Še nekaj mesecev je časa

Pred časom sem se že zgra­žal nad bizarno odlo­či­tvijo evrop­skega sodi­šča, ki je poli­tično ide­o­lo­gijo posta­vilo nad pra­stare teme­lje zava­ro­val­ni­škega posla (tukaj in tukaj). Zdaj se bliža rok za uve­lja­vi­tev spre­memb, ki jih je sodi­šče zava­ro­val­ni­cam zapo­ve­dalo. Te spre­membe bodo neka­tera zava­ro­va­nja podra­žila žen­skam, druga pa moškim.Kadar imamo situ­a­cijo, da se vna­prej ve, da se bo neka stvar obču­tno podra­žila, trgovci znajo to izko­ri­stiti in spod­bu­jajo kupce, naj zadevo kupijo še po stari ceni. Zato je prav­za­prav pre­se­ne­tljivo, da tega sedaj ne poč­nejo zava­ro­val­ni­čarji. Od leto­šnjega decem­bra dalje naj bi bile zaradi pre­po­ve­da­nega raz­li­ko­va­nja med spo­loma za žen­ske dražja življenj­ska zava­ro­va­nja, za moške pa rente. Torej so ta »po sta­rih cenah« na voljo le še nekaj mesecev.

Edina zava­ro­val­nica, za katero sem zasle­dil, da poten­ci­alne stranke na ta dejav­nik opo­zarja, je NLB Vita, ki v tiska­nih medi­jih ogla­šuje svoj pro­dukt NLB Vita Zanesljiva. Druga zava­ro­val­nica, ki omo­goča nekaj podob­nega, ven­dar tega ne ogla­šuje, je Wiener Städtische, ki zava­ro­van­cem, ki danes skle­nejo življenj­sko zava­ro­va­nje s poznej­šim izpla­če­va­njem rente, zago­ta­vlja, da bodo za izra­čun rente upo­ra­bljene dana­šnje tablice smr­tno­sti in ne takra­tne (veljavne v času začetka izpla­če­va­nja rente). To je za zava­ro­vanca ugo­dno, kajti zaradi podalj­še­va­nja življenj­ske dobe se izra­ču­nana višina rente skozi čas nenehno zni­žuje (poslabšuje).

Skratka, glede na to, da zava­ro­val­ni­čarji ves čas opo­zar­jajo, kako malo smo Slovenci življenj­sko zava­ro­vani v pri­mer­javi z dru­gimi evrop­skimi drža­vami, je nena­va­dno, da pro­daj­nega argu­menta, ki so jim ga ponu­dili akti­vi­stični luksem­bur­ški sodniki, ne uporabijo.

Ta članek je bil objavljen v kategoriji nakupovanje, zavarovanje z značko .

2 Komentarji

  1. zav
    Objavljen na 17. julij 2012 ob 11:54 | stalna povezava

    zato ker se ne bo nič poce­nilo, čeprav bi se moralo. zava­ro­val­nice ŠE NIKOL niso nič poce­nile. bojo že nare­dile tako da bo dražje!!! in se zgo­var­jale na europo.

  2. Objavljen na 20. julij 2012 ob 08:32 | stalna povezava

    ok, res je tudi to možno (da bodo kar vse podra­žili, kljub temu, da bi se neka­tera zava­ro­va­nja »morala« poce­niti). zava­ro­val­nice imajo pač izje­mno veliko mane­vr­skega pro­stora pri obli­ko­va­nju cen in edino zdra­vilo proti temu je konkurenca.

Komentiraj

Tvoj email ne bo nikoli objavljen ali predan naprej. Nujna polja so označena z *

*
*

Lahko uporabiš te HTML značke in lastnosti: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Na tej strani uporabljamo piškotke! Z uporabo te spletne strani se strinjate s pogoji uporabe piškotov na vašem računalniku! Podrobnosti preverite tukaj . x