Eko in hkrati ego

Bi radi z nava­dne pre­se­dlali na zeleno ener­gijo? To se da ure­diti: posta­nite kli­ent Elektra Celje in se vklju­čite v EKO Zeleni paket. Voila. Odslej ste eko­lo­ško oza­ve­ščen in čuteč odje­ma­lec, ki mu ni vse­eno za pla­net. Toda kaj ste s tem sploh naredili?

Celje

Gre za zvit mar­ke­tin­ški pri­jem. Član­stvo v tem eksklu­ziv­nem klubu pomeni, da bo vaš račun za ele­k­triko višji za 1–2 evra mesečno (0,00417 €/kWh), kar pomeni, da za zeleno barvo svoje ele­k­trične ener­gije Elektru Celje pla­ču­jete cca 2–5% višjo ceno od ne-zelenih odje­mal­cev. Elektro Celje vam v zameno ponuja:

  1. oseb­nega svetovalca
  2. darilo: varčno sijalko
  3. objavo vašega imena na nji­hovi sple­tni strani.

Vaša ele­k­trika seveda ne bo nič bolj zelena kot prej. Večini ljudi je jasno, da je ele­k­trika iz raz­lič­nih virov (tudi iz uvoza) in da si seveda ne morete kupiti ravno tiste iz šti­rih celj­skih malih hidro­e­lek­trarn, ki jim slu­žijo kot alibi za poi­me­no­va­nje zelene ener­gije, ne pa na pri­mer iz Šošta­nja, ki puha v zrak razne pline. Morda pa je naroč­ni­kom na celj­sko zeleno ener­gijo vse­eno toplo pri srcu, saj jim Elektro Celje pravi, da so s tem »izka­zali svojo eko­lo­ško oza­ve­šče­nost in poma­gali ohra­njati čisto in zdravo oko­lje tudi za pri­ho­dnost.« Na nji­hovi sple­tni strani sicer seznama ime­tni­kov zelene ener­gije ni mogoče najti. Morda obsta­jajo, pa niso dali soglasja za objavo, morda pa na Celjskem vse­eno niso tako eko­lo­ško zavedni.

Ljubljana

Zeleno oskrbo pa ima tudi Elektro Ljubljana, ki ima 10 malih hidro­e­lek­trarn. Tam je malo dražja (0,01 €/kWh), kar je tudi prav, saj Ljubljančani zanjo ponu­jajo več:

  1. varčno sijalko
  2. časo­pis
  3. nalepko, ki potr­juje, da se oskr­bu­jete zeleno in si jo lahko nale­pite na vho­dna vrata
  4. diplomo, ki izka­zuje vašo eko­lo­ško oza­ve­šče­nost in si jo lahko date v okvir in na steno.

Tudi Elektro Ljubljana vam zna zapi­hati na dušo; če se oskr­bu­jete zeleno, to pomeni, da vam »ni vse­eno, v kakšnem oko­lju živimo in kakšno oko­lje bomo zapu­stili našim potom­cem.«

HSE

Če pa vam je zelena ener­gija pre­draga, si lahko omi­slite cenejšo, modro ener­gijo Holdinga slo­ven­skih elek­trarn. Ta se rekla­mira z abo­tnim slo­ga­nom Modra ener­gija dela modri pla­net bolj zelen in stane toliko kot v Celju zelena. Modre barve je zato, ker jo pro­i­zva­jajo v hidro­e­lek­trar­nah, ki pa — žali­bog — niso male hidro­e­lek­trarne, ampak velike in so zato vse­eno malo bolj moteče in ško­dljive za oko­lje. Na modro ener­gijo se lahko naro­čite, če ste stranka kate­re­ga­koli regij­skega ele­k­tro dis­tri­bu­terja (Ljubljana, Celje, Primorska, Gorenjska, Maribor).

Zbrani denar od modre ener­gije se je pora­bil tako, da so z njim:

…kva­li­te­tno izpe­ljali več obse­žnih izo­bra­že­val­nih pro­jek­tov, raz­i­sko­val­nih nalog, štu­dij in nena­za­dnje ste nam poma­gali pri izvedbi šte­vil­nih pole­tnih taborov.

Vendar pa naroč­niki modre ener­gije ne prej­mejo lične nalepke ali diplome, pač pa toplo besedo (»Modra ener­gija na prvi pogled res da stane nekaj več, ven­dar je to naj­boljša in naj­sve­tlejša naložba v pri­ho­dnost.«) in pa — tokrat zares — javno objavo svo­jega imena, tako da lahko tudi sosedje vidijo, da ste oza­ve­ščeni in vam ni vse­eno. Ta seznam sicer zaen­krat ni ravno impre­si­ven. Takole čez palec je na njem manj kot 30 (tri­de­set) oza­ve­šče­nih občanov.

Kakorkoli, vse te ‘barvne’ ener­gije so v glav­nem zelo drag nakup tiste podar­jene varčne sijalke, nalepke ozi­roma diplome.

ZDA

Pri nas torej to, da tudi nav­zven raz­gla­šamo svojo okolj­sko zave­dnost, še ni visoko ovre­dno­teno. Medtem pa je v ZDA že pre­cej dru­gače. Nedavno je bila obja­vljena resna eko­nom­ska raz­i­skava, ki doka­zuje, da več kot 10% (od preko 40%) tržnega deleža hibri­dnega avto­mo­bila Toyota Prius, ki močno vodi v tem segmentu, izhaja iz uni­ka­tne oblike tega vozila in iz tega, da ta oblika ne obstaja v dveh raz­li­či­cah (obi­čajni in hibri­dni). Po tem se Prius raz­li­kuje od svo­jih hibri­dnih kon­ku­ren­tov, ki jih je v ZDA preko 30.

Zato, če na cesti vidimo Priusa, že na daleč vemo, da gre za hibri­dno vozilo, in da ima nje­gov lastnik/-ca oko­lje močno v čislih (kajti hibridi so še zelo dragi).  Po drugi strani pa hibrida Honde Civic ne raz­lo­čimo od obi­čajne Honde Civic. Več o tem na blogu Hey Baby, Is That a Prius You’re Driving?, kjer si lahko pre­be­rete tudi, da v ZDA niso tako redki tudi zeleni fana­tiki, ki si name­stijo sončne panele na senčno stran strehe (stran vržen denar), ki pa gleda na cesto, tako da lahko panele — in eko­lo­ško oza­ve­šče­nost lastnika — vsi vidijo.

Ta članek je bil objavljen v kategoriji psihologija.

Komentiraj

Tvoj email ne bo nikoli objavljen ali predan naprej. Nujna polja so označena z *

*
*

Lahko uporabiš te HTML značke in lastnosti: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Na tej strani uporabljamo piškotke! Z uporabo te spletne strani se strinjate s pogoji uporabe piškotov na vašem računalniku! Podrobnosti preverite tukaj . x