Oglaševanje in realizirane cene stanovanj

Geodetska uprava Republike Slovenije (v nada­lje­va­nju: GURS) je pred časom vzpo­sta­vila evi­denco trga nepre­mič­nin (v nada­lje­va­nju: ETN). Poleg nje­nega pogla­vi­tnega namena, mno­žič­nega vre­dno­te­nja nepre­mič­nin, ki je bilo opra­vljeno v letu 2011, služi tudi za raz­i­skave in ana­lize trga nepre­mič­nin. ETN je javna zbirka podat­kov o kupo­pro­daj­nih in naje­mnih prav­nih poslih z nepre­mič­ni­nami, ki zago­ta­vlja sis­te­ma­tično spre­mlja­nje rea­li­zi­ra­nih tran­sak­cij­skih cen.

ETN pa ne daje celo­tne slike, saj manj­kajo infor­ma­cije o novo­gra­dnjah, pre­no­sih nepre­mič­nin z dedo­va­njem, poleg tega pa je mar­sik­daj geo­graf­sko ome­jeni vzo­rec pre­maj­hen za ana­lize, pose­bej v času pada­nja cen nepre­mič­nin in obsega pro­meta z njimi. Zato so dobro­do­šle tudi doda­tne možno­sti ana­lize trga nepre­mič­nin. Ena izmed njih je spre­mlja­nje ogla­še­va­nih cen nepremičnin.

Raziskovalci iz Geodetskega inšti­tuta Slovenije in pod­je­tja Internet Media Sandi Berk, Anton Setnikar in Katja Tič in so opra­vili raz­i­skavo, s katero so pri­mer­jali ogla­še­vane cene na sple­tnih ogla­sih por­tala Nepremicnine.net z rea­li­zi­ra­nimi. Predstavili so jo v pri­spevku »Spremljanje sta­no­vanj­skega trga na pod­lagi ogla­še­va­nih cen« na 23. posvetu Poslovanje z nepre­mič­ni­nami, ki se je odvi­jal 15. in 16.11. 2012 v Portorožu.

Vzorec ogla­še­va­nih cen je seveda bistveno večji od rea­li­zi­ra­nih, kajti nepre­mič­nine se pro­da­jajo daljši čas, obe­nem pa pogo­sto ista nepre­mič­nina nastopa v več ogla­sih. Baza ogla­še­va­nih cen nudi nekaj pred­no­sti in nekaj pomanj­klji­vo­sti pred rea­li­zi­ra­nimi cenami, zani­miv pa je raz­ko­rak med (pose­bej zače­tno) ogla­še­vano ceno in rea­li­zi­rano tran­sak­cij­sko ceno nepre­mič­nine. Ta raz­ko­rak je odvi­sen od loka­cije nepre­mič­nine, kot posle­dica spre­memb na trgu pa se spre­mi­nja tudi s časom. Kot nava­jajo avtorji, je bil leta 2006 ugo­to­vljeni raz­ko­rak med ogla­še­vano in pogod­beno ceno v Mestni občini Ljubljana za sta­no­va­nja okoli 5% in za hiše okoli 8%. Po dru­gih virih se je v letih od 2006 do 2010 ta raz­ko­rak pri­bli­žno pod­vo­jil, in sicer na okoli 10% za sta­no­va­nja in na okoli 15% za hiše.

Nova ana­liza, ki so opra­vili avtorji s pri­mer­javo ogla­še­va­nih cen s sple­tnega por­tala Nepremicnine.
net in rezul­ta­tov ana­liz ETN v obja­vlje­nih sta­ti­stič­nih poro­či­lih GURS in v kateri so se ome­jili zgolj na sta­no­va­nja v Ljubljani, pokaže nasle­dnjo sliko. Trenda giba­nja obeh časov­nih vrst se zelo dobro uje­mata. Cenovni vrh sta dose­gli v dru­gem kvar­talu leta 2008 in od tedaj dalje cene zla­goma padajo.

cene-nepremicnin

Grafikon pri­ka­zuje pri­mer­javo spre­mlja­nja giba­nja cen sta­no­vanj v Ljubljani, in sicer na pod­lagi ogla­še­va­nih in rea­li­zi­ra­nih tran­sak­cij­skih cen. Oglaševane cene odsto­pajo od rea­li­zi­ra­nih med – 3,1% (2. četr­tle­tje 2007) in 11,0% (2. četr­tle­tje 2009); pov­prečni raz­ko­rak med ogla­še­va­nimi in rea­li­zi­ra­nimi tran­sak­cij­skimi cenami je v obrav­na­va­nem obdo­bju zna­šal 3,2%.

Zanimivo je, da rea­li­zi­rane tran­sak­cij­ske cene ne odsto­pajo veliko nav­zdol od ogla­še­va­nih cen pri sple­tnih ogla­sih, kljub temu, da obi­čajno skle­pamo, da kupec s poga­ja­njem ogla­še­vano ceno zbije za več kot le nekaj odstot­kov. Neobičajnosti tega rezul­tata se zave­dajo tudi avtorji ana­lize, ki domne­vajo, da je to posle­dica raz­lik v upo­ra­blje­nih meto­do­lo­gi­jah, ne pov­sem repre­zen­ta­tiv­nih vzor­cih ter ne pov­sem ena­kih obmo­čij vzorčenja.

Ta članek je bil objavljen v kategoriji nepremičnine, oglaševanje z značko , , .

Komentiraj

Tvoj email ne bo nikoli objavljen ali predan naprej. Nujna polja so označena z *

*
*

Lahko uporabiš te HTML značke in lastnosti: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Na tej strani uporabljamo piškotke! Z uporabo te spletne strani se strinjate s pogoji uporabe piškotov na vašem računalniku! Podrobnosti preverite tukaj . x