Potihem se pripravlja

…ena od naj­ve­čjih ope­ra­cij pre­kla­da­nja toksič­nih obve­znic Grčije et con­sor­tes. Te obve­znice so danes še v bilan­cah zaseb­nih evrop­skih bank, ki so se z njimi zašpe­ku­li­rale. Kar naen­krat pa se bodo zna­šle v zlo­gla­snem evrop­skem reše­val­nem meha­nizmu EFSF. Zanj bodo s poro­štvi jam­čile neka­tere čla­nice evr­skega obmo­čja, ozi­roma nji­hovi dav­ko­pla­če­valci. Ker ga je treba zaradi pred­vi­de­nih novih potreb pove­čati, je tudi slo­ven­ska vlada vče­raj zvi­šala naša poro­štva kar za 80%, na 3,7 mili­jarde evrov.

To je veliko denarja. S tem zne­skom bi lahko sko­raj celo leto izpla­če­vali vse pokoj­nine slo­ven­skim upo­ko­jen­cem. OK, zaen­krat je ta obve­znost še poten­ci­alna, ker gre za poroštva.

Ko je pre­mier vče­raj ozna­nil to novico, je drža­vlja­nom name­nil hra­brilne besede, češ da je bolje biti na strani dajal­cev pomoči kot pa na strani pre­je­mni­kov pomoči. Kot da bi šlo za naravno nesrečo, na pri­mer redne jesen­ske poplave, kjer sosed, ki je ostal na suhem, nudi zato­či­šče sosedu, ki ga je zalilo.

Toda grška finančna kata­strofa ni naravna nesreča, pač pa plod dol­go­le­tnih golju­fij in šlam­pa­rij grške poli­tike, ki je tudi v Bruslju nale­tela na dol­go­trajno zati­ska­nje oči. Davkoplačevalci evrop­skih čla­nic EFSF pa bomo v vlogi konja iz Orvellowe Žival­ske farme, kate­rega moto je bil »Še bolj bom delal.« :(

Ta članek je bil objavljen v kategoriji politika z značko .

Komentiraj

Tvoj email ne bo nikoli objavljen ali predan naprej. Nujna polja so označena z *

*
*

Lahko uporabiš te HTML značke in lastnosti: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Na tej strani uporabljamo piškotke! Z uporabo te spletne strani se strinjate s pogoji uporabe piškotov na vašem računalniku! Podrobnosti preverite tukaj . x