Radi bi jamstvo glavnice in še vse ostalo

Zadnjič je Raiffeisen banka pred­sta­vila rezul­tate raz­i­skave o pokoj­nin­skem var­če­va­nju, ki jo je avstrij­ski Raiffeisen Capital Management opra­vil v Sloveniji ter na Češkem in Slovaškem. Zanimal jih je odnos pre­bi­val­stva do pokoj­nin in pri­mer­no­sti inve­sti­cij­skih skla­dov za pokoj­nin­sko var­če­va­nje. Vsaj neka­teri dobljeni rezul­tati so bili čudni.

Pri nas je raz­i­skavo izve­dla družba GfK Slovenija na vzorcu 769 odra­slih oseb, ki še niso v pokoju. Toda ta vzorčna popu­la­cija je hudo opti­mi­stična, kar se tiče pri­ča­ko­vane višine pokoj­nin. Kar polo­vica jo pri­ča­kuje v višini, enaki nji­ho­vemu tre­nu­tnemu dohodku ali celo več. Povprečje pri­ča­ko­vanj za pokoj­nino pa znaša 97% seda­njega dohodka. Ti anke­ti­ranci oči­tno živijo v opti­mi­stič­nih obla­kih; to je — sicer veliko bolj diplo­mat­sko — zapi­sal tudi vodja raz­i­skave Jernej Bajde v svo­jem poročilu.

Poleg tega so anke­ti­rance spra­še­vali tudi, katere kri­te­rije bi moralo izpo­nje­vati var­če­va­nje za pokoj­nino z obroč­nim vpla­če­va­njem v inve­sti­cij­ske sklade, da bi ga izbrali. Največ odgo­vo­rov, kot kaže spo­dnji gra­fi­kon,  sta dobila: zago­to­vljeno vra­čilo vlo­že­nih sred­stev po koncu var­če­va­nja (99%) in zago­to­vljen donos (97%) — možnih je bilo več odgo­vo­rov. Po eno strani je bilo sicer vpra­ša­nje nero­dno izbrano, saj ni izrecno poi­zve­do­valo, ali bi se anke­ti­ranci v zameno za zajam­čeni donos spri­ja­znili z nizko dono­sno­stjo, kar bi ver­je­tno pri­ne­slo dru­ga­čen izid.

 

kli­kni za povečavo

Vendar pa podatki o dejan­skih vla­ga­njih v sklade nika­kor ne odra­žajo zgo­raj ugo­to­vljene afi­ni­tete do var­nih, niz­ko­do­no­snih garan­ti­ra­nih skla­dov. Nekaj jih je na slo­ven­skem trgu, a niso doži­veli veli­kega uspeha. Nasprotno, glav­nina vlo­že­nega denarja je še vedno tisti, ki je bil vpla­čan v lep­ših časih v naj­bolj tve­gane, del­ni­ške sklade, ki so v pre­te­klih letih doži­veli krepke padce. Iskalci var­nej­ših naložb do skla­dov sploh ne pri­dejo, ker osta­jajo v ban­čnih depo­zi­tih. Tako bo ostalo vse do nasle­dnjega buma viso­kih rasti na del­ni­ških trgih. Potem pa se bo cikel ponovno zavrtel.

Ta članek je bil objavljen v kategoriji pokojnina.

Komentiraj

Tvoj email ne bo nikoli objavljen ali predan naprej. Nujna polja so označena z *

*
*

Lahko uporabiš te HTML značke in lastnosti: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Na tej strani uporabljamo piškotke! Z uporabo te spletne strani se strinjate s pogoji uporabe piškotov na vašem računalniku! Podrobnosti preverite tukaj . x