Pijem, priporočam, bogatim

Takole se pri novem MLM-ju OrganoGold lote­vajo pre­pri­če­va­nja ude­le­žen­cev, »dis­tri­bu­ter­jev« ozi­roma pro­da­jal­cev kave. Spodaj sledi izsek iz nji­hove okro­žnice. Ključna spod­buda za vklju­či­tev je na koncu in je popol­noma enaka kot pred par leti pri Lyonessu: Vaši pri­ja­te­lji bodo za ta edin­stven pro­dukt in edin­stveno pri­lo­žnost izve­deli! Vprašanje je le, ali od vas ali od koga dru­gega? To pomeni: če jih ne boste vi spra­vili pod sebe v struk­turo, jih bo nekdo drug. :-)  
Tale MLM nago­var­ja­nja sicer pre­te­žno pote­kajo po istem kopitu, tale tekst ima poleg kvazi-strokovne govo­rice vsaj eno domi­slico: »ne odkri­vamo tople vode, ampak jo zavremo in ponu­dimo kavo.« Kandidatov, ki upajo, da bodo s pro­dajo te ali one robe kot »neod­vi­sni dis­tri­bu­terji« v multi-level mar­ke­tin­gih dejan­sko obo­ga­teli, pa oči­tno nikoli ne zmanjka.

Pozdravljeni!

V tokra­tnem ele­k­tron­skem spo­ro­čilu vam poši­ljam nekaj vpra­šanj in misli. V raz­mi­slek, za lažje razu­me­va­nje, kako zelo pre­pro­sto in eno­stavno je ter kako zelo edin­stven in dobič­ko­no­sen posel imamo v rokah. V nada­lje­va­nju sle­dijo še odgo­vori na vaša vprašanja.

  1. Ali ste kdaj, ko ste se dobili s pri­ja­te­ljico na kavi ‚vpra­šali, kaj ta kava vse­buje? Kaj vas je zani­malo, kaj ste želeli vedeti od nata­karja, pre­den ste zau­žili kavo? Ste spra­še­vali, koliko česa je v njej? Ste kdaj, pre­den ste si pri­pra­vili svojo naj­ljubšo kavo doma, pomi­slili, katere vse­bine vse­buje? Ne. Večina ljudi kavo pije in jo bo pila naprej. Ne poza­bite, da je posel zelo pre­prost, eno­sta­ven, ravno zato, ker je kava. Tudi mi kot neod­vi­sni dis­tri­bu­terji, si ne rabimo ote­že­vati posla. Potrebno je razu­meti, da je enostavno.
  2. Če se lju­dem zdi kom­pli­ci­rano, se zadeve ustra­šijo. Preprost člo­vek, bo prej razu­mel, vseb­nost delo­va­nja gano­derme s pomo­čjo pre­pro­ste raz­lage, npr.: Goba deluje, če je dobra ali slaba. Če v koza­rec vode kanemo šče­pec mušnice, bi bil rezul­tat uso­den, ne glede na to, koliko odstot­kov bi jo kanili. V naši kavi imamo dobro gobo, tisto z naj­več far­ma­to­lo­skimi učinki, tisto s preko 200 anti­o­ksi­danti in fitonutrienti.…Torej?
  3. Pomembno: Imamo pro­dukt, ki ga upo­ra­blja večina Zemljanov. Produkt, ki je naj­ve­čja legalna zasvo­je­nost člo­ve­štva. Imamo vsa­ko­dnevno navado, ki je veljala za slabo raz­vado — »pitje kave«. Dejstvo je, da z našo kavo ne bomo spre­me­nili sveta, niti ozdra­vili člo­ve­stva. To ni naš namen. To je za start tega posla napačna per­cep­cija. Dejstvo pa je tudi, da imamo v rokah bolj zdravo kavo od tiste, ki so jo lju­dje pili do sedaj. Ne vsi­lju­jemo nove navade, ne nava­jamo ljudi na shake, vita­min, ali nov čude­žni napi­tek, ki bi ga po treh dneh poza­bili vzeti, ker to ni del nji­hove vsa­ko­dnevne rutine. Navada ostaja…in pro­dukt se upo­ra­blja na dnevni ravni..Dejstvo je, da kava ni raz­košje, ampak je nuja.
  4. V raz­mi­slek: Ali je pod­je­tje Coca-cola kdaj izdalo recep­turo za svoj napi­tek? Zakaj obstaja le ena in edina Coca-cola? Ker je recep­tura skriv­nost. Ali Coca-colo pozna in pije cel svet?
  5. Zakaj je McDdonalds uve­del mMcCo­ffee? Ker je kava ob nafti naj­bolj trgo­vano blago na svetu.

Odgovori na vaša vprašanja:

