Mastercard za predplačnike

Vsi, ki si zaradi zaseb­no­sti, var­no­sti ali dru­gih razlo­gov želijo za naku­po­va­nje po spletu in dru­god pri­do­biti pred­plač­ni­ško MasterCard kar­tico (jim ne ustreza Visa Electron), imajo že nekaj časa na voljo šte­vilne možno­sti, ven­dar le pri ponu­dni­kih izven Slovenije. Za to ne rabimo tran­sak­cij­skega računa pri banki, niso potrebni redni pri­livi in ni pre­ver­ja­nja kre­di­tne spo­sob­no­sti. Prav tako lahko vse for­mal­no­sti opra­vimo na daljavo, od doma.Spodnja tabela pri­merja 4 ponu­dnike, ki ciljajo tudi na slo­ven­ski trg. Vsi ponu­jajo MasterCard kar­tico s čipom, ven­dar brez doda­tne zaščite SecureCode. Pomembno se je zave­dati, da pri dobro­i­me­tju našega denarja na kar­tici ne gre za ban­čni račun, ki bi bil zava­ro­van z državno jam­stveno shemo, pač pa gre pravno-formalno za »ele­k­tron­ski denar« (vča­sih ime­no­van tudi »digi­talna denar­nica«), ki ni pose­bej zava­ro­van. V naj­slab­šem pri­meru (npr. ob ste­čaju ponu­dnika) bi lahko ime­tnik izgu­bil ves denar na kar­tič­nem računu.

 

Moneybookers Neteller UKASH.SI PREDPLACNIK.SI
ponu­dnik Newcastle Building Society (Velika Britanija) Conister bank Ltd. (Otok Man)
CSC24Seven.com Ltd. (Ciper) in SmartVoucher Ltd. (V.Britanija), slo­ven­ski posre­dnik je Sfera d.o.o. Transact Network Ltd. (Gibraltar), slo­ven­ski posre­dnik je Central Invest d.o.o.
sis­tem ele­k­tron­skega denarja
Moneybookers/Skrill eWal­let Ukash /
zače­tni strošek brez 15 EUR 12 EUR 34,90 EUR + poštnina
stro­šek vode­nja računa 10 EUR letno brez brez 1,50 EUR/mesečno
stro­šek dviga na bankomatu 1,8 EUR 4 EUR 2,50 EUR 2% (min. 3 EUR, maks. 7,50 EUR)
stro­šek nakupa na POS terminalu brez brez brez 1,50 EUR za nakupe izven Velike Britanije
pola­ga­nje denarja na kartico ban­čno naka­zilo (zastonj), kre­di­tne kar­tice (1,9%) ban­čno naka­zilo (zastonj, ven­dar traja do 3 delovne dni), kre­di­tna ali debe­tna kar­tica (1,75%, ven­dar je denar na voljo takoj) od 4 do 10%, Moneta, ban­čno naka­zilo, po pov­ze­tju (Pošta Slovenije) ban­čno naka­zilo ali preko SMS z debe­tne kar­tice (brezplačno)
vpo­gled v tre­nu­tno stanje sple­tna stran sple­tna stran sple­tna stran SMS, sple­tna stran, telefon
pro­vi­zija za kon­ver­zijo valute 2,49% 2,95% 2% 3%
stro­šek neak­tiv­no­sti
1 EUR mesečno po 18 mese­cih brez tran­sak­cije ali pri­jave na sple­tno stran 30 USD po 14 mese­cih neak­tiv­no­sti (brez kakr­šne­koli transakcije) 4 EUR mesečno po 180 dneh neaktivnosti 5 EUR po 90 dneh neak­tiv­no­sti (od zadnje transakcije)
več infor­ma­cij sple­tna stran sple­tna stran sple­tna stran sple­tna stran

Za odpi­ra­nje računa bomo potre­bo­vali ske­ni­ran osebni doku­ment in račun, ki se glasi na naše ime, in na kate­rem se naš naslov ujema za naslo­vom na doku­mentu. Ravno tako imajo vsi ponu­dniki imajo zaradi pre­pre­če­va­nja pra­nja denarja neko ome­ji­tev, koliko denarja lahko imamo naj­več na kar­tič­nem računu. Pošiljanje denarja na kar­tico je naj­ce­nejše z obi­čaj­nim ban­čnim naka­zi­lom (SEPA UPN nalog), ven­dar bo tra­jalo kar nekaj dni, da denar res pri­spe na našo kar­tico, kljub temu, da gre za pre­nos denarja zno­traj Evropske unije.

Med zgor­njimi ponu­dniki sta naj­u­go­dnejša Moneybookers in Neteller; kateri od njiju, je odvi­sno od vaših naku­po­val­nih navad. Ukash ima nepri­je­tno lastnost, da vsako pol­ne­nje računa stane. PREDPLACNIK.SI je od vseh naj­dražji in kot edini zara­ču­nava tudi pro­vi­zijo pri naku­pih izven Velike Britanije. Bistveno se raz­li­ku­jejo se tudi po nadle­žnem stro­šku neak­tiv­no­sti: če na kar­tico poza­bite, vam bo ta stro­šek prej ali slej pobral ves denar. Varnost in upo­rab­nost kar­tice pa sta pri vseh ponu­dni­kih primerljivi.

Ta članek je bil objavljen v kategoriji nakupovanje z značko .

Komentiraj

Tvoj email ne bo nikoli objavljen ali predan naprej. Nujna polja so označena z *

*
*

Lahko uporabiš te HTML značke in lastnosti: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Na tej strani uporabljamo piškotke! Z uporabo te spletne strani se strinjate s pogoji uporabe piškotov na vašem računalniku! Podrobnosti preverite tukaj . x