SOP je v akciji. SOP?

SOPV časo­pi­sih lahko te dni zasle­dimo spo­dnji oglas ekso­tične inšti­tu­cije po imenu »SOP«, kjer je ravno zdaj v teku akcija za pospe­še­va­nje pokoj­nin­skega var­če­va­nja s 50-odstotnim popu­stom. Kdo ali kaj je SOP in kakšna je ugo­dnost, ki jo v tej akciji ponuja?

Oglas si lahko ogle­damo tukaj. Najprej se lahko usta­vimo ob besedi »pre­mija,« ki je pojem iz zava­ro­val­ni­štva. Oglas sicer pravi, da gre za pokoj­nin­sko var­če­va­nje in ne za pokoj­nin­sko zava­ro­va­nje. Trditev v oglasu drži; sto­ri­tve, ki ji oni ponu­jajo, so posebne sorte var­če­va­nje za prihodnost.

»Oni« so Sklad Obrtni­kov in Podje­tni­kov, nena­va­dna inšti­tu­cija, relikt soci­a­lizma, ki je tovr­stne osebe (obr­tnike, saj pod­je­tni­kov takrat niti ni moglo biti) obrav­na­val s posebno neza­u­plji­vo­stjo in jim leta 1956 name­nil tudi posebno obliko soci­al­nega zava­ro­va­nja. Iz sta­rih časov se vle­čejo tudi spori te inšti­tu­cije z državo na sodi­ščih, ki imajo za posle­dico nego­to­vost glede finančne sta­bil­no­sti SOP-a ozi­roma večjega tve­ga­nja pri tem, ali bo SOP v pri­ho­dno­sti spo­so­ben porav­na­vati svoje obve­zno­sti. Njihov lastni pogled na to si lahko pre­be­remo na nji­hovi sple­tni strani.

Razen sta­rih poklic­nih soci­al­nih zava­ro­vanj pa ponu­jajo tudi tisto, kar je pred­met zgor­njega oglasa, namreč var­če­va­nje za pokoj­nino. Zdaj vam, da posta­nete nji­hova stranka, ni treba biti ravno obr­tnik ali pod­je­tnik. Nekoliko zmede pov­zroča dej­stvo, da v naspro­tju z bese­di­lom iz oglasa v ura­dnih doku­men­tih spet govo­rijo o zava­ro­va­njih. Ponujajo 3 vrste: ren­tno, pro­sto­voljno in inve­sti­cij­sko. Tu je treba pou­da­riti, da SOP ni del II. pokoj­nin­skega ste­bra, ampak spada v tre­tjega, zato zanj davčne olaj­šave, name­njene PDPZ, ne veljajo.

 1. Rentno je podobno ren­tnim zava­ro­va­njem, ki jih ponu­jajo zava­ro­val­nice. Vendar je SOP-ovo zava­ro­va­nje »odlo­žene dosmr­tne sta­ro­stne pokoj­nin­ske rente« neza­ni­mivo, saj če zava­ro­va­nec umre še v var­če­valni fazi, dediči ne dobijo nič; ves vpla­čani denar je šel skozi okno, ozi­roma SOP-u.
 2. Prostovoljno pokoj­nin­sko je podobno pro­sto­volj­nemu doda­tnemu pokoj­nin­skemu zava­ro­va­nju (PDPZ) II. ste­bra, ven­dar z nasle­dnjimi značilnostmi:
  • pri­pis dobička na osebni račun zava­ro­vanca poteka mesečno
  • odkup je mogoč kadar­koli, po enem letu od sklenitve
  • struk­tura naložba kri­tnega sklada je v ena­kih (kon­zer­va­tiv­nih) okvi­rih kot to velja za življenj­ska zavarovanja
  • skle­ni­telj je lahko kate­ra­koli fizična oseba od 14. do 50. leta brez dru­gih pogo­jev, iztek zava­ro­va­nja pa ne more biti pred dopol­nje­nim 60. letom in ni vezan na upo­ko­ji­tev iz obve­znega pokoj­nin­skega zavarovanja
 3. Investicijsko pokoj­nin­sko je podo­ben pro­sto­volj­nemu pokoj­nin­skemu iz prej­šnje točke, s to raz­liko, da je struk­tura naložb kri­tnega sklada dolo­čena z eno od koša­ric vza­je­mnih skla­dov Ilirike ali NFD. Naložbena poli­tika je torej bolj tve­gana, zava­ro­va­nec pre­vzema nalož­beno tve­ga­nje, ven­dar pri tem nima pro­ste izbire skla­dov, pač pa lahko samo pre­haja iz ene koša­rice v drugo, pri čemer si SOP pri­dr­žuje pra­vico, da koša­rice po lastni volji spreminja.