  1. Kava: Pomembno dej­stvo: gano­derma, ki je pri­so­tna v kavi popol­noma alka­li­zira (nev­tra­li­zira) kislost kave, ki jo pov­zroča pred­vsem kofein in dejan­sko pre­preči kofe­inu, da nega­tivno vpliva na telo… Izniči uči­nek tanin­ske kisline, še vedno je pri­so­ten nor­ma­len uči­nek dviga ener­gije, kot pri zau­ži­tju vaše obi­čajne dnevne kave, le, da sedaj dobite to ener­gijo direk­tno od Ganoderme, ne pa od vpliva kofe­ina. S tem lahko zaklju­čimo, da ste s popito sko­de­lico OG kave dejan­sko nare­dili za telo nekaj dobrega, saj poleg nev­tra­li­zi­ra­nega kofe­ina dobite v telo še pomembne poli­sa­ha­ride in tri­ter­pene (pri­so­tne samo v gano­dermi), ki so doka­zano en naj­moč­nej­ših anti­o­ksi­dan­tov na svetu in imajo poleg učinka obna­vlja­nja celic tudi anti­a­ler­gij­ski, anti­stre­sni in anti­tu­morni uči­nek. Samo delo­va­nje snovi pri­so­tnih v gano­dermi si lahko pre­be­rete sami na www.pubmed.org , kjer je mogoče iz stro­kov­nih medi­cin­skih in far­ma­cevt­skih ter neod­vi­snih član­kov raz­brati veliko o medi­cin­skih učin­kih gano­derme luci­dum. Pomemno dej­stvo je tudi, da kava OG vse­buje 100% organ­sko pri­de­lano, cer­ti­fi­ci­rano gano­dermo lucidum.Triterpene in poli­sa­ha­ride, ki jih vse­buje gano­derma luci­dum, torej zau­ži­jemo v sko­de­lici kave. če bi jih imeli v obliki kap­sul, bi več­krat poza­bili na zau­ži­tje. Na jutra­njo sko­de­lico kave pa, če smo jo nava­jeni piti, ne poza­bimo. Koliko tri­ter­pe­nov in poli­sa­ha­ri­dov? V koli­kor popi­jemo pri­po­ro­čeno dozo dveh ali treh sko­de­lic kave, dobimo v telo pri­bli­žno cca 1200mg eks­trakta čiste organ­ske rdeče gano­derme oz. 60 mg tri­ter­pe­nov in 80 mg poli­sa­ha­ri­dov (beta glu­ka­ma­tov), ki bla­go­dejno delu­jejo na naš orga­ni­zem. Obenem z zau­ži­tjem toliko kave ne zaki­samo telesa, uži­vamo ob pitju izvr­stne kave ter na koncu kon­cev še nekaj zelo dobrega nare­dimo za naše telo. Tako koli­čino teh za zdravje in dvig odpor­no­sti zdra­vih pri­mesi dobimo lahko tudi v obliki 60-ih 500 mg kap­sul, ki sta­nejo okoli 50 EUR, za pri­bli­žno enak uči­nek pa potre­bu­jemo cca. 1,5 kap­sule, pri čemer ni zane­mar­ljivo dej­stvo, da na razne kap­sule poza­bimo, ker niso stvar vsa­ko­dnevne rutine.Kaj je doda­tno pomembno dej­stvo, ki se ga moramo zave­dati o OG kavi in vseb­no­sti gano­derme? V kavi je 100% cer­ti­fi­ci­rana organ­sko pri­de­lana gano­derma. Ta gano­derma je pri­so­tna v kavi kot eks­trakt in sicer npr.iz 1000kg gobe nare­dijo 40 kg eks­trakta, kar pomeni popol­noma druge kon­cen­tra­cije zdra­vil­nih učin­kov kot recimo, če bi surovo gobo fino zmleli in rekli, da imamo v kavi oz. čaju recimo 50% gob, šele pra­vilna kon­cen­tra­cija in način pri­de­lave pove­sta o kva­li­teti te gobe ter nje­nih zdra­vil­nih učinkih.Organogold je PH-enhanced kava oz. non-acid PH coffee. Torej edin­stvena kava, s katero si ne zaki­samo orga­nizma, pač pa alka­li­zi­ramo telo. Kava je sorte ara­bica, pri­haja iz Vietnama. Način trgo­va­nja je fair trade — pra­vična trgovina.
  2. Noben izde­lek ne vse­buje sla­dil. Bela kava, mocha in vroča čoko­lada vse­bu­jejo trsni slad­kor. Črna kava vse­buje le kavo in 100% organ­sko pri­de­lano gano­dermo luci­dum. Je brez sladkorja.
  3. Izdelek ima med­na­ro­dne cer­ti­fi­kate : HACCP higi­en­ski paket EU, GMP cer­ti­fi­kat ali po naše cer­ti­fi­kat dobre pro­i­zvo­dnje pra­kse, ISO 9001: 2000, halal, košer, eco­cert, usda Organic, JAS…

Priporočljiva dnevna koli­čina vnosa kofe­ina je do 300 mg, kar znasa do 2 kavi Starbucks ali nava­dni kavi, do 4 instant kave, 4 čaje, do 6 ste­kle­nic Coca-Cole in sko­raj neo­me­jeno koli­čino Organo Gold kave, kakava ali čaja.

Ker je Ganoderma »adap­to­gen«, kar pomeni, da je naravni zeliščni izde­lek, ki poveča odpor­nost proti stresu, anksi­o­zno­sti, utru­je­no­sti in tesnobi, se ga lahko upo­ra­blja v neo­me­je­nih količinah.

Analize so za nas opra­vili drugi.…Posel je pri­pra­vljen. Ne potre­bu­jemo odkri­vati tople vode. Potrebujemo jo zavreti in ponu­diti kavo pri­ja­te­ljem, znan­cem, poslov­nim par­tner­jem. Dejstvo je, da je to edin­stvena kava z vseb­no­stjo 100% organ­ske gano­derme luci­dum… Edinstvena kava pa tudi za to, ker nas bogato plača zato, da jo pijemo in pri­po­ro­čamo prijateljem.

Ta članek je bil objavljen v kategoriji nakupovanje z značko .

Komentiraj

Tvoj email ne bo nikoli objavljen ali predan naprej. Nujna polja so označena z *

*
*

Lahko uporabiš te HTML značke in lastnosti: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Na tej strani uporabljamo piškotke! Z uporabo te spletne strani se strinjate s pogoji uporabe piškotov na vašem računalniku! Podrobnosti preverite tukaj . x