Vohuna v vašem žepu na zaslišanje!

Zveza potro­šni­kov Slovenije je danes v sode­lo­va­nju z ura­dom Informacijskega poo­bla­ščenca pred­sta­vila izsledke sku­pne raz­i­skave o trgo­vskih kar­ti­cah ugo­dno­sti z vidika nji­hove smi­sel­no­sti in še pose­bej z vidika varo­va­nja oseb­nih podat­kov. Ni ravno novost, da s spre­je­tjem kar­tice ugo­dno­sti, ki nam jih vsi­lju­jejo na vsa­kem koraku, trgovcu omo­go­čimo zbi­ra­nje podat­kov o naših naku­po­val­nih nava­dah, toda koli­čine zbra­nih podat­kov so večje, kot bi si mislili, način nji­hove upo­rabe pa je lahko tudi sporen.

O tem se lahko pre­pri­čate, če izko­ri­stite možnost, ki jo vsa­ko­mur daje Zakon o var­stvu oseb­nih podat­kov. 30. člen namreč med dru­gim zago­ta­vlja, da vam mora trgo­vec na vašo zah­tevo posredovati

  • izpis oseb­nih podat­kov, ki so vse­bo­vani v zbirki oseb­nih podat­kov in se nana­šajo nanj; in
  • seznam upo­rab­ni­kov, kate­rim so bili posre­do­vani osebni podatki, kdaj, na kakšni pod­lagi in za kakšen namen;

pri čemer vam sme zara­ču­nati samo mate­ri­alne stro­ške foto­ko­pij. Podatke lahko dobite s krat­kim dopi­som trgo­vski družbi:

Podpisani Janez Novak, sta­nu­joč Pod kosta­nji 13, 1000 Ljubljana ime­tnik vaše kar­tice ugo­dno­sti šte­vilka 392685 vas kot upra­vljavca zbirke oseb­nih podat­kov pro­sim, da mi v skladu s 30. čle­nom Zakona o var­stvu oseb­nih podat­kov po pošti v zakon­skem roku posre­du­jete izpis vseh oseb­nih podat­kov, ki se nana­šajo name in seznam vseh oseb, kate­rim ste moje osebne podatke posre­do­vali, kdaj, na kakšni pod­lagi in za kakšen namen.

Če ne dru­gega, boste tako lahko od Mercatorja izve­deli, koliko alko­hol­nih pijač ste v zadnjih letih z nji­hovo Pika kar­tico naku­pili. :-)

(prej­šnja gla­so­va­nja)

Ta članek je bil objavljen v kategoriji nakupovanje z značko , .

Komentiraj

Tvoj email ne bo nikoli objavljen ali predan naprej. Nujna polja so označena z *

*
*

Lahko uporabiš te HTML značke in lastnosti: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Na tej strani uporabljamo piškotke! Z uporabo te spletne strani se strinjate s pogoji uporabe piškotov na vašem računalniku! Podrobnosti preverite tukaj . x