S tujim denarjem po koprivah

Med leto­šnjimi insol­venč­nimi postopki bo neko­liko pose­ben ste­čaj Poteze Skupina, ki se je začel prej­šnji teden. Ponavadi namreč nasan­kajo doba­vi­te­lji  in banke, tu pa bodo posre­dno pri­za­deti tudi mali vla­ga­te­lji in sicer pokoj­nin­ski var­če­valci II. ste­bra pri družbi Prva Osebna zava­ro­val­nica (nek­da­nja Prva pokoj­nin­ska družba).

Poteza Skupina je namreč pred leti izdala obve­znice PSN1, ki so jih obilno kupo­vali tudi kri­tni skladi Prve, ki imajo zdaj več kot petino celo­tne izdaje, ki je zna­šala nekaj čez 15 mili­jo­nov evrov. S tem so (kolek­tivno) naj­ve­čji ime­tnik in torej naj­ve­čji Potezin upnik iz tega naslova. Obveznice imajo 7,5% obre­stno mero, z glav­nico, ki naj bi bila popla­čana ob dospe­tju, 1. 10. 2011. Za pri­mer­javo: dve leti kasneje izdana obve­znica NLB26 ima obre­stno mero 6,25%, a je — objek­tivno gle­dano — bistveno manj tve­gana, kljub temu, da je »podrejena«.

Glede na to, da je šlo za slabo likvi­dno obve­znico visoko tve­ga­nega izda­ja­te­lja, lahko skle­pamo, da so se ravno Prvini pokoj­nin­ski skladi  (in, na pri­mer, niti en pokoj­nin­ski sklad nje­nih kon­ku­rentk) zalo­žili s Potezinimi obve­zni­cami pred­vsem zaradi lastni­ških pove­zav med Potezo in Prvo osebno zava­ro­val­nico. Toda uprava  Prve osebne zava­ro­val­nice te usluge Potezi ni nare­dila z lastnim denar­jem, pač pa z denar­jem malih var­če­val­cev, zava­ro­van­cev pro­sto­volj­nega doda­tnega pokoj­nin­skega zavarovanja.

Glavnica je izgu­bljena — bolj ali manj — v celoti. Imetniki obve­znic so nava­dni upniki v ste­čaj­nem postopku. To pomeni, da iz pre­mo­že­nja ste­čaj­nega dol­žnika Poteze Skupina svoje dobijo tisti, ki so v vrsti pred njimi, torej pred­no­stni in loči­tveni upniki, seveda pa bo šlo nekaj še za stro­ške izva­ja­nja ste­čaj­nega postopka, ki se ute­gne zaradi tožb na sodi­ščih vleči še leta in leta. Za ime­tnike obve­znic bo ostalo bore malo, če sploh kaj.

Skratka, upra­vljalci pokoj­nin­skih načr­tov v kri­tnih skla­dih Prve KS1, KS2, KS3 in KS4 so zakoc­kali preko 3 mili­jone evrov. Zaradi tega bo pre­mo­že­nje tiso­čev pokoj­nin­skih zava­ro­van­cev neko­liko nižje.

No, če ste se v II. ste­ber vklju­čili pri nek­da­nji Prvi pokoj­nin­ski družbi (PPD) ali zava­ro­val­nici Slovenici, in ste zdaj v enem od šti­rih kri­tnih skla­dov Prve osebne, vam je morda lahko v delno uteho vsaj to, da med nase­dlimi niste sami. :-( Ničvredne Potezine obve­znice imajo namreč tudi poza­va­ro­val­nica Sava, Sklad za finan­ci­ra­nje raz­gra­dnje nukle­arne elek­trarne Krško, banka DBS, Nova KBM in dva vza­je­mna sklada Primorskih skladov.

Skratka, tve­ga­nje izda­ja­te­lja je prva stvar, na katero bi kupci obve­znic morali paziti (vseh ele­men­tov tve­ga­nja naj bi sicer obsta­jalo kar 45, so izra­ču­nali pri Volksbanki).

Ta članek je bil objavljen v kategoriji pokojnina z značko .

Komentiraj

Tvoj email ne bo nikoli objavljen ali predan naprej. Nujna polja so označena z *

*
*

Lahko uporabiš te HTML značke in lastnosti: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Na tej strani uporabljamo piškotke! Z uporabo te spletne strani se strinjate s pogoji uporabe piškotov na vašem računalniku! Podrobnosti preverite tukaj . x