Loto, res odštekano investiranje

Loterija SlovenijeNajpopularnejša kla­sična igra na srečo pri nas je loto. Po raz­i­skavi Fakultete za upo­rabne druž­bene štu­dije ga naj­manj nekaj­krat letno igra okoli 29% Slovencev, vsi sku­paj so leta 2013 vanj vpla­čali 74 mili­jo­nov evrov. Marsikdo ima igra­nje lota za neka­kšno inve­sti­ra­nje — kakor­koli čudno se to morda sliši. V nedavni knji­žni uspe­šnici Think Like a Freak: How to Think Smarter about Almost Everything (Razmišljaj odšte­kano), avtorja Steven Levitt in Stephen Dubner nava­jata, da je kar 40 odstot­kov Američanov s pod­pov­preč­nim dohod­kom pre­pri­ča­nih, da je lote­rija zanje naj­boljša možnost, da pri­dejo do omembe vre­dnega zne­ska denarja.

Če na loto pogle­damo kot na inve­sti­cijo (»ple­me­ni­te­nje pri­hran­kov«), je nepred­sta­vljivo zanič: loto igral­cem vrne samo 57 odstot­kov vpla­ča­nega sklada, še pred tem pa si država vzame 9,09 odstot­kov davka na srečke. V vsa­kem krogu lota torej igralci, kolek­tivno gle­dano, 48 odstot­kov vseh vpla­čil vržejo v koš. K temu košu se bomo še vrnili, ampak že ta poda­tek nam raz­blini kakr­šno­koli utvaro o uspe­šno­sti tovr­stnega »nala­ga­nja pri­hran­kov«. Verjetnost, da bomo zadeli glavni zade­tek, sed­mico, je astro­nom­skih 1 proti 15.380.937. Celo za naj­manjši dobi­tek, šti­rico, je ver­je­tnost nezna­tna, 1 proti 98, in tudi če imamo to srečo, nam šti­rica pri­nese ubo­gih 4 do 6 evrov (iz kroga v krog je zne­sek različen).

Vseeno za hec poglejmo, kaj se dogaja z denar­jem nekega igralca lota, če zanj nameni 20 evrov mesečno, kar je en listek z enim poljem z 8 šte­vil­kami na teden. Po petih mese­cih igra­nja lota bo naj­ver­je­tneje na ničli – izgu­bil bo vse. Če bo dele­žen veliko sreče, pa bo v tem obdo­bju enkrat zadel šti­rico in si povr­nil kakih 6 evrov. Vplačal je 100 evrov, nazaj jih je dobil 6, nje­gov saldo je minus 94 evrov.

In zdaj raz­te­gnimo to doga­ja­nje na deset let. Po dese­tih letih teden­skega vpla­če­va­nja ene osnovne kom­bi­na­cije lota, če inve­sti­tor vse dobitke daje na kup­ček in se ga ne dotika, bo na njem imel po zelo opti­mi­stični vari­anti med 100 in 200 evrov dobit­kov. Vendar pa je za ta kup­ček zapra­vil 2400 evrov: skratka, v tem poče­tju ni nika­kr­šne raču­nice, če upo­šte­vamo denarno dono­snost. Zakaj je tako? Ker so dobitki zelo nee­na­ko­merno raz­po­re­jeni: ogro­mna večina igral­cev je v glo­bo­kem minusu, drobni peščici igral­cev pa se posre­čijo veli­kan­ski dobitki.

Če boste na lotu zadeli več kot 300 evrov, se bo še enkrat vme­šala država, ki si bo od dobitka obra­ču­nala 15% davek (Zakon o dav­kih na dobitke pri kla­sič­nih igrah na srečo), ven­dar pa se vam dobi­tek potem ne upo­števa pri dohodnini.
Vendar pa to ni vsa zgodba, saj lju­dje ne sode­lu­jejo v igrah na srečo (izključno) zaradi denarja – tako nespa­me­tni vse­eno niso. Hazard jim pred­sta­vlja raz­ve­drilo. Listek vpla­čajo name­sto ška­tlice ciga­ret ali vsto­pnice za kino, na vpla­čil­nih mestih se radi dru­žijo s sebi podob­nimi. Napeto pri­ča­ko­va­nje žre­ba­nja jim ponudi krat­ko­trajno zado­volj­stvo. Bolečina ob tem, ko spet niso zadeli niče­sar, pa ni pre­ti­rana, saj je bil denarni vlo­žek maj­hen. S petimi evri na teden si kupijo nekaj dni nape­tega pri­ča­ko­va­nja in fan­ta­zi­ra­nja, kaj vse bi si lahko pri­vo­ščili, če bi se jim nasmeh­nila sreča. To fan­ta­zi­ra­nje jim pope­stri in lajša življenje.

In naza­dnje, nekaj malega jim morda pomeni tudi dober obču­tek, da tistih 48 odstot­kov od vpla­ča­nega zne­ska, ki je šlo še pred žre­ba­njem v koš, v resnici ni izpuh­telo. Nekaj je dobil državni pro­ra­čun (hazar­derji s tem pri­po­mo­rejo k izpla­če­va­nju pokoj­nin dana­šnjim upo­ko­jen­cem), nekaj so dobile inva­lid­ske, huma­ni­tarne in špor­tne orga­ni­za­cije. Loterija je, v končni fazi, pač pro­sto­voljni davek.

Ta članek je bil objavljen v kategoriji psihologija z značko .

Komentiraj

Tvoj email ne bo nikoli objavljen ali predan naprej. Nujna polja so označena z *

*
*

Lahko uporabiš te HTML značke in lastnosti: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Na tej strani uporabljamo piškotke! Z uporabo te spletne strani se strinjate s pogoji uporabe piškotov na vašem računalniku! Podrobnosti preverite tukaj . x