Pogoji za upokojitev v letu 2012

ZPIZ je obja­vil pogoje za upo­ko­ji­tev v letu 2012, po  zakonu ZPIZ-1, ki ostaja še naprej v veljavi zaradi zavr­ni­tve pokoj­nin­skega zakona ZPIZ-2 na refe­ren­dumu. Slovenija tako še vedno ostaja edina čla­nica Evropske unije, kjer je zah­te­vana sta­rost za moške ob polni delovni dobi nižja od 60 let. Pogoji so zbrani v nasle­dnji tabeli.

Pogoj v letu 2012
Moški (ZPIZ-1)
Žen­ske  (ZPIZ-1)
sta­rost
pokoj­nin­ska doba
58 57 in 4 mesece
40 37 in 9 mesecev
sta­rost
pokoj­nin­ska doba
63 61
20 20
sta­rost
pokoj­nin­ska doba
65 63
15 15

 

Zaradi naj­manj pet­le­tne vzgoje in skrbi za vsa­kega otroka  se v letu 2012 v pri­meru skrbi za enega otroka lahko upo­ko­ji­tvena sta­rost zniža za šest mese­cev in 15 dni, za dva otroka za 16 mese­cev in osem dni, za tri otroke za 29 mese­cev in osem dni ter za vsa­kega nasle­dnjega otroka še za 16 mese­cev in osem dni. Pri tem sta­ro­stna meja za žen­sko ne more biti nižja od 53 let, za moškega pa 58 let.

Žen­ske lahko uve­lja­vljajo tudi zni­ža­nje upo­ko­ji­tvene sta­ro­sti zaradi dela pred 18. letom sta­ro­sti. Tistim, ki se name­ra­vajo upo­ko­jiti pri sta­ro­sti 57 let in štiri mesece ter s 37 leti in deve­timi meseci pokoj­nin­ske dobe, se lahko sta­rost zniža, če so bile obve­zno pokoj­nin­sko in inva­lid­sko zava­ro­vane, še pre­den so dopol­nile 18 let sta­ro­sti. Starost se zniža za 11 mese­cev za vsako leto, pre­bito v obve­znem zava­ro­va­nju pred dopol­nje­nim 18. letom sta­ro­sti. Tudi v tem pri­meru sta­ro­stna meja ne more biti nižja od 53 let.

Za izpol­ni­tev pogo­jev za pri­do­bi­tev pra­vice do sta­ro­stne pokoj­nine se poleg delovne in doku­pljene dobe lahko upo­števa tudi dodana doba, ki obsega čas zaklju­če­nega štu­dija na dodi­plom­skem in podi­plom­skem šola­nju, čas obve­znega voja­škega roka, nado­me­stne civilne službe ali čas osnov­nega uspo­sa­blja­nja za rezervni sestav poli­cije ter čas, v kate­rem je bil zava­ro­va­nec pri­ja­vljen kot iska­lec zapo­sli­tve ali brez­po­selna oseba. V letu 2012 se upra­vi­čencu lahko upo­števa 11 mese­cev za posa­me­zno leto obdo­bja, ki se šteje v dodano dobo.

Ta članek je bil objavljen v kategoriji pokojnina.

Komentiraj

Tvoj email ne bo nikoli objavljen ali predan naprej. Nujna polja so označena z *

*
*

Lahko uporabiš te HTML značke in lastnosti: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Na tej strani uporabljamo piškotke! Z uporabo te spletne strani se strinjate s pogoji uporabe piškotov na vašem računalniku! Podrobnosti preverite tukaj . x