Provizije ni bilo

Sodni pro­cesi spre­mi­njajo tudi jezik. Nepremičninska branža je imela 17. in 18. novem­bra 2011 vsa­ko­le­tni posvet v Portorožu. V nepre­mič­nin­sko posre­dni­ški sek­ciji so med dru­gim raz­pra­vljali tudi o nasta­ja­jo­čem novem kode­ksu dobrih poslov­nih obi­ča­jev v pro­metu z nepremičninami.

Moderator sek­cije, pred­se­dnik uprav­nega odbora Združenja družb za nepre­mič­nin­sko posre­do­va­nje Branko Potočnik je kolege govorce ob tem pozval, da naj pre­ne­hajo upo­ra­bljati besedo pro­vi­zija, v pomenu pla­čila stranke nepre­mič­nin­skemu posre­dniku za nje­govo sto­ri­tev. Kajti ta beseda naj bi bila zaradi aktu­al­nih dogod­kov v zvezi z okle­p­niki oku­žena in meče slabo luč na to dejav­nost. Spomnil je, da tudi zakon nikjer več ne govori o pro­vi­zi­jah, pač pa name­sto tega defi­nira »pla­čilo za opra­vljeno storitev.«

Skratka, pri nakupu in pro­daji nepre­mič­nin pro­vi­zije ni, pla­čilo posre­dniku pa je zakon­sko še vedno nav­zgor ome­jeno na 4% od pogod­bene cene.

Banke ravno tako raje upo­ra­bljajo ekso­tično knji­žno besedo »oprav­nina«. V dru­gih gospo­dar­skih pano­gah pa niso tako jezi­kovno obču­tljivi. Denimo, rav­no­kar nove­li­rani Zakon o inve­sti­cij­skih skla­dih in druž­bah za upra­vlja­nje (ZISDU-2) nemo­teno še naprej govori o pro­vi­zi­jah, v dose­da­njem usta­lje­nem pomenu: pla­čilo sou­de­le­žencu, ki je vezano na opra­vljeni trgo­vski posel in je soraz­merno veli­ko­sti posla (pro­vi­zije so v odstotkih).

Bomo videli, ali bodo besedo dejan­sko izgnali iz uporabe.

Ta članek je bil objavljen v kategoriji jezik.

Komentiraj

Tvoj email ne bo nikoli objavljen ali predan naprej. Nujna polja so označena z *

*
*

Lahko uporabiš te HTML značke in lastnosti: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Na tej strani uporabljamo piškotke! Z uporabo te spletne strani se strinjate s pogoji uporabe piškotov na vašem računalniku! Podrobnosti preverite tukaj . x