Evidenca trga nepremičnin, V1.0

Država že nekaj časa beleži posle z nepre­mič­ni­nami in izgra­juje evi­denco trga nepre­mič­nin. Po zakon­skem poo­bla­stilu to počne Geodetska uprava RS, ki so ji podatke dol­žni posre­do­vati nepre­mič­nin­ske agen­cije, notarji, davčna uprava in občine ter upravne enote. Gre za zani­mive podatke jav­nega zna­čaja, ki jih GURS tudi pri­ka­zuje na svo­jem sple­tnem pro­stor­skem por­talu. Toda ta javni pri­kaz je na meji upo­rab­no­sti. Ali neu­po­rab­no­sti, če hočete.

Na ome­nje­nem por­talu se da podatke pre­gle­do­vati samo posa­mično in samo po zemlje­vidu. Zemljevida se ne da dovolj pri­bli­žati (do nivoja ulice) in podatki o posa­mični tran­sak­ciji so never­je­tno skopi — glede na to, kaj vse v bazi imajo, ven­dar na spletu ne pri­ka­žejo. Filtriranje tran­sak­cij je pov­sem osnovno, iska­nje nepre­mič­nin pa samo do nivoja nase­lja. Skratka, ravno toliko, da lahko rečemo, da nekaj imajo in da je nekaj boljše kot nič.

Seveda pa tako zbrani podatki niso GURS-ova poslovna skriv­nost in lahko zanje vsakdo zaprosi po zakonu o dostopu do infor­ma­cij jav­nega zna­čaja. Jaz sem to nare­dil 29. avgu­sta letos, želene podatke pa so mi poslali 5. okto­bra. Vmes so pri­stojni na GURS-u ugo­to­vili, da ute­gne biti pro­šenj, kot je bila moja, v pri­ho­dnje še več, in me 12.9. obve­stili, da bo od 15.9. dalje na spletu obra­zec za tovr­stne vloge, sku­paj s struk­turo for­mata podat­kov (to se je res tudi zgodilo).

Če država zah­teva zbi­ra­nje in ure­ja­nje podat­kov o tran­sak­ci­jah na nepre­mič­nin­skem trgu, je nor­malno, da so potem ti tudi v celoti na voljo vsem, ki jih potre­bu­jejo. To so vsi poten­ci­alni kupci nepre­mič­nin, pro­da­jalci, naje­mniki, naje­mo­da­jalci, nepre­mič­nin­ski agenti, poten­ci­alni inve­sti­torji in še kdo. S kom­ple­tnimi podatki si lahko ogle­dajo doga­ja­nje na tistem ozkem segmentu trga, ki njih kon­kre­tno zanima (npr. sta­no­va­nja veli­ko­sti med 40 in 50 m2 na Celovški cesti v Ljubljani, stara naj­več 35 let) — kar je s pomo­čjo sple­tnega pre­gle­do­va­nja (v tre­nu­tni obliki) čisto nemogoče.

V nasle­dnjem pri­spevku v blogu bom zato obja­vil pri­do­bljene podatke o vseh kupo­pro­da­jah sta­no­vanj v mestni občini Ljubljana v letih 2009 in 2010.

Ta članek je bil objavljen v kategoriji nepremičnine.

2 Komentarji

  1. blink
    Objavljen na 26. oktober 2011 ob 12:44 | stalna povezava

    Njihova apli­ka­cija je pred pre­novo (nekje do l. 2010) ponu­jala več podat­kov in tudi pove­čavo do posa­me­zne stavbe in sta­no­vanj. Precej oči­tno pa je, da ome­je­va­nje infor­ma­cij v apli­ka­ciji ni zgolj naklju­čje ampak prej pri­tisk s strani tistih lobi­jev, ki jim je v inte­resu nizka infor­mi­ra­nost ude­le­žen­cev na trgu in visoke cene nepremičnin.

  2. Objavljen na 1. november 2011 ob 11:47 | stalna povezava

    Zanimivo. Nisem vedel, da so vča­sih pri­ka­zo­vali več infor­ma­cij kot zdaj. Očitno pa je, da bi tisto apli­ka­cijo lahko nare­dili bistveno bolj pri­ja­zno in upo­rabno, zdaj ko imajo vse pove­zano s kata­strom stavb in regi­strom nepre­mič­nin. Ampak kot pra­viš, kaže, da je pri­tisk ravno v obra­tno smer.

Komentiraj

Tvoj email ne bo nikoli objavljen ali predan naprej. Nujna polja so označena z *

*
*

Lahko uporabiš te HTML značke in lastnosti: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Na tej strani uporabljamo piškotke! Z uporabo te spletne strani se strinjate s pogoji uporabe piškotov na vašem računalniku! Podrobnosti preverite tukaj . x