Nerviranje z ležarino

V začetku vsa­kega kole­dar­skega leta bor­zne hiše zner­vi­rajo pri­bli­žno 600 tisoč slo­ven­skih ime­tni­kov del­nic in obve­znic, ko jim zara­ču­najo leža­rino, torej pavšalni stro­šek, neod­vi­sen od tega, ali ime­tniki s svo­jimi del­ni­cami kaj trgu­jejo ali ne. Dejanski vir tega stro­ška sicer niso bor­zne hiše, ampak Centralna-klirinško depo­tna družba (KDD), ki tej leža­rini ura­dno pravi »vzdr­že­va­nje sta­nja nema­te­ri­a­li­zi­ra­nih vre­dno­stnih papir­jev na raču­nih«: če imate 100 del­nic Krke, vam KDD za ta denar vse leto skrbno pazi, da bo na koncu leta ta šte­vilka »vzdr­žala«, torej da jih boste še vedno imeli 100, ne pa na pri­mer 10 :-) .

Vsak ime­tnik trgo­val­nega računa vre­dno­stnih papir­jev torej za to, da so del­nice napi­sane nanj, in da se z njimi ne zgodi kakšna šla­ma­stika, KDD-ju in svoji bor­zni hiši sku­pno plača okoli 15 evrov letno. To vzdr­že­va­nje sta­nja je naj­ve­čja postavka v pri­hod­kih KDD. Z njim so denimo v letu 2010 zaslu­žili 2,17 mili­jona evrov, malo manj kot tre­tjino vseh pri­hod­kov. Člana uprave tega mono­po­li­sta Boris Tomaž Šnu­derl in Davor Pavić sta si lani izpla­čala preko pol mili­jona evrov (307 in 225 tisoč evrov) fiksne in vari­a­bilne plače.

Oseba, ki pose­duje npr. nekaj cer­ti­fi­kat­skih del­nic, prav­za­prav nima veliko izbire, kako stro­šek leža­rine zmanj­šati. Razlike med slo­ven­skimi bor­znimi hišami so namreč minimalne.

Vendar pa se je zdaj ponu­dila dru­gačna reši­tev pri bor­zni hiši Brokerjet Sparkasse. Ta bo s 1.1. 2012 postala lju­bljan­ska podru­žnica in odvi­sni bor­zni posre­dnik dunaj­ske  bor­zne družbe Ecetra iz iste sku­pine, Erste Group. Takrat se bo pri njej s slo­ven­skimi del­ni­cami trgo­valo preko Ecetre tako, da bo slo­ven­ski vla­ga­telj svoje del­nice imel v pod­de­poju, ki ga vodi Ecetra in ne na svo­jem računu pri KDD. To pomeni, da mu s KDDjem ni treba več imeti opravka!

V pra­ksi novi režim pomeni naslednje:

 • V del­ni­ški knjigi nje­gove del­nice ne bodo vidne pod nje­go­vim ime­nom, pač pa pod ime­nom Ecetre, ki jih evi­denčno vodi v svo­jem imenu za račun vla­ga­te­lja (seveda vla­ga­telj še naprej ohrani vse pra­vice) — to je že dolgo pre­vla­du­joči način poslo­va­nja z VP v svetu.
 • Ecetra je pod nad­zo­rom avstrij­skega nad­zor­nika Finanzmarktaufsicht (FMA) po avstrij­ski zako­no­daji, ki je kve­čjemu strožja od slovenske.
 • Veljajo vsa jam­stva za var­stvo vlog in sred­stev strank po avstrij­ski zako­no­daji in evrop­skih direktivah.
 • Ecetra ne poroča slo­ven­ski dav­ka­riji kapi­tal­skih dobič­kov, ki so jih pri njej dose­gli slo­ven­ski drža­vljani, pač pa so to dol­žni početi vla­ga­te­lji sami.
 • Varnost teh papir­jev je torej tako visoka kot pri KDD, letni stro­šek pa je opa­zno nižji (cenik), še pose­bej za pravne osebe, ki jih slo­ven­ske bor­zne hiše cepijo z 8-krat (osem­krat!) draž­jim vode­nje računa kot velja za fizične osebe. Tudi trgo­valne pro­vi­zije Brokerjeta so konkurenčne.

Skratka, dobro­do­šla novi­teta za izo­gi­ba­nje dose­da­njemu mono­po­li­stu. In do konca 2011 je še čas, da si leža­rino za nasle­dnje leto zni­žate.  Mimogrede, vse do nedav­nih spre­memb zako­no­daje je bil mono­pol KDD v Sloveniji kar zakon­sko pred­pi­san. Šele evrop­ske direk­tive so pri­si­lile slo­ven­sko izvr­šno in zako­no­dajno oblast, da so zdaj dovo­ljene vari­ante s pod­de­poji, ki ta mono­pol blažijo.

P.S. KDD sicer z novim letom 2012 uvaja še eno novost, ki bo ver­je­tno kljub temu, da je bila že pred meseci napo­ve­dana, vzne­mi­rila manj pou­čene del­ni­čarje. Avtomatskega poši­lja­nja izpi­ska sta­nja po pošti ne bo več. (To bo veljalo samo za fizične osebe — prav­nim ose­bam bodo še vedno poši­ljali tako kot doslej.) Vsakdo bo moral izpi­sek izrecno naro­čiti. Bogve, koliko od teh 600 tisoč ime­tni­kov tega ne bo storilo.

Ta članek je bil objavljen v kategoriji borza.

2 Komentarji

 1. jurc
  Objavljen na 25. maj 2012 ob 14:02 | stalna povezava

  KDD bo izpla­čal 895 evrov divi­dende NA VSAKO DELNICO!!! Kje lahko kupim to delnico???

 2. sandi
  Objavljen na 26. maj 2012 ob 21:16 | stalna povezava

  @jurc: Delnice KDD lahko kupiš od enega od seda­njih lastni­kov, če ti jih je pri­pra­vljen pro­dati (niso na orga­ni­zi­ra­nem trgu).

En Trackback

 1. […] Več na Periskop […]

Komentiraj

Tvoj email ne bo nikoli objavljen ali predan naprej. Nujna polja so označena z *

*
*

Lahko uporabiš te HTML značke in lastnosti: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Na tej strani uporabljamo piškotke! Z uporabo te spletne strani se strinjate s pogoji uporabe piškotov na vašem računalniku! Podrobnosti preverite tukaj . x