Vsiljeni standardi

Denimo, da kupu­jete nov osebni avto­mo­bil in si ne morete pri­vo­ščiti poseb­nega luksuza. Pa vam pro­da­ja­lec v avto­mo­bil­skem salonu pove, da vam ne sme pro­dati avta brez kli­mat­ske naprave, kajti država je z nor­ma­ti­vom dolo­čila, da mora vsak avto imeti kli­mat­sko napravo. Plačati bi jo morali, četudi je ne želite, ozi­roma četudi bi si raje omi­slili avto z neko­liko večjim prtlja­žni­kom, a brez klime. Prav mogoče bi se vam zdelo neko­liko neu­mno, da vam država vsi­ljuje stvari, ki so za vaše zmo­žno­sti pre­drage.

Objavljeno v Pravni pra­ksi št. 19/2012, 17. maja 2012.
V nedavni stavki in kasnej­ših poga­ja­njih z vlado o var­če­val­nih ukre­pih za urav­no­te­že­nje jav­nih financ so bili ravno stan­dardi in nor­ma­tivi na podro­čju vzgoje in izo­bra­že­va­nja tista točka, od katere sin­di­ka­li­sti nika­kor niso hoteli odsto­piti. Sindikat vzgoje in izo­bra­že­va­nja je z zagri­zeno obrambo nor­ma­ti­vov kaj­pak bra­nil delovna mesta svo­jih čla­nov, čeprav je bilo to zavze­ma­nje zavito v plašč domnevne skrbi za ohra­ni­tev kako­vo­sti izo­bra­že­va­nja. Zaradi tega imamo v osnov­nih šolah oddelke z bistveno manj učenci kot nekoč, šol­sko mrežo pa raz­dro­bljeno in rela­tivno raz­ko­šno, kljub manj­šim gene­ra­ci­jam učen­cev zaradi nižje rodno­sti v pre­te­klih dese­tle­tjih. Toda peda­go­ška stroka še zda­leč ni eno­tnega mne­nja o tem, ali so majhne šole dobre.

Ravnatelj in publi­cist Dušan Merc je ob stavki šol­ni­kov ravno stan­darde in nor­ma­tive ozna­čil1 za »naj­bolj nevral­gično točko sis­tema, ki raz­žira resno delo in veliko stane.«

Standardi so se skozi leta, kot po neka­kšni iner­ciji, zvi­še­vali tudi na podro­čju izo­braz­be­nih zah­tev izva­jal­cev sto­ri­tev, na pri­mer v pred­šol­ski vzgoji. Danes morajo biti vzgo­ji­te­ljice visoko izo­bra­žene, vča­sih te zah­teve ni bilo. In to ne velja samo za javne vrtce, ampak celo za zasebne vzgo­ji­te­lje, ki bi želeli to dejav­nost opra­vljati samo­stojno. Ker ob viso­kih zah­te­vah stan­dar­dov zaseb­niki ne morejo kon­ku­ri­rati sub­ven­ci­o­ni­ra­nim jav­nim vrt­cem, legal­nega zaseb­nega var­stva otrok sko­rajda ni, ampak je del sive ekonomije.

Še bolj izra­zit pri­mer so stan­dardi pri grad­be­ni­štvu. Pravilnik o mini­mal­nih teh­nič­nih zah­te­vah za gra­di­tev sta­no­vanj­skih stavb in sta­no­vanj je na pri­mer od leta 2003 do leta 2011 zapo­ve­do­val, da mora biti za vsako novo zgra­jeno sta­no­va­nje na grad­beni par­celi zago­to­vlje­nega naj­manj 1,5 par­kir­nega mesta. V mno­gih več­sta­no­vanj­skih stav­bah je to dolo­čilo zaradi pomanj­ka­nja pro­stora na par­celi pri­si­lilo inve­sti­torje v gra­dnjo dra­gih pod­ze­mnih garaž, ki so jih potem v pro­met spra­vili tako, da so pogo­je­vali nakup sta­no­va­nja z naku­pom enega ali dveh par­kir­nih mest, četudi jih kupec ne potre­buje. Tudi ta nepre­mi­šljena določba je pri­spe­vala svoj delež pri napi­ho­va­nju slo­ven­skega nepre­mič­nin­skega balona v pre­te­klem dese­tle­tju. Šele lani je poli­tika uvi­dela zmoto in zni­žala to ome­ji­tve nazaj na eno par­ki­ri­šče na stanovanje.

Zakonsko posta­vlja­nje pre­vi­so­kih stan­dar­dov, kot sta ome­njena pri­mera z vrtci ali par­ki­ri­šči, duši kon­ku­renco na trgu in ško­duje potro­šni­kom. Če bi nek inve­sti­tor želel ponu­diti sta­no­va­nja ose­bam, ki avta ne potre­bu­jejo, ker so pov­sem zado­voljni s kole­som in z jav­nim pre­vo­zom, mu je bilo to one­mo­go­čeno. Marsikje po Sloveniji starši za svo­jega pred­šol­skega otroka ne dobijo mesta v jav­nih vrt­cih. Za mnoge med njimi, ki nimajo možno­sti brez­plač­nega var­stva pri babi­cah, bi bila možnost cenej­šega legal­nega zaseb­nega var­stva dobro­do­šel zasilni izhod — četudi varu­ška ne bi imela visoke izo­brazbe, ampak le sre­dnjo. Pa še država bi zaslu­žila nekaj davka od njene dejavnosti.

Kadar upo­šte­va­nje obve­znih mini­mal­nih zah­tev nera­zu­mno podraži ponudbo, omeji kon­ku­renco ali celo sili v sivo eko­no­mijo, je to signal, da so šli predaleč.

  1. Merc, D.: Bog živi krizo, Pogledi, št. 7/3, 11.4. 2012.
Ta članek je bil objavljen v kategoriji politika z značko , .

En Komentar

  1. Peter Štular
    Objavljen na 13. julij 2012 ob 12:49 | stalna povezava

    Šol­skim sin­di­ka­tom v vednost: ko je pred leti rodnost v Sloveniji dra­stično padla in je bilo v prvih razre­dih bistveno manj učen­cev, so v šol­stvu eno­stavno zvi­šali stan­darde, nihče od uči­te­ljev ni izgu­bil službe.Sedaj ko bi morali iz finanč­nih ozi­rov spre­jeti kakšnega otroka več, pa tak halo. Državljani to vemo !

Komentiraj

Tvoj email ne bo nikoli objavljen ali predan naprej. Nujna polja so označena z *

*
*

Lahko uporabiš te HTML značke in lastnosti: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Na tej strani uporabljamo piškotke! Z uporabo te spletne strani se strinjate s pogoji uporabe piškotov na vašem računalniku! Podrobnosti preverite tukaj . x