Izginuli vzajemni skladi, 3 leta pozneje

Izginuli skladiPo treh letih od prej­šnjega pre­gleda poglejmo spre­membe pri vza­je­mnih skla­dih v Sloveniji. Nekateri so izgi­nili, drugi se ime­nu­jejo dru­gače, tre­tji so  spre­me­nili nalož­beno poli­tiko. Le redki skladi so namreč dovolj kon­si­steno dobri, da doži­vijo visoko sta­rost v nespre­me­njeni obliki (nalož­beni usme­ri­tvi), pre­o­stali pa tako ali dru­gače uga­snejo in se za njimi izgubi sled.

Zaradi tega lahko vla­ga­te­lji, ki ne spre­mljajo redno svo­jih naložb, neu­spe­šno iščejo svoj sklad v tečaj­nici v časo­pisju. Ali pa doži­vijo pre­se­ne­če­nje, ko od svoje družbe za upra­vlja­nje prej­mejo izpi­sek sta­nja in na njem naj­dejo neko popol­noma neznano ime sklada, v kate­rega zane­sljivo niso nikoli vlo­žili svo­jega denarja.  Na slo­ven­skem trgu nasto­pajo skladi doma­čih in tujih DZU. Pri tujih skla­dih je bilo trans­for­ma­cij veliko, pri doma­čih pa nekaj manj, a še vse­eno nepri­merno več kot v obdo­bju do leta 2009. V nekaj pri­me­rih je isti sklad doži­vel celo več zapo­re­dnih transformacij.

V spo­dnjih tabe­lah so zbrane spre­membe, ki so se dogo­dile (pri­bli­žno) v zadnjih treh letih.

Preimenovanja DZU

Do teh pona­vadi pride ob spre­membi lastni­štva v tujih finanč­nih gru­pa­ci­jah ali pa da se domači upra­vljavci v imenu zne­bijo kra­tice DZU, ki jih pre­več spo­mi­nja na čase pido­vske privatizacije.

staro ime novo ime
Abančna DZU Abanka Skladi
Triglav DZU Triglav Skladi
SGAM Amundi
MP,Poteza,Publikum Alta Skladi
Hypo KAG Masterinvest
CPB KAG Semper Constantia Invest

 

Izginili so nek­da­nji DZU-ji: Krona, Probanka Upravljanje in Krekova družba, ki nimajo več dovo­lje­nja za upra­vlja­nje skla­dov, ozi­roma se s tem več ne ukvar­jajo, ozi­roma ne obsta­jajo več. Nekdanje sklade Probanke in Krekove zdaj upra­vlja KBM Infond (zaen­krat so obdr­žali še stara imena). Nekdanjo Krono Senior upra­vljajo Alta Skladi in se ime­nuje Alta Senior. Slovaška sklada KD Russia in KD Prosperita nista več v upra­vlja­nju slo­va­ške družbe KD Investments, pač pa pri IAD Investments.

Preimenovanja skla­dov brez spre­membe bistvene nalož­bene politike

Do teh pona­vadi pride iz mar­ke­tin­ških razlo­gov ali zaradi zah­tev regulatorja:

