Kravatarji kradejo pokojnine

IMF,OECD,bonitetne agencijeSindikati so ob prvo­maj­skih kre­so­vih že pred­ča­sno zagnali kam­pa­njo za zavr­ni­tev pokoj­nin­ske reforme na junij­skem refe­ren­dumu. Ubrali so zihe­ra­ško tak­tiko: ljudi pre­pri­ču­jejo, da so potrebno zvi­ša­nje upo­ko­ji­tvene sta­ro­sti zakri­vili neki kra­va­tarji, pre­te­žno iz tujine.

V nji­ho­vem pro­pa­gan­dnem pla­katu ti kra­va­tarji pri­ko­ra­kajo s svo­jimi aktov­kami in dežniki v roki in se domnevno hočejo pola­stiti zaslu­že­nih pokoj­nin »zga­ra­nega dela­vskega razreda.« Najverjetneje bo sin­di­kalna agi­ta­cija uspe­šna, kljub absur­dno­sti nji­ho­vih trdi­tev. V seda­nji klimi bi namreč Semolič lahko nari­sal tudi majhne zelene moži­clje z Marsa, ki gra­bijo pen­zije zga­ra­nih delav­cev, pa bi lju­dje ravno tako gla­so­vali proti.

Ostaja pa dej­stvo, da mora vse manjše šte­vilo zapo­sle­nih pod­pi­rati vse večje šte­vilo upo­ko­jen­cev in čez čas pač ne bo več kje vzeti. Vsak kasnejši ukrep bo moral biti ostrejši od seda­nje — na zelo dolgo pre­ho­dno obdo­bje raz­te­gnjene — pokoj­nin­ske reforme.

Izjave in misel­nost Semoličevcev dajejo slu­titi, da se je ta dru­ščina, kot v kaki znanstveno-fantastični zgodbi, zata­knila v času, in to v davno minu­lem času. Približno takrat, ko je nastala tudi himna, ki so si jo izbrali za leto­šnji prvo­maj­ski pla­kat:

»Strimo okove tira­nov, pro­sto izbe­rimo pot, dvi­gnimo našo zastavo, visoko nad dela­vski rod!«

WTF? Koga točno sin­di­kati s takimi bese­dami nago­var­jajo leta 2011?

Ta članek je bil objavljen v kategoriji pokojnina, politika z značko .

9 Komentarji

 1. Objavljen na 8. maj 2011 ob 21:32 | stalna povezava

  Sindikati se borijo za svoje. Kar je žalo­stno in zaradi česar bo po vsej ver­je­tno­sti refe­ren­dum padel, je da SDS raje ruši vlado, kot da bi pod­prla reformo, ki jo bodo, če pade, tako ali tako morali spre­jeti sami v nasle­dnjem man­datu. In tedaj hujšo in spet z naspro­to­va­njem sindikatov.

  Bomo potem imeli spet gro­žnje Erjavca z izsto­pom iz koa­li­cije in opo­zi­cij­sko SD, ki bo pod­prla sin­di­kate, ko bodo zbi­rali pod­pise za refe­ren­dum? Tako ne bomo nika­mor prišli.

 2. mjaka
  Objavljen na 9. maj 2011 ob 08:02 | stalna povezava
 3. klotilda
  Objavljen na 9. maj 2011 ob 08:53 | stalna povezava

  Da ne bi kaj pose­bej nakla­dala, pod­pi­šem Jinov komen­tar.
  Pokojnionska reforma JE potrebna, ne glede na to, kdo vodi vlado — in sindikati(posebno Semoličev) so postali sami sebi namen, M.

 4. Objavljen na 9. maj 2011 ob 09:53 | stalna povezava

  @jin: Toda ali so ti »svoji« res dolo­čljivi? Ali ne gre za vsaj 3 deloma raz­lične sku­pine?
  1) tisti, ki Semoliču pla­ču­jejo čla­na­rino
  2) tisti, za katere Semolič trdi, da jih zastopa
  3) tisti, ki jim bo odlog pokoj­nin­ske reforme dejan­sko kori­stil
  Po moje je oči­tno, da bo vsaj neka­te­rim od onih, ki mu pla­ču­jejo čla­na­rino (tistim mlaj­šim), odlog dejan­sko škodil.

 5. Ljudina
  Objavljen na 9. maj 2011 ob 12:58 | stalna povezava

  Semolič je itak nava­dno pro­vla­dno taj­kun­sko tro­bilo. Kak sin­di­ka­list lepo vasprosim?

  Plakat je pa itak nava­dna naci­ko­mu­ni­stična pro­pa­ganda nevre­dna sakret papirja. Poiščimo sovra­žnika, pod pra­porje par­ti­zan­stva v boj klat Slovence.

  BEDAK IŠČE SOVRAŽNIKA PAMETEN PA SODELAVCA!

 6. Ljudina
  Objavljen na 9. maj 2011 ob 13:00 | stalna povezava

  Boh se usmili slo­ven­skega delavca, če ga semo­lič varuje. Kje je sveta voda …

 7. Ljudina
  Objavljen na 9. maj 2011 ob 13:02 | stalna povezava

  »Strimo okove tira­nov, pro­sto izbe­rimo pot, dvi­gnimo našo zastavo, visoko nad dela­vski rod!«

  WTF? Koga točno sin­di­kati s takimi bese­dami nago­var­jajo leta 2011?

  Uboge naivce, ki so ver­jeli, da bodo vsi imeli v Sloveniji 1000 EVR pokoj­nine in naj­manj 1500 EVR plače. Samo volite komuniste.

  HA HA HA Vsaka šola nekaj stane.

 8. Uroš Ornik
  Objavljen na 9. maj 2011 ob 17:06 | stalna povezava

  Strinjam se s Sandijem. Osebno se mi zdi vpra­šljiva točka 2. Sploh ni vpra­šljiv boj za »svoje«, vpra­šljiva je dejan­ska dolo­člji­vost teh »svo­jih«.
  Osebno sicer sto­jim na sta­li­šču, da je bolje spre­jeti tako reformo (s katero tudi sam nisem zado­vo­ljen) in potem popra­vljati »napake«.
  Treba pa se je vpra­šati, kako pri­demo do nekega (tega) bese­dila zakona: po dveh letih uskla­je­va­nja raz­lič­nih inte­re­sov posa­me­zni­kov in inte­re­se­nih sku­pin, tudi sin­di­ka­tov. In to je potem to. Na koncu si samo pred odlo­či­tvijo, ali rečeš dost’ je, ali pa zadevo zavr­žeš iz obupa, ker vsi ne bodo zado­voljni.
  V dani situ­a­ciji se meni zdi prva možnost odgo­vor­nejše dejanje.

 9. Tomaž
  Objavljen na 24. maj 2011 ob 16:17 | stalna povezava

  Podprl bom vsako reformo, ki bo uki­njala pri­do­bljene pra­vice iz prej­šnjega sis­tema, ki nimajo nobene veze z realnostjo.

Komentiraj

Tvoj email ne bo nikoli objavljen ali predan naprej. Nujna polja so označena z *

*
*

Lahko uporabiš te HTML značke in lastnosti: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Na tej strani uporabljamo piškotke! Z uporabo te spletne strani se strinjate s pogoji uporabe piškotov na vašem računalniku! Podrobnosti preverite tukaj . x