ ponuja izra­čun datuma upo­ko­ji­tve po veljavni zako­no­daji (http://www.zpiz.si/wps/portal/info/ ). Vpisati moramo svoje podatke o sta­ro­sti in delovni aktiv­no­sti, pa dobimo pred­vi­deni datum upo­ko­ji­tve. Za tiste, ki so od upo­ko­ji­tve še daleč, pa je bolj kori­sten izra­čun osebne pokoj­nin­ske vrzeli, torej pri­bli­žnega zne­ska, ki ga moramo nado­me­stiti (ozi­roma dodati pri­ča­ko­vani državni pokoj­nini iz 1. ste­bra) po upo­ko­ji­tvi, če želimo ohra­niti pri­bli­žno enak življenj­ski stan­dard. Višina zne­ska je odvi­sna od naših pre­te­klih in pri­ho­dnjih pri­ča­ko­va­nih plač ter pri­ča­ko­vane pokoj­nine. Izračun so pri­pra­vili pri zava­ro­val­nici Wiener Staedtische: http://www.pokojninskavrzel.si/ .

Skoraj za vsa­ko­gar je v dolo­če­nem življenj­skem obdo­bju potrebno odlo­ča­nje o tem, kako si bo ure­dil biva­nje. Je ugo­dneje sta­no­va­nje najeti ali ga kupiti? Na to poleg cene ozi­roma naje­mnine vpliva še to, koliko časa name­ra­vate v njem bivati, kaj se bo v vme­snem obdo­bju doga­jalo s tržno ceno, ali za nakup potre­bu­jete poso­jilo in drugo. Trenutno naj­boljši sple­tni kal­ku­la­tor za to dilemo so pri­pra­vili pri ame­ri­škem New York Timesu: http://www.nytimes.com/interactive/business/buy-rent-calculator.html

Vnesete lahko samo osnovne para­me­tre (ceno, naje­mnino, obre­stno mero, lastno ude­ležbo) ali pa vklju­čite še stro­ške, infla­cijo in drugo, da bo izra­čun še bolj natančen.

Tudi na podro­čju zava­ro­val­ni­štva, ki doslej ni bilo ravno znano po eno­stavni dose­glji­vo­sti podat­kov, se stvari izbolj­šu­jejo. Pri obve­znem avto­mo­bil­skem zava­ro­va­nju vča­sih sko­rajda ni bilo raz­lik in je bilo vse­eno, pri kateri zava­ro­val­nici ste ga skle­nili. Danes ni več tako, saj posa­me­zne zava­ro­val­nice nudijo razno­ra­zne ugo­dno­sti. Izračun letne pre­mije pri raz­lič­nih zava­ro­val­ni­cah naj­demo na strani AMZS: http://www.amzs.si/?podrocje=5

Ena od naj­po­go­stejši ano­ma­lij na podro­čju življenj­skih zava­ro­vanj je neu­stre­zna zava­ro­valna zaščita. Marsikdo ima eno ali celo več polic življenj­skega zava­ro­va­nja, pa kljub temu zava­ro­valna vsota ne zado­šča nje­go­vim potre­bam. Po drugi strani pa je veliko tudi obra­tnih pri­me­rov, ko lju­dje za visoko zava­ro­valno zaščito pla­ču­jejo pre­več, čeprav je toliko ne potre­bu­jejo. Kako izve­deti, koliko zava­ro­valne vsote potre­bu­jemo? Pri tem nam bo naj­bo­lje poma­gal korek­ten zava­ro­valni zasto­pnik. Toda kot prvi korak, za okvirno oceno, lahko upo­ra­bimo tudi sple­tni kal­ku­la­tor na naslovu: https://www.denarnisupermarket.com/index.php?pt=zivljenjski_kalkulator Z izra­ču­na­nim zne­skom bomo zava­ro­val­nega zasto­pnika pri­ča­kali že pri­pra­vljeni in bo izbi­ra­nje v poplavi naj­ra­zlič­nej­ših življenj­skih zava­ro­vanj neko­liko lažje.

Skratka, spre­ten potro­šnik si lahko dan­da­nes z nekaj truda pre­cej olajša iska­nje pri­mer­nega finanč­nega pro­dukta. Oziroma, lahko si samo­stojno, brez posre­dni­kov, najde finančno reši­tev s pri­mer­nim raz­mer­jem med ceno in kori­stjo – kar še pred nekaj leti prak­tično ni bilo mogoče.

Ta članek je bil objavljen v kategoriji nakupovanje z značko , , .

Komentiraj

Tvoj email ne bo nikoli objavljen ali predan naprej. Nujna polja so označena z *

*
*

Lahko uporabiš te HTML značke in lastnosti: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Na tej strani uporabljamo piškotke! Z uporabo te spletne strani se strinjate s pogoji uporabe piškotov na vašem računalniku! Podrobnosti preverite tukaj . x