10 centov za prijatelje

10 evro centovZadnjič sem ome­njal popu­ste za gostin­sko ponudbo preko mobilne apli­ka­cije OdpiralniČasi. Ta zadeva ima tudi eno dokaj nena­va­dno opcijo. Vprašanje je, ali imajo ude­le­ženci od nje korist ali škodo.

Nakup kupona za popust v gostilni namreč inte­re­senta stane 1 evro. »Sporna« opcija pa je ta, da si kupec lahko to ceno zniža za 10 cen­tov, na 90 cen­tov, če le pri­stane na to, da se spo­ro­čilo o nje­go­vem nakupu avto­mat­sko objavi na nje­go­vem zidu na Facebooku. S tem kupec pošlje obve­stilo vsem svo­jim FB pri­ja­te­ljem, da je rav­no­kar preko apli­ka­cije OdpiralniČasi rezer­vi­ral kupon za gostilno XY.

Ali imajo nje­govi pri­ja­te­lji to obve­stilo za »kori­stno infor­ma­cijo« ali spam, je drugo vpra­ša­nje. Sklepam, da je za večino ljudi to nepo­tre­ben (in neo­se­ben) spam, ki dobi še doda­tno slab­šalno kono­ta­cijo, če se pre­je­mnik tega obve­stila zaveda, da je poši­lja­telj s tem raz­po­ši­lja­njem pri­hra­nil 10 cen­tov. Ubogih 10 centov.

Če ima kupec npr. 100 FB pri­ja­te­ljev, ki spre­mljajo nje­gove sta­tuse, si je gostilna XY za teh 10 cen­tov kupila kako sekundo pozor­no­sti vsa­kega od njih. Torej je v takem hipo­te­tič­nem pri­meru gostilna z 0,1 centa dobila sekundo pozor­no­sti posa­me­zne osebe. To ni nič spor­nega, saj vse ogla­še­va­nje teme­lji na takem ali dru­gač­nem kupo­va­nju pozornosti.

Vendar pa gre tu lahko za še en pri­mer veli­kan­skega (psi­ho­lo­škega) raz­ko­raka med nekim zane­mar­lji­vim dro­biž­kom na eni strani in popolno brez­plač­no­stjo na drugi. Če pri­ja­te­lju nekaj pri­po­ro­čamo, kar tako, brez­plačno, je eno. Če pa pri­po­ro­čamo zato, da bomo pri­hra­nili 10 cen­tov, je nekaj dru­gega. Poleg tega ostaja možnost kontra-učinka, kot pri dru­gih obli­kah spama: pre­je­mnik spama bo morda rea­gi­ral tako, da bo nega­tivno nastro­jen do gostilne XY, ki se rekla­mira na tak način.

Skratka, prvo od zgor­njih dveh možno­sti apli­ka­cija seveda tudi ima: kon­kre­tno akcijo lahko laj­kate (neod­vi­sno od nakupa kupona) in napi­šete nekaj v stilu »Gostilno XY pri­po­ro­čam, za svoj denar dobite veliko, hrana je dobra, ose­bje ustre­žljivo itd.« To je nor­malno in pričakovano.

Drugo od zgor­njih možno­sti pa bi jaz, če bi bil na mestu avtor­jev apli­ka­cije OdpiralniČasi, uki­nil, ker mislim, da jim dela več škode kot koristi.

Več o feno­menu brez­plač­nega si lahko pre­be­rete v zani­mivi knjigi Chrisa Andersona Brezplačno: pri­ho­dnost cenovne skraj­no­sti.

Ta članek je bil objavljen v kategoriji nakupovanje, oglaševanje z značko .

Komentiraj

Tvoj email ne bo nikoli objavljen ali predan naprej. Nujna polja so označena z *

*
*

Lahko uporabiš te HTML značke in lastnosti: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Na tej strani uporabljamo piškotke! Z uporabo te spletne strani se strinjate s pogoji uporabe piškotov na vašem računalniku! Podrobnosti preverite tukaj . x