Spet preplačan nakup

Diskontni trgo­vec Lidl je ob Celovški, točno nasproti Mercatorjevega hiper­mar­keta, posta­vil tale pro­vo­ka­tivni pla­kat. Zgoraj upo­rabi Mercatorjevo rdeče-belo kom­bi­na­cijo črk in mimo­i­do­čim, od kate­rih so mnogi na poti v Mercator ali iz njega ali celo prav­kar v njem, naj­prej poskusi vce­piti dvom o smi­sel­no­sti nji­ho­vega poče­tja. »Spet ste za naku­pljeno robo pla­čali več, kot bi lahko, kajne?«

Nato jim raz­krije reši­tev: »Namesto v Mercator zavijte raje v vižmar­ski Lidl, dve minute vožnje dlje po Celovški, kjer boste za svoj denar dobili več.«

Akcije so se lotili teme­ljito, saj so si nekje (MOL?) izpo­slo­vali celo obža­ga­nje vsega drevja pred pla­ka­tom, tako da dre­vesa ne ovi­rajo vidlji­vo­sti pla­kata z obeh strani Celovške. Ampak, ali tole res deluje?

(prej­šnja gla­so­va­nja)

Ta članek je bil objavljen v kategoriji nakupovanje z značko .

7 Komentarji

 1. Objavljen na 16. januar 2012 ob 18:44 | stalna povezava

  Zdaj, ali deluje ali ne, bodo naj­bo­lje vedeli v Lidlu in Mercatorju.

  Jaz sem dejn­sko že pred časom pre­klo­pil na Lidl, ali so cenejpi ali ne, pa ne vem. Dejansko pa je tudi manjša izbira nekaj, kar nega­tivno vpliva na končno višino računa.

  Meni je sicer pri­marno naj­bolj pomembna hitrost in eno­stav­nost nakupa. Dejansko se zelo zelo težko pri­si­lim, da odi­dem v Mercator cen­ter Domžale kaj šele v Šiško. Seveda pa me od časa do časa tudi v Lidlu raz­piz­dijo, ker pač menjajo raz­po­red po poli­cah, ker je to baje dobro zato, da se lju­dje izgu­bljajo in dlje časa pre­ži­vijo v trgo­vini in več kupijo.

  Tale okoli kva­li­tete je pa vpra­šljiva. Mislim, jaz dejan­sko ne opa­zim raz­like. In bi res rad videl kakšno kon­kre­tno oceno oz. pri­mer­javo kva­li­tete in na katere izdelke se nanaša. Sicer pa, Lidl je pri­so­ten tudi recimo v Nemčiji. Zakaj hudiča, bi nemci, s svo­jim viš­jim stan­dar­dom, pri­sta­jali na nižjo kva­li­teto pro­i­zvo­dov kot Slovenci?

  Ja, seveda imajo lahko dru­gačne pro­i­zvode v Nemčiji kot v Sloveniji, ampak slo­ven­skega Lidla je ver­je­tno za en Munchen z oko­lico, zakaj bi za eno takšno mize­rijo raz­vi­jali nove dobavne kanale in pro­i­zvode? Me res zanima, koliko je ta »kva­li­teta« rezul­tat mar­ke­tin­škega oddelka Mercatorja. Kot recimo sin­di­kalni izpadi v E.Leclerc-u, ko je le ta štar­tal v Sloveniji.

  Mater sem se raz­pi­sal :-) ))

 2. sandi
  Objavljen na 16. januar 2012 ob 19:16 | stalna povezava

  Mene tudi ne pre­pri­čajo trdi­tve, da so živila pri nem­ških dis­kon­tar­jih slabša kot živila v Mercatorju in Tušu. Tehnična roba se mi zdi v Hoferju več kot soli­dna in ima 3 leta garan­cije. Res pa je naku­po­valna izku­šnja vča­sih neko­liko slabša (če komu to kaj pomeni). Ampak ose­bje je kljub temu prijazno.

 3. Anonimož
  Objavljen na 16. januar 2012 ob 23:09 | stalna povezava

  Živila niso nič slabša kot tista v Merkatorju & co. Mene bolj zbode v oči to, da niso toliko cenejša (ČE sploh je kakšno cenejše — ver­je­tno moraš stalno spre­mljati nji­hov spam). Kar sem kdaj kupo­val kruha v Hoferju, sem zanj vedno dal več kot v Merkatorju. Saj ne rečem — je bil pre­cej dober, od ene gori­ške pekarne, ampak cena je bila pa višja od podob­nega kruha v Merkatorju. Enako velja za kakšne slad­ka­rije, ki sem jih tam kupil — cena kot v Müllerju (tu se Merkator pač v glav­nem skrije), le da je obskurna bla­govna znamka. Ne vem, če to potem pomeni, da — ko bi enkrat Merkator spro­stil zaroto doba­vi­te­ljem — v Hoferju in Lidlu ne bi recimo Gorenjka 300 g koštala 1.5 EUR in rolada 1 EUR, pa Vademecum Naturel ne bi bil 75 cen­tov, ampak bi bile cene pri­bli­žno enake kot so zdaj v Merkatorju?!