Pretekli donosi teh zadev niso bogve­kaj, poleg tega še nimajo 3-letne zgo­do­vine. Stroški, ki si jih obra­ču­nava SOP (vsto­pni, izsto­pni in upra­vlja­vski) so podobno visoki kot pri PDPZ, ven­dar nižji kot pri nalož­be­nih življenj­skih zava­ro­va­njih (ki pa s tem niso direk­tno pri­mer­ljiva, saj le-ta vse­bu­jejo tudi zava­ro­valno kom­po­nento za pri­mer smrti).

Skratka, glede na lastno­sti pro­duk­tov, ki jih SOP ponuja, mi ni jasno, komu so name­njena, saj nimajo nobe­nih pame­tnih kon­ku­renč­nih pred­no­sti. Gre za dol­go­ročno zava­ro­va­nje, vezano tudi na rento pri istem ponu­dniku, po nekih pri­ho­dnjih pogo­jih, ki skle­ni­te­lju danes niso znani. Edina pred­nost je opro­sti­tev doho­dnine po 10 letih od skle­ni­tve, ven­dar, v pri­mer­javi z obi­čaj­nim var­če­va­njem v krov­nem vza­je­mnem skladu, ta ugo­dnost ne odtehta vseh dru­gih ome­ji­tev, ki jih SOP-ova ponudba vsebuje.

Še pose­bej, če upo­šte­vamo še ele­ment var­no­sti: SOP ni zava­ro­val­nica, ni pod nad­zo­rom Agencije za zava­ro­valni nad­zor in zanj ne veljajo enake zah­teve glede kapi­tal­ske ustre­zno­sti kot za zava­ro­val­nice. Sredstva, ki ji zava­ro­va­nec vpla­čuje, niso ločeno pre­mo­že­nje kot pri vza­je­mnih skla­dih. Varnost zava­ro­vanca pri SOP-u, če bi le-ta zašel v finančne težave, je slabša kot v pri­meru zava­ro­val­nic ali vza­je­mnih skla­dov ali pokoj­nin­skih družb.

Nazadnje še odgo­vor na vpra­ša­nje iz uvoda, kaj tu pomeni 50-odstotni popust. V naspro­tju z akci­jami, kot jih poznamo pri ban­kah ali skla­dih, ki se pra­vi­loma nana­šajo le na popust pri stro­ških, gre tu za popust pri celo­tnem meseč­nem vpla­čilu, pod dolo­če­nimi pogoji. V zne­sku to pomeni pre­cej več. Vseeno pa dvo­mim, da bodo na tak način pri­te­gnili omembe vre­dno šte­vilo novih strank.

Ta članek je bil objavljen v kategoriji pokojnina.

En Komentar

 1. Uroš Ornik
  Objavljen na 10. maj 2011 ob 18:55 | stalna povezava

  Kar zadeva pri­mer­javo s PDPZ se mi kot ena ključ­nih raz­lik zdi ta, da zava­ro­va­nec v pri­meru SOP pre­vzema nalož­beno tve­ga­nje v celoti (jaz vsaj določb o jam­stvih nisem zasle­dil), pri PDPZ pa daleč od tega.
  Mesečni pri­pis dobička se sicer poja­vlja tudi pri PDPZ.

Komentiraj

Tvoj email ne bo nikoli objavljen ali predan naprej. Nujna polja so označena z *

*
*

Lahko uporabiš te HTML značke in lastnosti: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Na tej strani uporabljamo piškotke! Z uporabo te spletne strani se strinjate s pogoji uporabe piškotov na vašem računalniku! Podrobnosti preverite tukaj . x