Pokojninske rente: n.p.

Skoraj vsi ponu­dniki II. pokoj­nin­skega ste­bra v Sloveniji imajo zdaj že zava­ro­vance, ki so izpol­nili pogoje za zače­tek pre­je­ma­nja rente in torej lahko iz faze vpla­če­va­nja pre­i­dejo v fazo pre­je­ma­nja denarja. O zme­šnjavi pri tem, ker ni eno­tnih pred­pi­sov, smo pred pol leta že govo­rili. Kaj se je od tedaj spremenilo?

O izpla­če­va­nju rent je le malo govora, o izpla­či­lih v enkra­tnem zne­sku pa nekaj več. Dvigov pri­hra­nje­nega denarja je bistveno več kot je skle­nje­nih rent. Za nekoga, ki bi hipo­te­tično želel izbrati zase naj­pri­mer­nejšo rento, pa je sta­nje glede tran­spa­ren­tno­sti ponudbe bolj ali manj kata­stro­falno.

Status ponu­dni­kov pro­sto­volj­nega doda­tnega pokoj­nin­skega zava­ro­va­nja (PDPZ) je sicer različen:

  1. Kapitalska družba, Abanka, Probanka in Banka Koper, ki upra­vljajo vza­je­mne pokoj­nin­ske sklade, po zakonu ne morejo izpla­če­vati rent. Njihove stranke bodo morale rento kupiti dru­gje. Skladno s tem tudi na sple­tnih stra­neh ome­nje­nih družb ni nika­kr­šnih kon­kre­tnih infor­ma­cij o rentah.
  2. Skupna pokoj­nin­ska družba ima dogo­vor z zava­ro­val­nico Triglav, da bo izpla­če­vala rento nje­nim strankam.
  3. Vendar niti Triglav, niti pre­o­stale zava­ro­val­nice, ki lahko izpla­ču­jejo PDPZ rente (Adriatic Slovenica, Prva osebna, Generali) nimajo na spletu obja­vlje­nih kon­kre­tnega opisa ozi­roma splo­šnih pogo­jev za rente nji­ho­vih zavarovancev.
  4. Edini izjemi, ki sta svoje rente pred­sta­vili na spletu, sta Moja naložba (splo­šni pogoji) in Pokojninska družba A (splo­šni pogoji).

Skratka, po 6 mese­cih od začetka izpla­če­va­nja rent je to pora­zno sta­nje in glede na nedo­sto­pnost podat­kov niti ni čudno, da lju­dje raje dvi­gnejo denar v enkra­tnem zne­sku, kljub visoki obdavčitvi.

Ta članek je bil objavljen v kategoriji pokojnina z značko .

En Komentar

  1. Uroš Ornik
    Objavljen na 13. julij 2011 ob 10:40 | stalna povezava

    Se stri­njam.

Komentiraj

Tvoj email ne bo nikoli objavljen ali predan naprej. Nujna polja so označena z *

*
*

Lahko uporabiš te HTML značke in lastnosti: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Na tej strani uporabljamo piškotke! Z uporabo te spletne strani se strinjate s pogoji uporabe piškotov na vašem računalniku! Podrobnosti preverite tukaj . x