 4. Polde
  Objavljen na 17. januar 2012 ob 13:39 | stalna povezava

  To so vse le velika zava­ja­nja trgov­cev. Treba je le veliko sle­diti in se gibati od enega do dru­gega. Vsi na veliko zava­jajo — s temi vsemi oglasi. Lažejo, da se kadi.
  Vsak dan kaj spre­me­nijo, ali blago na poli­cah pre­sta­vijo ali kaj dru­gega. Mene s spre­membo polic ne pre­pri­čajo. Če tistega kar iščem in vem kje je bilo prej ne naj­dem, v manj kot eni minuti sem že ven iz trgo­vine. Nič dlje in nič več zato ne bom kupil v trgo­vini, to je zmo­tno nji­hovo raz­mi­šlja­nje. Z njimi se sploh ne ukvar­jam. So pač izgu­bili kupca.

  Hofer je bil svoj čas malo cenejši. To že vse naj­manj že prej­šnje sploh leto ni več.
  Kruh, pov­sod, ali v Hoferju ali Merkatorju ali bilo kje je vsaj enkrat pre­ce­njen. Zato ga pečemo doma.
  Na splo­šno imajo trgovci nenor­malne, astro­nom­ske marže pa to le malokdo ve! Cene hrane v Slo so 1 krat višje kot v Nemčiji. Pa še to kdor ne ve.
  Blago v slo­ven­skih pro­da­jal­nah avstrij­skih in nem­ških trgov­cev je slabše kva­li­tete. Je tisot, ki ga tam ne bi smeli pro­dat ali ne mogli. Za Vzhodno Evropo pač! Vem, zanesljivo.

 5. Objavljen na 17. januar 2012 ob 16:00 | stalna povezava

  V Nemčiji Lidl počne isto: v bli­žini trgo­vin kon­ku­rence posta­vijo viden sme­ro­kaz do sebe :-)

  Pred krat­kim so na ARD pri­ka­zali doku­men­tarni film o Lidlu, ki si ga sicer nisem pogle­dala, sem pa pre­brala čla­nek o njem in o ugotovitvah.

  Povzetek:

  Cene so nižje, ven­dar ne toliko, kot mi mislimo. (pri nas so tudi drugi mar­keti začeli pro­da­jati malce slabše a še vedno soli­dne izdelke po dis­kon­tnih cenah, poleg obi­čaj­nih, tako so to raz­liko v ceni odpra­vili)
  Kakovost je pri­merna, veli­ko­krat res dobra (potr­ju­jejo tudi moje izku­šnje)
  Nakupovanje je pri­je­tno, ker ni pre­več gužve, saj ni velike izbire (res je)
  Odnos pod­je­tja do zapo­sle­nih je kata­stro­fa­len: pla­čani so v redu, nimajo pa nekih osnov­nih pravic.

  Sama sem pre­cej časa naku­po­vala pri Lidlu, ker v glav­nem pečem in kuham doma in za to rabim samo dobre osnovne sesta­vine. Trenutno kupu­jeva pri kon­ku­renci čez cesto, ker obsta­jajo stvari, za katere želiva več izbire ali druge znamke (moževa krema za bri­tje npr.). Razlika v ceni je oči­tna, saj kupiva več stvari in veliko njih dražje.
  Pri njih pa še vedno kupu­jem gospo­dinj­ske apa­rate in sicer v sple­tni trgo­vini. Sploh odkar se mi je dragi mikser znane bla­govne znamke pokva­ril že pri drugi uporabi …

 6. Feniks
  Objavljen na 17. januar 2012 ob 18:17 | stalna povezava

  Mercator je trgo­vina, ki izvira iz skro­mnej­ših časov. Ne čutim potrebe, da bi kupo­val v skla­di­šču, ker mi je kupo­va­nje tudi neke vrste raz­ve­drilo. V Mercatorju se pre­pro­sto poču­tim bolje. S kupo­va­njem v Mercatorju tudi ohra­njam domači stan­dard. Več doma­čega, ko kupim več denarja ostane v državi.
  Kar se tiče kako­vo­sti mislim, da je hrana iz dru­gih držav slabše kako­vo­sti. Pa ne zato, ker ne bi znali ampak prav zato, ker znajo. Znajo vzgo­jiti meso z naj­manj stro­ški kar zah­teva več kemije in medi­cine. Znane so zgodbe o zastru­plja­nju s kemijo v obliki čoko­lad. S tem so imeli težave švi­carji, avstrijci in nemci so imeli afere z vini in mesom, ita­li­jani so nekaj sona­ro­dnja­kov trajno odr­stra­nili z vini. Moje zau­pa­nje v hrano se počasi seli južno. Ker še niso posvo­jili dolo­če­nih teh­no­lo­gij ima hrana še nekaj okusa. Kdor ne ver­jame naj si pri­vo­šči hrva­ško zele­njavo, pri­stni srb­ski žar itd.
  Nisem pa fana­tik. Kupujem tudi v Lidlu, Hofru, LeClercu, Sparu … .

 7. Objavljen na 17. januar 2012 ob 20:34 | stalna povezava

  POdobno anketo imam tudi na svoji sple­tni strani, je pa tako: sam grem naj­raje v Spar. V mer­ca­torju nisem bil že zelo dolgo, zaha­jam pa tudi v lidl in hofer. le spina se nekako izo­gi­bam, čeprav dobiš neka­tere stvari kar dobre tudi tam.

Komentiraj

Tvoj email ne bo nikoli objavljen ali predan naprej. Nujna polja so označena z *

*
*

Lahko uporabiš te HTML značke in lastnosti: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Na tej strani uporabljamo piškotke! Z uporabo te spletne strani se strinjate s pogoji uporabe piškotov na vašem računalniku! Podrobnosti preverite tukaj . x