Pogumno, NLB

Zadnjič sem po dol­gem času vsto­pil v eno od poslo­val­nic NLB. Te imajo na steni velike LCD pri­ka­zo­val­nike, s kate­rimi se komi­tenti krat­ko­ča­sijo, med­tem ko čakajo v vrsti za bla­gajne. Tečajna lista za tuje valute se na zaslonu izme­njuje s tečaj­nico krov­nega sklada NLB. Ta tre­nu­tno ne izgleda prav navdušujoče:

kli­kni za povečavo

Negativnih dono­sno­sti v tabeli je namreč bistveno več kot pozi­tiv­nih. Celo na 5-letnem nivoju sta le dva sklada pozi­tivna, deset pa jih je v izgubi. Na zaslonu v poslo­val­nici je stvar še bolj vpa­dljiva, kajti nega­tivne šte­vilke so obra­vane rdeče, redke pozi­tivne pa zeleno.

Po teh rezul­ta­tih sicer NLB Skladi ne odsto­pajo od dru­gih družb za upra­vlja­nje. Časi so pač taki, da so šli trgi v zadnjih letih bolj nav­zdol kot navzgor.

Vsekakor pa je NLB ena od red­kih izjem, ki tudi v teh sla­bih časih rezul­ta­tov ne »umika« in jih korek­tno pri­ka­zuje ves čas enako. Marsikje dru­gje je namreč zgodba dru­gačna: kadar so donosi visoki, jih raz­tro­bijo na ves glas, ko so slabi, pa se potuh­nejo, da ne bi raz­bur­jali raz­o­ča­ra­nih vla­ga­te­ljev, in čakajo na boljše čase.

O tem, katera od obeh tak­tik je za uspeh upra­vlja­vskih družb boljša, so sicer mne­nja deljena, a glede na nara­šča­nje tržnega deleža NLB Skladov, jim tovr­stna odkri­tost doslej ni ško­do­vala. Vlagatelji v vza­je­mne sklade bodo v toku svoje »vla­ga­telj­ske kari­ere« doži­veli dobre in slabe čase in na to morajo biti pripravljeni.

Če je NLB bila v zadnjem dele­žna več pikrih opazk kot česa dru­gega (sem pa tja tudi na tem blogu), pa si tokrat za korek­tnost spet zasluži pohvalo (prej­šnjič si jo je za bogato zbirko kori­stnih nasve­tov na novem spe­ci­a­li­zi­ra­nem sple­tnem por­talu NLB Finančni nasvet).

Ta članek je bil objavljen v kategoriji skladi z značko .

Komentiraj

Tvoj email ne bo nikoli objavljen ali predan naprej. Nujna polja so označena z *

*
*

Lahko uporabiš te HTML značke in lastnosti: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Na tej strani uporabljamo piškotke! Z uporabo te spletne strani se strinjate s pogoji uporabe piškotov na vašem računalniku! Podrobnosti preverite tukaj . x