Srečno vožnjo! Vaš uradni servis.

Dexelia DPF 5W30Marsikdo vozi svoj avto na ura­dni poo­bla­ščeni ser­vis samo, dokler je vozilo v garan­ciji, potem pa poi­šče cenej­šega neu­ra­dnega. O tem, ali je to pame­tno, ali ne, ne bom sodil, ker o tem ne vem zado­sti. Vidim pa, zakaj se to dogaja. Motorno olje Dexelia DPF 5W30 je ura­dno olje za neka­tera Mazdina dizel­ska vozila.

Tako zelo ura­dno je pred­pi­sano, da vse­po­vsod nava­jajo tole gro­žnjo: »Vsako drugo olje lahko izniči Mazdino garan­cijo.« Na vsa­ko­le­tnem rednem ser­visu olje zame­njajo in v spo­dnjem pri­meru je 5 litrov olja na ura­dnem ser­visu A-Cosmos v Ljubljani stalo 143,64 EUR (= 119,70 EUR+DDV). To je, roko na srce, kar pre­cej (in seveda ne vklju­čuje sto­ri­tve menjave, ki je zajeta v drugi postavki na računu).

Uradni servis - račun

To olje je torej dokaj dra­go­cena teko­čina, če ga kupu­ješ na ura­dnem ser­visu. Kaj pa, če pogle­damo, ali se da isti arti­kel dobiti ceneje?

Ugotovimo, da se ga da, in to krepko ceneje. Na Bolhi ga tre­nu­tno nekdo pro­daja po 20 evrov za liter, to pomeni 100 evrov za naših 5 litrov. Prihranek bi bil takoj 30%. Toda, recimo, da nismo pre­pri­čani v vero­do­stoj­nost robe od neznan­cev na spletu in se ome­jimo na prave sple­tne trgo­vine. S par kliki naj­demo naslednje:

 1. Avto-Olja.si (Slovenija) ga ima po 50 evrov za 5 litrov. Tudi, če je more­biti ogla­še­vana cena brez DDV in če trgo­vec računa še dostavo, je še vedno pol cenejše kot na servisu.
 2. Oil4You.at (Avstrija) ga ponuja po 13,26 za liter, če jih vza­memo manj kot 11. Torej za 66,30 evra za 5 litrov, brez dostave.
 3. Oil-Shop-UK.co.uk (Velika Britanija) pro­daja 5-litrsko posodo za 37,97 GBP, kar znese pri­bli­žno 42,69 evra, brez dostave.

To se pravi, da so raz­like v ceni veli­kan­ske in ta v tem pri­meru ser­vis (ki poleg tega ver­je­tno olje kupuje po ugo­dnej­ših vele­pro­daj­nih cenah) zelo lepo služi na kup­cih, ki imajo avto v garan­ciji in se jim ne ljubi tega pred­pi­sa­nega dra­go­ce­nega ura­dnega olja poi­skati dru­gje, ozi­roma ne pri­ča­ku­jejo, da jih bo ser­vis tako izda­tno cepil pri ceni olja.

Če je tako tudi pri osta­lem mate­ri­alu in če je to pra­ksa tudi pri poo­bla­šče­nih ser­vi­sih osta­lih avto­mo­bil­skih znamk, potem nas (in njih) izo­gi­ba­nje ura­dnim ser­vi­som ne more čuditi.

(prej­šnja gla­so­va­nja)

Ta članek je bil objavljen v kategoriji nakupovanje.

6 Komentarji

 1. Špica
  Objavljen na 3. maj 2011 ob 12:00 | stalna povezava

  Si pa res potre­bo­val leta dolgo, da si to ugo­to­vil oz ste ugo­to­vili! Sam že vsaj 15 let ne hodim k nobe­nemu ser­vi­serju. Pa ja nisem nor — lju­dje! Obračajo sto­tine mili­jo­nov € in nate­gu­jejo ljudi vse­pov­prek, z noro norimi cenami. Vse v povezavi/navezi s pro­i­zva­jalci! Ovce pa pač rade drvijo na stri­že­nje, defi­ni­tivno tako.

 2. Polde
  Objavljen na 3. maj 2011 ob 12:03 | stalna povezava

  Poznam osebno neka­tere ljudi. Olja oni kupu­jejo v veli­kih koli­či­nah to je menda vsa­kemu jasno. Po 200, 500 in več litrov. Po ceni 1–2€/liter. Mislim, da se je zdaj posve­tilo tudi naj­ve­čjemu bebcu.

 3. Polde
  Objavljen na 3. maj 2011 ob 12:06 | stalna povezava

  Olje se kupuje po nekaj sto litrov, velike koli­čine torej. Po ceni 1–2€ po litru. Vse jasno zdaj?! V avto je vse­eno katero znamko olja damo (Valvoline, Mobil, Castrol itn) le na visko­znost je treba malo popa­ziti, da je ustre­zna. Tega, da je 5 l olja 130 ali koliko že evrov, ne ver­ja­mem. Tu gre zago­tovo za napako. 5 litrov olja te visko­zno­sti SAE 30 lahko stane naj­več 40–45 evrov pa že to je drago!

 4. Objavljen na 3. maj 2011 ob 12:37 | stalna povezava

  @polde: Ni napaka. Videl sem ori­gi­nalni račun (ni moj) s ser­visa — en del računa je zgo­raj poskeniran.

 5. mjaka
  Objavljen na 3. maj 2011 ob 19:58 | stalna povezava

  Avtomobili se cenijo (popu­sti, doda­tna oprema, darila, nagr. igre…) zato morajo znamke nekje ta minus dobiti nazaj.

 6. sandi
  Objavljen na 15. maj 2011 ob 12:40 | stalna povezava

  Dobil sem poda­tek, da ura­dni ser­vis Toyote za avto sre­dnjega razreda (sicer ben­ci­nar) za liter olja računa 16,31 EUR+DDV. Torej je Toyotino olje za tre­tjino cenejše od Mazdinega. Če ima še kdo drug pri roki kak račun s ser­visa dru­gih znamk, ste vabljeni, da za pri­mer­javo vpi­šete še kakšno ceno olja.

Komentiraj

Tvoj email ne bo nikoli objavljen ali predan naprej. Nujna polja so označena z *

*
*

Lahko uporabiš te HTML značke in lastnosti: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Na tej strani uporabljamo piškotke! Z uporabo te spletne strani se strinjate s pogoji uporabe piškotov na vašem računalniku! Podrobnosti preverite tukaj . x