Pretapljanje nepremičnin v penzije

Old man»V Sloveniji se v pri­mer­javi z dru­gimi drža­vami upo­ko­ju­jejo raz­me­roma mlade osebe.« S tem suho­par­nim stav­kom je Statistični urad ob leto­šnjem med­na­ro­dnem dnevu sta­rej­ših opo­zo­ril na kazal­nik, po kate­rem smo v evrop­skem vrhu.

V Sloveniji živi 352 tisoč pre­bi­val­cev, sta­rih 65 let ali več, ven­dar pa še bistveno več sta­ro­stnih upo­ko­jen­cev: teh je kar 402 tisoč.1 Že dolgo je znano, da je bila Slovenija veli­ko­du­šna pri upo­ko­je­va­nju – naši upo­ko­jenci so mladi in pokoj­nino pre­je­majo raz­me­roma dolgo. Žen­ske jo pre­je­majo v pov­pre­čju 22 let, moški pa 16 let. Mnogo dana­šnjih upo­ko­jen­cev si je pred leti poceni odku­pilo manj­ka­jočo pokoj­nin­sko dobo: odkup je bil aktu­ar­sko nepra­vi­čen, saj so bili vpla­čani zne­ski za to dobo bistveno nižji od pri­ča­ko­va­nega pri­ho­dnjega denar­nega toka. Pri tem so bili torej dele­žni darila s strani države. Ob koncu leta 2012 je bilo raz­merje med delovno aktiv­nimi in upo­ko­jenci le še 1,46. Zaradi zgo­dnjega upo­ko­je­va­nja, dol­go­traj­nega štu­dija mla­dih in brez­po­sel­no­sti na enega upo­ko­jenca pride le še ena delovno aktivna oseba in pol. Iz spro­tnih pri­spev­kov delovno aktiv­nih se že več kot zadnjih 15 let ne nabira dovolj denarja za izpla­čilo pokojnin.

Objavljeno v Pravni pra­ksi št. 49–50/2013, 19. decem­bra 2013.
Poglejmo še na pre­mo­ženj­sko stran upo­ko­jen­ske popu­la­cije. Med sta­rej­šimi od 65 let je 68,1% lastni­kov ali sola­stni­kov sta­no­vanj. Med mlaj­šimi od 65 let je takih le 36,5%. Povsod po svetu je večina pre­mo­že­nja v rokah sta­rej­ših gene­ra­cij. Normalno, saj so skozi aktivno dobo ustvar­jale in kopi­čile pri­hranke. A pri nas je raz­merje med pre­mo­žno­stjo posa­me­znih gene­ra­cij še doda­tno izkri­vljeno zaradi enkra­tne ope­ra­cije – t.i. Jazbinškovega sta­no­vanj­skega zakona – ki je upra­vi­čen­cem (večina jih je danes že v pokoju) do odkupa druž­be­nih sta­no­vanj omo­go­čila obo­ga­ti­tev: daleč pod realno ceno so dobili veliko vre­dno pre­mo­že­nje.

Z novim nepre­mič­nin­skim dav­kom, ki bo lastnike sta­no­vanj obre­me­nil bolj kot seda­nje nado­me­stilo za upo­rabo stavb­nega zemlji­šča, bodo torej upo­ko­jenci (agre­ga­tno gle­dano) v majh­nem delu sami sebi pla­če­vali pokoj­nine. To ni nič novega, saj isto poč­nejo že z DDV-jem in dru­gimi davki – kajti v pokoj­nin­sko bla­gajno, ki znaša zao­kro­že­nih pet mili­jard letno, se pre­lije kar 1,5 mili­jarde iz proračuna.

Kakorkoli obra­čamo, če naj pokoj­nine osta­nejo enako visoke, je treba denar zanje od nekje vzeti. Prodajljivega stvar­nega pre­mo­že­nja v lasti države še zda­leč ni dovolj – izku­pi­ček od pro­daje vseh dele­žev in del­nic v pod­je­tjih ne bi zado­ščal niti za dve leti pokoj­nin. Na bistveno pove­ča­nje zapo­sle­no­sti ni mogoče raču­nati, saj so demo­graf­ski kazalci neu­smi­ljeni: že danes se letno upo­koji več oseb, kot pa jih vstopi na trg dela. »Prebivalstvena pira­mida« nazorno pokaže, da bo zaradi nižje rodno­sti v poo­sa­mo­svo­ji­tve­nem obdo­bju to neiz­o­gibno veljalo tudi v vsa­kem od nasle­dnjih dvaj­se­tih let, razen če bi pri­šlo do veli­kega pri­se­lje­va­nja iz tujine, seveda ob doda­tnem pogoju, da bi pri­se­ljenci tu zako­nito delali in pla­če­vali prispevke.

Pokojninski pro­blem je za Slovenijo dol­go­ročno težje breme od čisto vseh osta­lih, vključno s seda­njo sana­cijo bank. Verjetno bo sča­soma za nje­govo reše­va­nje upo­ra­bljen ves raz­po­lo­žljivi arze­nal: niža­nje pokoj­nin, pro­daja pre­mo­že­nja, viša­nje in uva­ja­nje novih dav­kov, doda­tno zadol­že­va­nje v tujini ter zao­stro­va­nje upo­ko­ji­tve­nih pogojev.

Ravnokar uve­deni nepre­mič­nin­ski davek je zaradi vseh teh oko­li­ščin še naj­manj nepra­vi­čen. Kakršnokoli dru­gačno doda­tno obdav­če­va­nje, npr. plač ali potro­šnje bi bilo za dana­šnjo slo­ven­sko družbo še slabše od obdav­či­tve pre­mo­že­nja. Mlado gene­ra­cijo so v neper­spek­ti­ven polo­žaj poti­snile napačne odlo­či­tve odlo­če­val­cev v pre­te­klo­sti, ki so v veliki meri posle­dica popu­šča­nja dema­go­giji sin­di­ka­tov in sebič­nih desu­sov­cev. Tako smo dobili plo­dna tla za ‘med­ge­ne­ra­cij­sko vojno’.

  1. Brnot, N. in Peršin. M.: Mednarodni dan sta­rej­ših 2013, SURS, 26. sep­tem­ber 2013.
Ta članek je bil objavljen v kategoriji davki, nepremičnine, pokojnina z značko , .

En Trackback

  1. […] Več si pre­be­rite na Periskop.si […]

Komentiraj

Tvoj email ne bo nikoli objavljen ali predan naprej. Nujna polja so označena z *

*
*

Lahko uporabiš te HTML značke in lastnosti: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Na tej strani uporabljamo piškotke! Z uporabo te spletne strani se strinjate s pogoji uporabe piškotov na vašem računalniku! Podrobnosti preverite tukaj . x