staro ime novo ime
MP-ASIA.SI ALTA ASIA
MP-ENERGY.SI ALTA ENERGY
MP-GLOBAL.SI ALTA GLOBAL
MP-GOLD.SI ALTA GOLD
Raiffeisen — HealthCare — AktienFonds Raiffeisen — HealthCare — Aktien
Eurizon EasyFund — Equity Latin America Eurizon EasyFund — Equity Latin America LTE
Eurizon EasyFund — Equity China Eurizon EasyFund — Equity China LTE
Eurizon EasyFund — Equity Japan Eurizon EasyFund — Equity Japan LTE
Eurizon EasyFund — Equity Oceania Eurizon EasyFund — Equity Oceania LTE
Eurizon EasyFund — Equity Emerging Markets Asia Eurizon EasyFund — Equity Emerging Markets Asia LTE
Eurizon EasyFund — Equity Emerging Markets Europe, Middle East & Africa Eurizon EasyFund — Equity Emerging EMEA LTE
Eurizon EasyFund — Equity Telecommunication Eurizon EasyFund — Equity Telecommunication LTE
Eurizon EasyFund — Equity Energy & Materials Eurizon EasyFund — Equity Energy & Materials LTE
Eurizon EasyFund — Cash USD Eurizon EasyFund - Treasury USD
Eurizon EasyFund — Bond EUR Short Term Eurizon EasyFund — Bond EUR Short Term LTE
Eurizon EasyFund — Bond EUR Medium Term Eurizon EasyFund — Bond EUR Medium Term LTE
Eurizon EasyFund — Bond EUR Long Term Eurizon EasyFund — Bond EUR Long Term LTE
Eurizon EasyFund — Equity Euro Eurizon EasyFund — Equity Euro LTE
Eurizon EasyFund — Equity Europe Eurizon EasyFund — Equity Europe LTE
Eurizon EasyFund — Equity North America Eurizon EasyFund — Equity North America LTE
Eurizon EasyFund — Equity High Tech Eurizon EasyFund — Equity High Tech LTE
Eurizon EasyFund — Equity Pharma Eurizon EasyFund — Equity Pharma LTE
Eurizon EasyFund — Equity Industrials Eurizon EasyFund — Equity Industrials LTE
Allianz RCM Enhanced Money Market Allianz RCM Enhanced Short Term Euro
Allianz-dit Global Eco Trends Allianz RCM Global EcoTrends
ALTA SCI&TECH ALTA PHARMA-TECH
Publikum Nova Evropa ALTA NEW EUROPE
MP-INDIA.SI ALTA INDIA
MP-PLUS.SI ALTA PLUS
MP-TECH.SI ALTA TECH
MP-TURKEY.SI ALTA TURKEY
MP-WATER.SI ALTA WATER
MP-BALKAN.SI ALTA BALKAN SELECT
MP-EUROSTOCK.SI ALTA EUROSTOCK
Publikum Azijski tigri ALTA BRIC
Publikum Balkan ALTA BALKAN
Publikum Energy+ ALTA ENERGY+
Publikum HealthCare ALTA HEALTHCARE
Publikum International ALTA INTERNATIONAL
Publikum Komet ALTA KOMET
Publikum Sci & Tech ALTA SCI-TECH
Publikum USA ALTA USA
Publikum Primus ALTA PRIMUS
Publikum Bond ALTA BOND
NLB Skladi — Sklad evrop­skih delnic NLB Skladi – Evropski delniški
NLB Skladi — Sklad slo­ven­skih delnic NLB Skladi – Slovenski delniški
NLB Skladi — Sklad obveznic NLB Skladi – Obvezniški EUR
NLB Skladi — Svetovni sklad delnic NLB Skladi – Svetovni raz­viti trgi delniški
NLB Skladi — Kombinirani sklad NLB Skladi — Kombinirani globalni

Preimenovanje sklada zaradi spre­membe nalož­bene politike

Do teh pride pona­vadi zaradi pre­majh­nega uspeha ozke nalož­bene poli­tike na trgu:

staro ime novo ime
ALTA WATER ALTA GOODS
PIONEER FUNDS — PACIFIC EQUITY PIONEER FUNDS — ASIA EQUITY

Pripojitve enega sklada k drugemu

Tržno neu­spe­šni sklad se pri­poji k uspe­šnej­šemu z dru­gačno (pona­vadi sicer soro­dno) nalož­beno politiko:

sklad, ki se pripaja sklad, h kate­remu se pripaja
AMUNDI FUNDS EQUITY ASIA PACIFIC EX JAPAN AMUNDI FUNDS EQUITY ASIA EX JAPAN
Franklin Global Real Estate (Euro) Fund Franklin Global Real Estate Fund
SGAM FUND/EQUITIES LATIN AMERICA AMUNDI FUNDS LATIN AMERICA EQUITIES
SGAM FUND/EQUITIES GLOBAL RESOURCES AMUNDI FUNDS GLOBAL RESOURCES
SGAM FUND/EQUITIES LUXURY & LIFESTYLE AMUNDI FUNDS EQUITY GLOBAL LUXURY AND LIFESTYLE
PIONEER FUNDS — EUROPEAN SMALL COMPANIES PIONEER FUNDS - EUROPEAN POTENTIAL
PIONEER FUNDS — TOP GLOBAL PLAYERS PIONEER FUNDS - GLOBAL SELECT
Pioneer Funds Austria - Euro Cash Pioneer Funds Austria — Euro Liquid
ALTA ENERGY+ ALTA ENERGY
ALTA BALKAN SELECT ALTA BALKAN
ALTA EUROSTOCK ALTA EUROPE

Združitev in preimenovanje

Tu se dva sklada zdru­žita v novega (nobeno od izvor­nih imen ne ostane):

prvi sklad drugi sklad zdru­ženi sklad
AMUNDI FUNDS EQUITY GLOBAL ALPHA AMUNDI FUNDS GEMS WORLD AMUNDI FUNDS EQUITY GLOBAL OPPORTUNITIES
AMUNDI FUNDS EURO GOVIES AMUNDI FUNDS BOND EURO GOVIES AMUNDI FUNDS BOND EURO GOVERNMENT
ALTA TECH ALTA HEALTHCARE ALTA PHARMA-TECH
ALTA PLUS ALTA INTERNATIONAL ALTA GLOBAL

Likvidacija

Pri likvi­da­ciji sklad uga­sne, pre­mo­že­nje se raz­proda in vla­ga­te­lji dobijo soraz­merni del kupnine nazaj na svoj račun ali pa denar pre­u­sme­rijo v nakup točk dru­gega sklada:

likvi­di­rani sklad
Pioneer Funds Austria - Guarantee Basket 2010,
Allianz Tactical Asset Allocation Euroland

