Ugovor vesti dveh uradnic

V dnev­nem časo­pisju nismo vajeni »novic« o tem, da je nek dela­vec dobil interni disci­plin­ski ukrep, ker ni dobro opra­vil naloge nad­re­je­nega.  Danes se je Dnevnik odlo­čil, da je taka zadeva vre­dna objave in zani­miva za jav­nost. Gre za dve nei­me­no­vani ura­dnici z mini­str­stva za finance, ki sta za nad­re­je­nega pri­pra­vili opo­mnik, ki ni bil v skladu s tistim, kar jima je bilo naro­čeno, nakar sta se o izre­če­nem ukrepu poto­žili medi­jem (čla­nek).

Avtorici Dnevnikovega članka Katja Svenšek in Vesna Vuković sta jima pri­sluh­nili in v članku ten­den­ci­o­zno vijeta roke nad tem, da »mini­ster svo­jim podre­je­nim ne dovoli svo­bode pri stro­kov­nem delu.« Kot da bi še vedno živeli v samo­u­pra­vlja­nju, kjer so o poslov­nih odlo­či­tvah lahko »svo­bo­dno« pame­to­vali vsi od sna­žilke navzgor.

Dramatiziranje te sorte bi bilo upra­vi­čeno, če bi mini­ster od usluž­benk zah­te­val kaj neza­ko­ni­tega. Če pa jav­nemu usluž­bencu nje­gova vest ne dovoli delati po navo­di­lih nad­re­je­nega, samo zato, ker se le-ta ne uje­majo z nje­go­vim oseb­nim mne­njem ali poli­tič­nim pre­pri­ča­njem

…potem ima osebni pro­blem, ki ga lahko reši tako, da gre v drugo službo, kjer bodo nje­govi nad­re­jeni hkrati tudi poli­tični somi­šlje­niki, recimo v stranko Pozitivna Slovenija, tako kot nek­da­nja kole­gica ome­nje­nih ura­dnic. Morda v svo­bo­dni poklic, kjer mu noben nad­re­jeni ne bo solil pameti? Ali pa celo — divja ideja! — v gospo­dar­stvo. Tam bo hitro ugo­to­vil, kaj pomeni hierarhija.

Bomo videli, ali bo Dnevnik še naprej spre­mljal, kaj si kak ura­dnik s finanč­nega mini­str­stva misli, da bi nje­gov šef moral nare­diti. :-)

»Neimenovani dela­vec mini­str­stva za finance ima dru­gačno mne­nje o pro­daji deleža Splošne plovbe.«

»Neimenovana davčna refe­rentka sodi, da Slovenske indu­strije jekla ne bi smeli pro­dati Rusom.«

»Neimenovani cari­nik oce­njuje, da bi bilo treba NLB doka­pi­ta­li­zi­rati s 400 mili­joni dav­ko­pla­če­val­skega denarja.«

Bizarno je oboje: tako tar­na­nje usluž­benk, ki sta »kri­vico« skle­nili reše­vati v medi­jih, kot tudi pre­soja Dnevnika, ali je to newsworthy ali ne.

Ta članek je bil objavljen v kategoriji mediji z značko .

Komentiraj

Tvoj email ne bo nikoli objavljen ali predan naprej. Nujna polja so označena z *

*
*

Lahko uporabiš te HTML značke in lastnosti: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Na tej strani uporabljamo piškotke! Z uporabo te spletne strani se strinjate s pogoji uporabe piškotov na vašem računalniku! Podrobnosti preverite tukaj . x