Zelena gorečnost za gospodarsko rast

Sledeč evrop­skim direk­ti­vam tudi slo­ven­sko finančno mini­str­stvo že nekaj let pri­pra­vlja Uredbo o zele­nem jav­nem naro­ča­nju. Ta bo dolo­čala obve­zna rav­na­nja zave­zan­cev za javno naro­ča­nje (okvirno se ta mno­žica pre­kriva s poj­mom javni sek­tor). Potrebnost spre­je­tja tega novega pred­pisa pri­pra­vljavci ute­me­lju­jejo tudi s pri­srčno navedbo, ki se lahko porodi samo v državni biro­kra­ciji: »Javna naro­čila pred­sta­vljajo obse­žen del BDP (2007: 12,98%) in so pomem­ben gene­ra­tor gospo­dar­ske rasti.« Od tu dalje se ne moremo več čuditi cvet­kam, ki jih pre­dlog te Uredbe prinaša.

Uredba ima 9 pri­log, ki pokri­vajo vse od pisar­ni­škega papirja do čistil in našte­vajo zah­teve, ki jih morajo naroč­niki posta­viti ponu­dni­kom, da bodo naro­čeni izdelki in sto­ri­tve »čim bolj zelene.«  Kajpada te zah­teve v glav­nem pome­nijo ogro­mno doda­tno biro­krat­sko breme. Vsi spo­dnji pri­meri so dobe­se­dni navedki iz bese­dila Uredbe in nje­nih prilog.

 1. PISARNIŠKI PAPIR: Lesna vla­kna za pro­i­zvo­dnjo celu­loze, iz kate­rih je izde­lan pisar­ni­ški papir, morajo izvi­rati iz zako­ni­tih in/ali traj­no­stno pri­de­la­nih virov. Ponudnik mora k ponudbi pri­lo­žiti:
  – odločbo Zavoda za goz­dove o zako­niti seč­nji lesa, ali
  – potr­dilo FSC (Forest Stewardship Council) ali PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification) zadnjega v skrb­ni­ški verigi lesa, ali
  – potr­dilo o veljav­nem sis­temu sle­de­nja, ki ga potrdi neod­vi­sni organ kot del stan­darda ISO 9000, stan­darda ISO 14000 ali sis­tema upra­vlja­nja EMAS, ali
  – dovo­lje­nje FLEGT (Forest Law Enforcement, Governance and Trade), če les izhaja iz države, ki je pod­pi­sala pro­sto­voljni spo­ra­zum o par­tner­stvu z EU, ali
  – ustre­zno doka­zilo, iz kate­rega izhaja, da blago izpol­njuje zahteve.
 2. ŽIVILA IN GOSTINSTVO: Najmanj 10 % živil, ki jih ponu­dnik upo­rabi pri izva­ja­nju gostin­skih sto­ri­tev, mora biti pri­de­lano na eko­lo­ški način, kot ga dolo­čata Uredba (ES) št. 834/2007 ali pred­pis, ki ureja eko­lo­ško pri­de­lavo in pre­de­lavo kme­tij­skih pri­del­kov ozi­roma živil. Najmanj 35 % sadja, zele­njave in mor­skih pro­i­zvo­dov, ki jih ponu­dnik upo­rabi pri izva­ja­nju gostin­skih sto­ri­tev, mora biti izbra­nih glede na letni čas. Priporočene smer­nice za izbiro sadja, zele­njave in mor­skih pro­i­zvo­dov glede na letni čas določi naroč­nik v sezon­skem kole­darju, ki je sestavni del raz­pi­sne dokumentacije.
 3. GOSTINSTVO: Zaradi zmanj­še­va­nja koli­čin odpad­kov je treba hrano in pijačo postreči z:
  – jedil­nim pri­bo­rom, ste­klo­vino, por­ce­la­na­stimi poso­dami in nami­znimi prti, ki jih je mogoče ponovno upo­ra­biti, ali
  – jedil­nim pri­bo­rom, por­ce­la­na­stimi poso­dami ali drugo gostin­sko opremo, izde­lano iz obno­vlji­vih surovin.
 4. ELEKTRONSKE NAPRAVE: Naprave s funk­cijo tiska­nja in foto­ko­pi­ra­nja, kate­rih naj­ve­čja hitrost delo­va­nja pre­sega 45 listov na minuto za papir for­mata A4, morajo imeti funk­cijo samo­dej­nega dvo­stran­skega tiska­nja ozi­roma foto­ko­pi­ra­nja (enota dvoj­nega izpisa). Vse druge naprave z manjšo naj­ve­čjo hitro­stjo delo­va­nja morajo vklju­če­vati možnost tiska­nja ozi­roma foto­ko­pi­ra­nja v pro­gram­ski opremi ali roč­nih nastavitvah.
 5. GRADNJA: Stavba in spre­mlja­joči objekti morajo, brez notra­nje opreme, sku­pno vklju­če­vati vsaj 30 % lesa, in sicer v nasle­dnjih delih kon­struk­cije stavbe:
  – mate­rial za nosilno kon­struk­cijo,
  – mate­rial ostrešja,
  – mate­rial notra­njih oblog sten, tal in stro­pov,
  – stavb­nega pohi­štva,
  – fasa­dne obloge.
 6. ČISTILA: Čistilo za čišče­nje oken ne sme vse­bo­vati:
  – fos­forja,
  – bio­ci­dov, razen če se upo­ra­bljajo kot sred­stva za kon­zer­vi­ra­nje,
  – bio­ci­dov, ki so, v skladu z Direktivo št. 67/548/EGS in nje­nimi spre­mem­bami ali Direktivo št. 1999/45/ES in nje­nimi spre­mem­bami, raz­vr­ščeni kot R50/53 ali R51/53, razen če niso poten­ci­alno bio­a­ku­mu­la­tivni, tj. če je Log Pow ≥ 3,0 ozi­roma, če je eks­pe­ri­men­talno dolo­čen BCF ≤100.

