Zametki pokojninskih sprememb — september 2012

Trije časo­pisi so danes obja­vili pov­ze­tek tre­nu­tne ver­zije nove, »Vizjakove« raz­li­čice pokoj­nin­ske reforme (Delo, Dnevnik, Finance) — pre­dloga sicer mini­str­stvo za delo še ni javno obja­vilo. Vsi spo­dnji podatki so torej še močno zača­sni in neu­ra­dni.Prva vidna raz­lika je ize­na­če­va­nje pogo­jev za moške in žen­ske in uki­ni­tev možno­sti upo­ko­ji­tve z zelo malo delovne dobe. Povišuje pa se tudi zah­te­vana upo­ko­ji­tvena sta­rost, ki je tre­nu­tno med naj­niž­jimi v Evropi. Ali ste vedeli, da se lahko žen­ska še danes pod dolo­če­nimi pogoji upo­koji pri samo 53 letih? Po novem bo abso­lu­tni mini­mum z izko­ri­šče­nimi zni­ža­nji za oba spola 58 let.

Pogoj
Moški (sedaj veljavno)
Žen­ske (sedaj veljavno) Moški in žen­ske (novo; do 1.1.2020) Moški in žen­ske (novo; po 1.1.2020)
starost/
pokoj­nin­ska doba
58 57 in 4 mesece 60 65
40 37 in 9 mesecev 40 40
starost/
pokoj­nin­ska doba (z zni­žano pokoj­nino oz. malusom)
63 61 posto­pno viša­nje do 65 65
20 20 20 20
upo­ko­ji­tvena sta­rost z 15 leti delovne dobe (z zni­žano pokojnino) 65 63 65 (nizka »sta­ro­stna pokojnina«) 65 (nizka »sta­ro­stna pokojnina«)
zni­ža­nje upo­ko­ji­tvene sta­rost za vsa­kega otroka 6,5 meseca za prvega otroka, za nasle­dnje več 6,5 meseca za prvega otroka, za nasle­dnje več 8 mese­cev 8 mese­cev
upo­šte­va­nje slu­že­nja voja­škega roka dodana doba pri izpol­nje­va­nju pogoja pokoj­nin­ske dobe zni­ža­nje upo­ko­ji­tvene sta­ro­sti za 2/3 časa služenja zni­ža­nje upo­ko­ji­tvene sta­ro­sti za 2/3 časa služenja
upo­šte­va­nje štu­dij­skih let dodana doba (11 mese­cev za vsako leto) dodana doba (11 mese­cev za vsako leto) ni več ni več
leta za izra­čun pokoj­nin­ske osnove naj­u­go­dnej­ših 18 zapo­re­dnih let naj­u­go­dnej­ših 18 zapo­re­dnih let posto­pno podalj­še­va­nje dobe naj­u­go­dnej­ših 28 zapo­re­dnih let, iz kate­rih se izlo­čijo 3 naj­manj ugodna

 

Pričakujemo lahko ponovni stam­pedo odho­dov v pokoj, pred­vsem pri tistih, ki imajo dovolj denarne rezerve, da si kupijo pred­ča­sni odhod v pen­zijo (z doku­pom delovne dobe).

DOPOLNJENO 6.9.2012: Danes je bila delovna ver­zija zakona obja­vljena: ZPIZ-2, pre­dlog z dne 6.9.2012

Ta članek je bil objavljen v kategoriji pokojnina z značko .

En Komentar

  1. anton
    Objavljen na 6. september 2012 ob 09:56 | stalna povezava

    oči­tno je oblast slast in ne ve, da ko crkne konj tudi gospo­darju ne more biti boljše kod je bilo prej, mora pa čim­prej crkniti, potem ko je dokončno eks­plo­a­ti­ran, saj pred­sta­vlja samo še stro­šek.
    A se je ta oblast sploh vpra­šala gdo ji je dal man­dat za krnje­nje pokojnin,se je gdaj vpra­šala koliko je neu­pra­vi­če­nih pred­ča­snih pokoj­nin ki so nastale zaradi nje, kje je denar pokoj­nin­ske bla­gajne ki je bil zapra­vljen zaradi osa­mo­sva­ja­nja, kon­čal pa je bogsi­ga­vedi kje, itd,itd,
    naj zame­njajo narod in gredo vla­dat kam dru­gam, saj jih ni nihče od slo­ven­cev pro­sil, da nam naj vla­dajo, vri­nili so se z orož­jem kod vsi dose­da­nji neglede na barvo in pre­pri­ča­nje, naj bo dovolj, naj se malo zami­slijo nad sabo dost jih mamo!!!

Komentiraj

Tvoj email ne bo nikoli objavljen ali predan naprej. Nujna polja so označena z *

*
*

Lahko uporabiš te HTML značke in lastnosti: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Na tej strani uporabljamo piškotke! Z uporabo te spletne strani se strinjate s pogoji uporabe piškotov na vašem računalniku! Podrobnosti preverite tukaj . x