Seznam prodanih stanovanj v Ljubljani

Zadnjič sem ome­njal podatke iz evi­dence trga nepre­mič­nin, pri­do­bljene po Zakonu o dostopu do infor­ma­cij jav­nega zna­čaja, ki jih Geodetska uprava zbira po zakonu, obja­vlja pa samo v neprak­tični obliki raz­su­tih točk na zemlje­vidu. Podatke o kupo­pro­daj­nih tran­sak­ci­jah z lju­bljan­skimi sta­no­va­nji sem ure­dil in spra­vil v pre­gle­dnico. Tukaj so.

Zaprosil sem za vse evi­den­ti­rane tran­sak­cije z datu­mom pogodbe med 1.1. 2009 in 31.12. 2010, kjer gre za del stavbe na obmo­čju Mestne občine Ljubljana. Dobil sem 5.081 pogod­be­nih poslov, s kate­rimi je lastni­štvo zame­njalo 6.441 delov stavb (sta­no­vanj, garaž, par­kir­nih pro­sto­rov…). Dobljeni datumi tran­sak­cij so tudi iz prej­šnjih let, podatki pa so pre­cej luknja­sti (to je ver­je­tno krivda vna­šal­cev podat­kov pri zave­zan­cih za poro­ča­nje, veči­noma so to nepre­mič­nin­ske agen­cije). Načeloma bi torej v tem seznamu morala biti vsaka kupo­pro­daja sta­no­va­nja v Ljubljani, skle­njena v letih 2009 in 2010. Če svo­jega sta­no­va­nja v njem ne naj­dete, zave­zanci o njem niso poro­čali GURS-u ali pa ga GURS ni posre­do­val meni. Če v podat­kih naj­dete napako (kar nekaj jih je), velja enako — piše sta­no­va­nje, kjer bi moralo pisati garaža, pa čudne šte­vilke itd.  Vse je tako že pri­šlo in je pre­ne­seno, kot sem dobil.

Kolone v tabeli so nasle­dnje: iden­ti­fi­ka­cij­ska oznaka pogod­be­nega posla, datum pogod­be­nega posla, šifra in ime kata­str­ske občine, šte­vilka stavbe in šte­vilka dela stavbe (iz kata­stra stavb), ulica in hišna šte­vilka, vrsta dela stavbe, ali gre za novo­gra­dnjo, šte­vilo sob, šte­vilo par­kir­nih mest, neto tlo­ri­sna in upo­rabna povr­šina v m2, delež pro­dane nepre­mič­nine, povr­šina pro­da­nega dela, cena pro­da­nega dela v EUR, celo­tna pogod­bena cena v EUR, šte­vilo nepre­mič­nin, pro­da­nih z isto pogodbo, ter naza­dnje pov­prečna cena kva­dra­tnega metra upo­rabne povr­šine sta­no­va­nja. Ta pov­prečna cena je izra­ču­nana samo tam, kjer je izra­čun­ljiva in jo je treba jemati z rezervo (zaradi manj­ka­jo­čih  podat­kov pri poslih in ker zato posa­me­zni posel vča­sih vklju­čuje več razno­vr­stnih delov stavb).

V seznamu si torej vsak lahko pogleda sta­nje na mikro-trgu, ki vas zanima: vaša ulica, vaša sose­ska ali kata­str­ska občina. Posli so ure­jeni po kata­str­ski občini in ulici zno­traj nje. Uporabno za kupce, pro­da­jalce, naje­mo­da­jalce in najemnike.

Tabela je v obliki Googlove pre­gle­dnice in dosto­pna TUKAJ.

Zakaj tako struk­tu­ri­ra­nih podat­kov ne da na voljo za pre­gle­do­va­nje že kar sam GURS? Ne vem. Spornega ni nič, saj oseb­nih podat­kov v seznamu ni.

Že dalj časa pa kro­žijo trdo­vra­tne govo­rice (tudi iz parih kon­cev, ki jih imam za zelo vero­do­stojne), da so močni pri­ti­ski lobi­stov uspeli pre­pri­čati finanč­nega mini­stra Križaniča, da je treba za vsako ceno pre­pre­čiti padec cen in da v arze­nal ukre­pov v tej smeri spa­dajo tudi pri­ti­ski na GURS, da izra­čuna rast cen, ali vsaj sta­gna­cijo. Manevrski pro­stor za take reči pa je večji, če je tran­spa­ren­tnost nizka.

P.S. Če znate (in se vam da) iz vseh teh podat­kov nare­diti kak zani­miv gra­fični pri­kaz in ga javno obja­viti, se pri­po­ro­čam za link, da ga obja­vim na tem mestu.

Ta članek je bil objavljen v kategoriji nepremičnine.

2 Trackback-i

  1. By Zdaj tudi vpogled v najemnine | Finančni trgi on 5. december 2011 at 10:21

    […] Po kon­ča­nem pre­hodu na novi sis­tem — pred­vi­doma od novem­bra 2012 dalje — bodo javno dosto­pni tudi podatki o aktu­al­nih dose­že­nih naje­mni­nah za sta­no­va­nja, hiše in poslovne pro­store, tako kot so že zdaj podatki o kupoprodajah. […]

  2. […] Za katera sta­no­va­nja točno gre (celo­ten naslov ozi­roma šte­vilka stavbe in šte­vilka dela stavbe), lahko vidite v bazi […]

Komentiraj

Tvoj email ne bo nikoli objavljen ali predan naprej. Nujna polja so označena z *

*
*

Lahko uporabiš te HTML značke in lastnosti: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Na tej strani uporabljamo piškotke! Z uporabo te spletne strani se strinjate s pogoji uporabe piškotov na vašem računalniku! Podrobnosti preverite tukaj . x