Socialna pomoč postane kredit

V dana­šnjem Delu se komen­ta­torka Erika Repovž spra­šuje, ali po uve­lja­vi­tvi nove soci­alne zako­no­daje sploh še lahko govo­rimo o soci­alni pomoči, če pa ta v bistvu postaja kre­dit, ki ga bo država od dedi­čev zah­te­vala nazaj. Zadeva je dejan­sko kon­tro­ver­zna. O njej smo pred časom govo­rili v temi Kdor je lastnik nepre­mič­nine, ni soci­alni pri­mer.

Gre na kratko za to: ali je pra­vično, da si država v neka­te­rih pri­me­rih delno poplača dode­ljeno pomoč? Če pri tem upo­šte­vamo, da država dejan­sko ne raz­de­ljuje nekega abstrak­tnega svo­jega denarja, pač pa samo tistega, ki ga je prej v obliki dav­kov in pri­spev­kov vzela pre­bi­val­stvu in gospo­dar­skim subjektom.

Novinarkin zgo­raj ome­njeni sklep je sicer močno pre­ti­ran. Nikakor ni mogoče trditi, da je vsak soci­alni trans­fer že kar kre­dit, saj v zakonu jasno piše, da se pre­po­ved odtu­ji­tve in obre­me­ni­tve izvrši le v dolo­če­nih pri­me­rih in pod dolo­če­nimi doda­tnimi pogoji:

 • ko gre za trajno soci­alno pomoč (v sta­ro­sti nad 63 let za žen­ske in nad 65 let za moške ter je brez pre­mo­že­nja, ki se upo­števa po tem zakonu, in se ne nahaja v insti­tu­ci­o­nal­nem var­stvu in tudi nje­govi dru­žin­ski člani izpol­nju­jejo pogoje po tem zakonu)
 • ko gre za dol­go­trajno soci­alno pomoč (ki jo je upra­vi­če­nec že dobil naj­manj 24-krat v zadnjih 3 letih)
 • če ima pro­si­lec pre­ve­liko sta­no­va­nje in je soci­alno pomoč že dobil več kot 12-krat v zadnjih 18 mesecih
 • in za vse pri­mere velja, da se lahko obre­meni le pro­sil­čeva nepre­mič­nina, ne pa tudi drugo premoženje

V dru­gih pri­me­rih pomoč ostaja nepo­vra­tna in dedi­ščine ne bre­meni (mar­sikdo tudi ne razume, da se popla­čilo izvrši iz zapu­stni­ko­vega pre­mo­že­nja, ne iz pre­mo­že­nja dedi­čev). Kaj menite? Ali je ta novi sis­tem zdaj pra­vi­čen ali ni?

(prej­šnja gla­so­va­nja)

DOPOLNJENO 18.11. 2011: Varstveni doda­tek bo po novem na voljo novim sku­pi­nam ljudi (Dnevnik), Večini strank spre­je­mljivo, da dediči pomoč vrnejo (Delo)

Ta članek je bil objavljen v kategoriji nepremičnine z značko .

4 Komentarji

 1. Marijana
  Objavljen na 16. november 2011 ob 10:27 | stalna povezava

  Me zanima kako bodo to Strojani vrnili

 2. Objavljen na 16. november 2011 ob 12:03 | stalna povezava

  Pravočasen pre­pis nepre­mič­nin na soro­dnike? Ampak potem ute­gnejo oni (pre­je­mniki) imeti npr. višje pla­čilo vrtca ali nižji otro­ški dodatek.

 3. Marko
  Objavljen na 19. oktober 2012 ob 23:25 | stalna povezava

  Ali v tujini tudi vra­čajo soci­alno pomoč ?

 4. Objavljen na 24. oktober 2012 ob 09:14 | stalna povezava

  @Marko: Ne vem. Sumim, da ni veliko dru­gih držav, kjer bi imeli podobne kla­vzule. Vendar v glav­nem zato, ker je dru­gje nepoj­mljivo, da bi imela oseba rela­tivno veliko pre­mo­že­nje (lastno nepre­mič­nino), obe­nem pa pre­je­mala soci­alno pomoč s strani države.

En Trackback

 1. By Slovenija 2012 | Dr. Jože Hladnik – blog on 24. marec 2012 at 16:00

  […] po soci­al­de­mo­krat­sko: Socialni kredit,1, Ukinitev, držav­nih pokoj­nin, Ukinitev šti­pen­dij do 18let, Minimalna […]

Komentiraj

Tvoj email ne bo nikoli objavljen ali predan naprej. Nujna polja so označena z *

*
*

Lahko uporabiš te HTML značke in lastnosti: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Na tej strani uporabljamo piškotke! Z uporabo te spletne strani se strinjate s pogoji uporabe piškotov na vašem računalniku! Podrobnosti preverite tukaj . x