Prenehanje trže­nja v Sloveniji

Pri tem se tuja DZU odloči, da ne bo podalj­šala noti­fi­ka­cije za trže­nje posa­me­znega sklada v Sloveniji (tipično zaradi pre­vi­so­kih stro­škov, ki jih mora letno pla­če­vati Agenciji za trg vre­dno­stnih papir­jev za vsak tak sklad). Sklad nor­malno deluje naprej, le v slo­ven­ski tečaj­nici ga ni več. Obstoječi vla­ga­te­lji nače­loma še vedno lahko vanj vpla­ču­jejo. Banki Sparkasse in Volksbank sta v zadnjem obdo­bju v celoti izsto­pili s slo­ven­skega trga skla­dov, ker nista zbrali omembe vre­dne koli­čine sred­stev — to sicer ni čudno saj pro­daje skla­dov sploh nista mar­ke­tin­ško pod­prli in poten­ci­alni vla­ga­te­lji zanje sploh niso izvedeli.

 

tuji sklad, ki se ne trži več v Sloveniji
Deka-ConvergenceRenten
Deka-ConvergenceAktien
Deka-MiddleEast and Africa
TOP-Fonds III der Steiermärkischen »Der Aktive«
TOP-Fonds II der Steiermärkischen »Der Flexible«
TOP-Fonds I der Steiermärkischen »Der Stabile«
ESPA STOCK NEW CONSUMER
ESPA STOCK JAPAN
ESPA STOCK ISTANBUL
ESPA STOCK EUROPE-EMERGING
ESPA STOCK EUROPE-ACTIVE
ESPA STOCK COMMODITIES
ESPA STOCK BRICK
ESPA STOCK ASIA-PACIFIC PROPERTY
ESPA STOCK ASIA INFRASTRUCTURE
ESPA STOCK AMERICA
ESPA STOCK ADRIATIC
ESPA CASH EMERGING MARKETS
ESPA BOND EUROPE-HIGH YIELD
ESPA BOND EUROPE
ESPA BOND EURO-CORPORATE
ESPA BOND EMERGING-MARKETS
ESPA BOND DANUBIA
ESPA BOND BRIK CORPORATE
PIONEER P.F. — GLOBAL DEFENSIVE PLUS
Volksbank - Pacific — Invest
Volksbank - Europa — Invest
Volksbank — GoEast — Bond
Volksbank — GoEast — Invest
Hypo Global Balanced
Hypo EURO — Konvergenz Fonds
Hypo Corporate Bond Fund
Hypo Dynamic Equity
Raiffeisen — A.R. — Global — Balanced
Pioneer Funds Austria - Asia Stock
Pioneer Funds Austria - Master Fonds Emerging Markets
Volksbank — SMILE
Volksbank — Dividend — Invest
Volksbank — Corporate — Bond — Fund

Kaj te spre­membe pome­nijo za vlagatelje

Spremembam se vla­ga­te­lji sko­rajda ne morejo izo­gniti, kajti kon­ku­renca med DZUji je ostra in mar­ke­tin­ške domi­slice so šte­vilne. Te spre­membe pote­kajo izključno po volji upra­vlja­vskih družb, vla­ga­te­lji nanje ne morejo vplivati.

  1. Najbolj neško­dljiva sta obi­čajno pre­i­me­no­va­nje, kjer ni spre­membe nalož­bene poli­tike in pa umik sklada iz trže­nja v Sloveniji. To dvoje obsto­je­čih vla­ga­te­ljev sko­rajda ne prizadane.
  2. Bolj nepri­je­tne so pri­po­ji­tve in spre­membe nalož­bene poli­tike, saj pov­zro­čijo, da ima vla­ga­telj naložbo v nekem skladu, v kate­rega morda ni hotel vsto­piti; morda je zaradi tega pre­več izpo­sta­vljen dolo­če­nemu trgu; morda je vsto­pna upra­vlja­vska pro­vi­zija višja kot prej.
  3. Najslabše so likvi­da­cije, saj lahko vla­ga­te­ljem pri­de­lajo še davčno obve­znost. Če je likvi­da­cij­ska cena višja od nabavne cene točk, bo vla­ga­telj, kljub temu, da je do likvi­da­cije pri­šlo proti nje­govi volji, moral pla­čati še davek od kapi­tal­skih dobičkov.
Ta članek je bil objavljen v kategoriji skladi.

Komentiraj

Tvoj email ne bo nikoli objavljen ali predan naprej. Nujna polja so označena z *

*
*

Lahko uporabiš te HTML značke in lastnosti: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Na tej strani uporabljamo piškotke! Z uporabo te spletne strani se strinjate s pogoji uporabe piškotov na vašem računalniku! Podrobnosti preverite tukaj . x