Anonimno plačevanje s kartico

Marsikdo ima kdaj potrebo po nakupu nečesa, fizično v trgo­vini, ali na daljavo v sple­tni trgo­vini, pa ne želi biti pri tem iden­ti­fi­ci­ran. Za to je lahko mnogo pov­sem zako­ni­tih in legi­ti­mnih razlo­gov (npr. sple­tni poker ali špor­tne stave in podobno). V takem pri­meru ne želi upo­ra­biti svoje kre­di­tne kar­tice,  saj pri tem ostaja sled na nje­govi banki. Odprtje računa v tujini sicer ni več nika­kr­šen pod­vig in ga niti ni treba več skri­vati, tako kot je to veljalo še pred dobrim dese­te­tjem, ko je bilo to slo­ven­skim fizič­nim ose­bam pre­po­ve­dano, je pa vpra­ša­nje, ali se to splača samo zaradi takih nakupov.

Tu pri­dejo prav pred­plač­ni­ške pla­čilne kar­tice. Te niso vezane na posa­me­zni­kov ban­čni račun in z njimi lahko zapra­vimo le toliko, koli­kor denarja smo nanje nalo­žili, kar je dobro tudi s sta­li­šča var­no­sti ozi­roma poten­ci­alne izgube zaradi kraje. V tujini obsta­jajo že dalj časa tako v raz­li­či­cah VISA kot MasterCard, zdaj pa se je prvi ponu­dnik poja­vil tudi v Sloveniji.

Podjetje Central Invest d.o.o. je posre­dnik za bri­tan­sko pod­je­tje Prepaid Financial Services, ki preko pod­po­god­be­nika Transact Netword Ltd. izdaja pred­plač­ni­ške MasterCard pla­čilne kar­tice. Te so na voljo vsaki pol­no­le­tni osebi, brez pre­ver­ja­nja kre­di­tne spo­sob­no­sti ali zapo­sli­tve­nega sta­tusa. V okviru limita so upo­rabne na isti način kot obi­čajne MasterCard kar­tice (point-of-sale nakupi, sple­tni ali tele­fon­ski nakupi, ban­ko­mati), obsta­jajo pa tako v imen­ski (z nati­snje­nim ime­nom lastnika) kot brez-imenski (na ime pod­je­tja). Denar nanje naka­zu­jemo z obi­čajno polo­žnico (UPN nalo­gom) ali sple­tnim naka­zi­lom na slo­ven­ski račun bri­tan­skega pod­je­tja, torej naka­zilo v tujino ni potrebno.

Res je, da je za zdaj upo­raba take kar­tice rela­tivno draga, kar pa se ute­gne poce­niti, ko se pojavi še kak kon­ku­renčni ponu­dnik. Izvleček iz cenika:

 • nakup same kar­tice, ki je veljavna dve leti: 35 EUR
 • vsako pla­čilo (nakup) izven Velike Britanije: 1,5 EUR
 • vsak dvig na ban­ko­matu izven Velike Britanje: 2% ven­dar naj­manj 3 EUR (plus more­bi­tna pro­vi­zija banke, lastnice bankomata)
 • mesečno vode­nje: 1,5 EUR
 • pro­vi­zija za nakupe, ki niso v EUR: 3%

Zadevo si lahko ogle­date na naslovu PREDPLACNIK.SI

Ta članek je bil objavljen v kategoriji nakupovanje z značko .

7 Komentarji

 1. orkaa
  Objavljen na 31. januar 2012 ob 17:22 | stalna povezava

  35 + 1,5 * 24 = 395 ?! :)

 2. Objavljen na 31. januar 2012 ob 20:56 | stalna povezava

  :)

  a se vse­eno ni hecat pri temle, saj si bo kdo še mislil, da je res.

  mno­že­nje pred sešte­va­njem
  35 + 1,5 x 24 = 35 + 36 = 71

  Cena kar­tice: 35 evrov
  Dvoletno vode­nje (vsak mesec): 1,5 evra x 24 = 36 evrov
  Skupaj: 71 evrov

  Recimo da pri­šte­jemo še 24 naku­pov v dveh letih izven VB (pov­pre­čje en nakup na mesec), pa to nanese še doda­tnih 71 evrov stroška

 3. Objavljen na 31. januar 2012 ob 21:03 | stalna povezava

  Tale cenik morda ne bi bilo slabo preverit:

  http://www.edenar.net/si/naroci.wlgt#cenik

 4. Objavljen na 31. januar 2012 ob 21:08 | stalna povezava

  Ja, paysa­fe­card ni slaba stvar, ampak štem­pla VISA ali MasterCard pa nima.

 5. Objavljen na 31. januar 2012 ob 21:57 | stalna povezava

  Moneybookers (Skrill) Prepaid Mastercard kar­tica omo­goča vse, kar je napi­sano zgo­raj za vaj polo­vico nižje zne­ske. Tudi nalo­žiš s UPN.

 6. Thor
  Objavljen na 31. januar 2012 ob 22:15 | stalna povezava

  Netellerjev Mastercard je brez­pla­cen. Ce upo­ra­bljas zgolj za online in real-world nakupe, se z osta­limi pro­vi­zi­jami ne rabis obre­me­nje­vati. Podpirajo tudi vir­tu­alni MC, ki se ti zge­ne­rira vsa­kic pose­bej, ko hoces izve­sti online pla­cilo in zanj upo­ra­biti tako enkra­tno vir­tu­alno kar­tico.
  Zakaj pa je v naslovu »ano­ni­mno«? Kar sem spra­se­val, moras dati svoje podatke in na kar­tici imas lahko samo svoje ime (ceprav bi vsaj za vir­tu­alno lahko pod­pi­rali nakljucna imena, saj je poanta pla­cilo nakupa — kot pri goto­vini — ne pa tvoje ime).

 7. Igor Mujdrica
  Objavljen na 31. januar 2012 ob 22:29 | stalna povezava

  Martin, res je, a ta kar­tica zah­teva popol­noma veri­fi­ci­ran Moneybookers račun.

Komentiraj

Tvoj email ne bo nikoli objavljen ali predan naprej. Nujna polja so označena z *

*
*

Lahko uporabiš te HTML značke in lastnosti: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Na tej strani uporabljamo piškotke! Z uporabo te spletne strani se strinjate s pogoji uporabe piškotov na vašem računalniku! Podrobnosti preverite tukaj . x