Po novem vpogled tudi v najemnine

Ravnokar je bil spre­me­njen Zakon o mno­žič­nem vre­dno­te­nju nepre­mič­nin. Med dru­gim ureja tudi evi­den­ti­ra­nje pro­da­nih novo­gra­denj (tega sedaj sko­raj ni) in evi­den­ti­ra­nje naje­mnih raz­me­rij za stavbe in dele stavb (ne pa tudi za druge vrste nepre­mič­nin). Po kon­ča­nem pre­hodu na novi sis­tem — pred­vi­doma od novem­bra 2012 dalje — bodo javno dosto­pni tudi podatki o aktu­al­nih dose­že­nih naje­mni­nah za sta­no­va­nja, hiše in poslovne pro­store, tako kot so že zdaj podatki o kupo­pro­da­jah. Zdaj tudi vemo, zakaj GURS podatke iz evi­dence trga nepre­mič­nin (ETN) obja­vlja tako skopo in nepre­gle­dno v obliki raz­su­tih točk na zemlje­vidu: zato, ker želi bolj upo­ra­ben vpo­gled v zbrane podatke inte­re­sen­tom zara­ču­na­vati dražje, kot mu to zdaj omo­goča Zakon o dostopu do infor­ma­cij jav­nega zna­čaja.  Za to izjemo od obi­čaj­nih cen v pri­ho­dnje je z ome­njeno spre­membo zakona dobil tudi pravno podlago.

Trenutne GURS-ove cene za vpo­gled v »nje­gove« podatke naj­demo v tem ceniku. Ko bo spre­jet nov pra­vil­nik, zna biti vpo­gled pre­cej dražji. Kar se tiče novo­gra­denj, pa tran­spa­ren­tnost še pose­bej ni v inte­resu pro­da­jal­cev, tako da sem do tega, ali bo javni vpo­gled res zago­to­vljen, rahlo skeptičen.

Ta članek je bil objavljen v kategoriji nepremičnine.

2 Komentarji

 1. blink
  Objavljen na 23. november 2011 ob 09:52 | stalna povezava

  Cenik je še bolj sme­šen od njih samih. Namesto da bi dali podatke online in s tem bili ser­vis drža­vlja­nom, raje mutijo na 1001 način. To je tipična poteza, ki naš javni sek­tor raz­li­kuje od npr. Singapurja, kjer ura­dniki in ostali zapo­sleni delajo v korist gospo­dar­stva in drža­vlja­nov (kot pravi slo­ven­ski štu­dent iz tega članka spodaj):

  Povezava
  Razlogov za uspeh Singapurja je več. Eden izmed teh je dej­stvo, da je država v službi ljudi, in ne naspro­tno. Ta odnos se kaže v učin­ko­viti javni upravi, delu­jo­čem sodnem sis­temu in poli­ciji (tudi z njimi sem že imel izku­šnjo), niz­kih dav­kih, delu­jo­čem jav­nem pre­vozu (slo­ven­ske žele­znice so pri­mer­jalno gle­dano slaba šala).

 2. Objavljen na 25. november 2011 ob 08:56 | stalna povezava

  Pravzaprav so dali podatke online, sem rav­no­kar opa­zil. Namreč, kljub temu, da so ura­dno zbrani podatki na voljo šele od 15. sep­tem­bra, so jih oči­tno že veliko pred tem dali Geodetskemu inšti­tutu (to je zavod, ni isto kot Geodetska uprava), saj jih ta že komer­ci­alno ponuja na naslovu: trgnepremicnin.si

En Trackback

 1. By Zdaj tudi vpogled v najemnine | Finančni trgi on 5. december 2011 at 11:42

  […] Več na periskop.si Objavi na Facebooku […]

Komentiraj

Tvoj email ne bo nikoli objavljen ali predan naprej. Nujna polja so označena z *

*
*

Lahko uporabiš te HTML značke in lastnosti: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Na tej strani uporabljamo piškotke! Z uporabo te spletne strani se strinjate s pogoji uporabe piškotov na vašem računalniku! Podrobnosti preverite tukaj . x