Izrečenih kazni ne morejo skrivati

ATVPEden od neo­bi­čaj­nih zakon­skih pred­pi­sov je tisti, ki slo­ven­skim druž­bam za upra­vlja­nje zapo­ve­duje, da same na svo­jih sple­tnih stra­neh obja­vijo, kadar jim nji­hov nad­zor­nik (Agencija za trg vre­dno­stnih papir­jev) izreče prav­no­močno kazen zaradi stor­je­nega pre­kr­ška. Neobičajen je zato, ker ta določba ne velja za banke in zava­ro­val­nice, ki lahko take zadeve, kadar se pri­pe­tijo med njimi in nji­ho­vimi nad­zor­nimi inšti­tu­ci­jami, ohra­nijo v taj­no­sti. Od leta 2007, ko se je obja­vlja­nje začelo, se je nabralo okoli 30 objav odločb, sodb in odredb, ki so zbrane v spo­dnji tabeli. Prekrški so raznih vrst, naj­več jih je v zvezi z neu­stre­zno struk­turo naložb. Zneski izre­če­nih glob so, razen izje­moma, nizki. Zakonodajalec in nad­zor­nik oči­tno raču­nata, da bo tudi odvra­čalni namen jav­nih objav nekaj zalegel.

Pri ban­kah tega ni zaradi pre­pri­ča­nja, da bi lahko objave (kot je bila tale)  spod­bu­jale naval komi­ten­tov na dvig denarja in neza­u­pa­nje v banke (t.i. »bank run«). Tam nihče ne more izve­deti, koliko disci­plin­skih ukre­pov jim je bilo izre­če­nih in zakaj.

Daleč naj­bolj inten­zivno leto je bilo 2009 s kar 14 pre­kr­ški dzu­jev (toda med deja­njem in objavo lahko mine kar nekaj časa). Kaj je bolj ver­je­tno? Da so takrat dzuji naj­bolj kršili zakone, ali da so takrat nad­zor­niki naj­bolj aktivno nad­zo­ro­vali? :-)

 

Družba za upravljanje Šte­vilo objav o stor­je­nih pre­kr­ških
Objave odločb / odredb / sodb
Alta Skladi 7 1.12.2009, 29.5.2009, 16.1.2009, 14.11.2008, 1.8.2008, 10.6.2008, 24.10.2007
NFD DZU 4 24.8.2011, 24.6.201123.2.2009, 31.8.2009
Abančna DZU 3 28.12.2009, 13.11.2009, 3.3.2008
Probanka upra­vlja­nje 3 8.6.2011, 10.5.2011, 20.2.2009
KBM Infond 2 10.4.2009, 25.10.2007
Primorski skladi 2 6.10.2009, 24.6.2009
Krekova DZU 2 8.10.2009, 20.8.2009
DUS Krona 2 23.3.2010, 17.11.2009
Ilirika DZU 1 28.11.2008
KD Skladi 1 3.8.2011
Perspektiva DZU 1 26.3.2010
Triglav DZU 1 9.2.2010
NLB Skladi 0 /

 

Zanimivo, da imajo naj­ve­čji dzuji (Triglav, NLB, KD) imajo naj­manj objav, NLB Skladi celo niti ene same.

OPOMBA: Vse objave družbe Alta Skladi se nana­šajo na eno od dveh nje­nih pred­ho­dnic, Medvešek Pušnik DZU.

Ta članek je bil objavljen v kategoriji nadzorniki, skladi.

Komentiraj

Tvoj email ne bo nikoli objavljen ali predan naprej. Nujna polja so označena z *

*
*

Lahko uporabiš te HTML značke in lastnosti: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Na tej strani uporabljamo piškotke! Z uporabo te spletne strani se strinjate s pogoji uporabe piškotov na vašem računalniku! Podrobnosti preverite tukaj . x