Predplačilne debetne kartice

Visa Electron predplačilna karticaBanka Koper je nedavno potro­šni­kom ponu­dila pred­pla­čilno kar­tico Activa Visa Electron, za katero pra­vijo, da je prva tovr­stna na slo­ven­skem trgu. Zanjo ni potrebno imeti odpr­tega tran­sak­cij­skega računa pri banki, niso potrebni redni pri­livi na račun, dosto­pna pa je tudi mla­do­stni­kom od 15. leta dalje.

Pri tej in podob­nih debe­tnih kar­ti­cah lahko pla­ču­jemo na POS ter­mi­na­lih v trgo­vi­nah ozi­roma dvi­gamo denar na ban­ko­ma­tih v okviru pozi­tiv­nega sta­nja. Vsak nakup takoj zmanjša sta­nje, zato ni mogoče iti v minus.

Prav nam lahko pri­dejo tudi pri pla­če­va­nju preko spleta (ven­dar Visa Electron pri sple­tnih trgov­cih po svetu ni tako raz­šir­jena kot MasterCard), saj so zaradi svoje debe­tne narave var­nejše. Pri more­bi­tni zlo­rabi namreč nika­kor ne moremo utr­peti več škode kot imamo denarja na računu. Pred sple­tnim naku­pom lahko torej kar­tico napol­nimo s točno toliko denarja, kot ga bomo potre­bo­vali za pla­čilo. Slabost teh kar­tic je, da sred­stva sploh niso obre­sto­vana, če pa so, pa le z zane­mar­ljivo nizko obre­stno mero.

Vseeno pa se po neka­te­rih detaj­lih ponudba tudi raz­li­kuje. Spodnja tabela vse­buje pri­mer­javo treh tovr­stnih kar­tic (podobne kom­bi­na­cije osnov­nega računa in debe­tne kar­tice naj­demo tudi pri dru­gih ban­kah, ven­dar je kar­tica Maestro za pla­če­va­nje po spletu neuporabna).

»Moja« pred­pla­čilna Visa Electron Aračun ele­k­tron­ski + Visa Electron MasterCard PREDPLACNIK.SI
ponu­dnik Banka Koper Abanka Transact Network Limited (Gibraltar), slo­ven­ski posre­dnik je Central Invest d.o.o.
kdo lahko postane imetnik fizična oseba, sta­rejša od 15 let poslovno spo­so­ben potrošnik pol­no­le­tna fizična oseba
zače­tni strošek 10 EUR za izdajo kar­tice (do 31.8.2012 brezplačno) brez 34,90 EUR + poštnina
mesečni stro­šek vode­nja računa brez 1,05 EUR/mesečno 1,50 EUR/mesečno
stro­šek dviga na bankomatu brez­plačno na ban­ko­ma­tih Banke Koper; 0,50 EUR zno­traj evr­skega obmo­čja; 2,50 EUR izven evr­skega območja brez­plačno na ban­ko­ma­tih Abanke; 0,46 EUR zno­traj evr­skega obmo­čja; 1,96 EUR izven evr­skega območja 2% (min. 3 EUR,  maks.  7,50 EUR)
stro­šek nakupa na POS terminalu brez brez 1,50 EUR za nakupe izven Velike Britanije
pola­ga­nje denarja na kartico naka­zilo; goto­vin­sko UPN naka­zilo na ban­čnem okencu; UPN na depo­zi­tni enoti bankomata ban­ko­mat (brez­plačno) ali nakazilo naka­zilo ali preko SMS z debe­tne kartice
vpo­gled v tre­nu­tno stanje ban­ko­mat, sple­tna banka ban­ko­mat, SMS, sple­tna banka SMS, sple­tna stran, telefon
ostale pred­no­sti varno sple­tno naku­po­va­nje Verified By VISA trajni nalog za pre­na­ka­zo­va­nje na druge račune pri Abanki; varno sple­tno naku­po­va­nje Verified By VISA obstaja tudi ano­ni­mna raz­li­čica, kjer kar­tica ne vse­buje imena uporabnika
doda­tni strošek sple­tna banka zara­ču­nava pri­ključ­nino in mesečno uporabnino sple­tna banka zara­ču­nava pri­ključ­nino in mesečno uporabnino neak­tiv­nost (5 EUR po 90 dneh od zadnje transakcije)
več infor­ma­cij sple­tna stran sple­tna stran sple­tna stran

Opomba: za varno avten­ti­ka­cijo po sis­temu Verified by VISA je treba imeti še pre­no­sni čitalec/generator enkra­tnih kod.

PREDPLACNIK.SI je med temi naj­dražji, ven­dar ponuja naj­bolj raz­šir­jeno kar­tico. Ponudba Banke Koper je naj­u­go­dnejša, ima pa pomanj­klji­vost, da denarja ime­tnik ne more pola­gati goto­vine na ban­ko­matu, pač pa le z UPN nakazili.

Ta članek je bil objavljen v kategoriji banke, nakupovanje z značko .

Komentiraj

Tvoj email ne bo nikoli objavljen ali predan naprej. Nujna polja so označena z *

*
*

Lahko uporabiš te HTML značke in lastnosti: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Na tej strani uporabljamo piškotke! Z uporabo te spletne strani se strinjate s pogoji uporabe piškotov na vašem računalniku! Podrobnosti preverite tukaj . x