To uve­lja­vi­tvi takih pred­pi­sov se bo moral v okviru javne uprave ver­je­tno obli­ko­vati bata­ljon spe­ci­a­li­stov za zelena javna naro­čila, ki bodo pre­ver­jali: pore­klo lesa, iz kate­rega je bila izde­lana celu­loza, iz katere je bil izde­lan kupljeni pisar­ni­ški papir; ustre­znost mor­skih sade­žev v rižoti glede na letni čas; raču­nali loga­ri­tem iz Pow v čisti­lih za okna; pre­ver­jali delež lesa v nosil­nih kon­struk­ci­jah zgradb… in skrbno pre­ver­jali, da je vse v skladu z naj­no­vej­šimi zah­te­vemi in tako zeleno, koli­kor zeleno more biti. Pravzaprav je še čudno, da niso hkrati pred­pi­sali še »barv­nega knji­go­vod­stva«, po vzoru na prej­šnji izum, »ogljično knji­go­vod­stvo.«

Pred časom sem nekje pre­bral misel, ki je bila nave­dena kot kitaj­ski pre­go­vor: »Kdor hoče ugo­no­biti državo, naj pred­piše veliko zako­nov.« Zdi se mi, da bo Bruslju to uspelo prej kot Grkom in kompaniji.

Ta članek je bil objavljen v kategoriji butalci, politika.

En Komentar

 1. sandi
  Objavljen na 12. december 2011 ob 13:45 | stalna povezava

  To uredbo je odha­ja­joča vlada zdaj dokončno spre­jela. Predpisuje med dru­gim »naj­manj 30-odstotni delež lesa ali lesnih tvo­riv v celo­tni pro­stor­nini mate­ri­a­lov, vgra­je­nih v stavbo«, »obve­zno naro­ča­nje vsaj 5 % eko­lo­ških živil (vključno z živili iz pre­u­smer­ja­nja v eko­lo­ško kme­tij­stvo)« in podobno…

Komentiraj

Tvoj email ne bo nikoli objavljen ali predan naprej. Nujna polja so označena z *

*
*

Lahko uporabiš te HTML značke in lastnosti: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Na tej strani uporabljamo piškotke! Z uporabo te spletne strani se strinjate s pogoji uporabe piškotov na vašem računalniku! Podrobnosti preverite tukaj . x