Prenovljeni ključni dokument sklada

KD GalileoPo dol­gih letih in po zakon­skih spre­mem­bah zdaj tudi slo­ven­ski vza­je­mni skladi (in pod­skladi krov­nih skla­dov) dobi­vajo poso­do­bljene temeljne doku­mente, name­njene poten­ci­al­nim vla­ga­te­ljem. Pred petimi leti smo namreč ugo­ta­vljali, kako absur­dno dolgi so teda­nji »izvlečki pro­spek­tov« slo­ven­skih skla­dov, ki so imeli tudi preko 10 strani in bili polni nepo­memb­nih in slabo razu­mlji­vih podat­kov. Novi doku­ment se ime­nuje Ključni podatki za vla­ga­te­lje (Key Investor Information Document) in obsega natanko dve strani, podatki pa so pri­ka­zani veliko bolj človeško.

No, če to sploh že lahko sodimo po prvih pri­mer­kih, npr. za pod­sklad KD Galileo.

Novosti v dokumentu

Končno je vse­bo­vana gra­fična in šte­vilčna pri­mer­java z ben­ch­mar­kom (meri­lom) po kole­dar­skih letih, ki so se je doslej DZU-ji izo­gi­bali -  nad­zor­nik, Agencija za trg vre­dno­stnih papir­jev, pa javne objave pri­mer­jave od upra­vljav­cev skla­dov ni zah­te­vala. Doslej smo dobi­vali samo navedbo pri­mer­jal­nega inde­ksa (in še tega ne vedno), brez kon­kre­tne pri­mer­jave rezultatov.

Novost je tudi »sin­te­tični kaza­lec tve­ga­nja«, ki nado­me­šča nek­da­njo oceno tve­ga­no­sti sklada. Tista na pod­lagi meto­do­lo­gije Združenja DZU je bila bolj subjek­tivna (in dele­žna kri­tik, pa tudi niso se je vsi držali), ta je bolj objek­tivna in bo pra­vi­loma poka­zala višjo tve­ga­nost sklada, kot je bilo oce­njeno doslej. KD Galileo npr. je prej imel 7 do 8 od 10, zdaj ima 6 od 7.

Še vedno pa med temi ključ­nimi podatki nekaj manjka, in to je kla­si­fi­ka­cija sklada po evrop­skih stan­dar­dih (EFC), spre­je­tih že pred nekaj leti. Novi doku­menti slo­ven­skih skla­dov še vedno niso kla­si­fi­ci­rani po stan­dar­dih, mnogi nji­hovi čez­mejni kon­ku­renti pa so kla­si­fi­ka­cij­ske oznake imeli že pred tremi leti.

Ta članek je bil objavljen v kategoriji skladi z značko , .

Komentiraj

Tvoj email ne bo nikoli objavljen ali predan naprej. Nujna polja so označena z *

*
*

Lahko uporabiš te HTML značke in lastnosti: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Na tej strani uporabljamo piškotke! Z uporabo te spletne strani se strinjate s pogoji uporabe piškotov na vašem računalniku! Podrobnosti preverite tukaj . x