Ali ženske kvote res spreminjajo miselnost

gaussPred časom se je udo­ma­čila kri­la­tica o kadro­va­nju, ki so jo pri­pi­so­vali nekemu slo­ven­skemu poli­tiku: »Ni važno, ali je pismen, važno je, da je naš.« Letos smo dobili poso­do­bljeno bru­selj­sko ver­zijo: »Ni važno, ali se evrop­ski komi­sar na svoj resor spo­zna, važno je, da je žen­skega spola.«

Kljub temu, da že dolgo ni nobe­nih for­mal­nih ovir, ki bi pre­pre­če­vale, da bi bila na nek polo­žaj ime­no­vana ali izvo­ljena žen­ska, so žen­ske kvote v poli­tiki, eks­pli­ci­tne ali impli­ci­tne, mar­si­kje po Evropi na pohodu. To pozi­tivno dis­kri­mi­na­cijo, ki se ji olep­še­valno reče »zago­ta­vlja­nje ena­kih možno­sti,« imamo zato, da naj bi se »spre­me­nila misel­nost« in zato, ker se nerav­no­težje med spo­loma sicer izrav­nava pre­po­časi.

Redkokdaj pa se postavi vpra­ša­nje, kakšne so posle­dice za kako­vost dela tistih orga­nov, ki se pol­nijo ume­tno, torej s kvo­tami za zago­to­vi­tev pred­pi­sane zasto­pa­no­sti spo­lov. So odlo­či­tve vlad, v kate­rih je polo­vica mini­stric boljše kot pri vla­dah, v kate­rih je mini­stric samo četr­tina? Je evrop­ska komi­sija zdaj kva­li­te­tna, ker je v njej »vsaj 9 komi­sark«, tako kot je zah­te­val evrop­ski par­la­ment? Bo pod­je­tje bolj sta­bilno, če bo v uprav­nem odboru polo­vica žensk? Tega seveda ne moremo natančno vedeti in tega niti akti­vi­sti kvo­tnih sis­te­mov ne trdijo, saj ena­ko­merno zasto­pa­nost vidijo kot načelno vpra­ša­nje in se s prak­tič­nimi posle­di­cami ne obremenjujejo.

Objavljeno v Pravni pra­ksi št. 39/2014, 9. okto­bra 2014.
In če je polo­vična zasto­pa­nost spo­lov v obla­stnih orga­nih taka zve­li­čavna vre­dnota, h kateri morajo napre­dne družbe stre­meti, ali je potem kon­cept obve­znih kvot treba raz­ši­riti še na druga podro­čja? Na pri­mer, zakaj torej ne na sodno oblast? Polovično šte­vilo sodni­kov in sodnic na vseh nivo­jih sod­stva! Potem naprej, polo­vico zdrav­ni­kov in polo­vico zdrav­nic, uči­te­ljic in učiteljev?

Hitro pri­demo do absurda, kajti oči­tno je, da so neka­teri poklici bolj pri­vlačni za žen­ske, drugi za moške, in raz­like v zani­ma­njih, moti­va­ciji in bio­lo­ških pre­di­s­po­zi­ci­jah pač pri­ve­dejo do neso­raz­merja. Toda danes je vsa­kr­šno skli­ce­va­nje na bio­lo­ške raz­like takoj oži­go­sano kot poli­tična neko­rek­tnost, če ne že kar sovra­žni govor. Nekdanji ame­ri­ški finančni mini­ster in teda­nji pred­se­dnik har­vard­ske uni­verze Lawrence Summers je bil na pri­mer leta 2006 pri­si­ljen odsto­piti, ker si je drznil javno pod­vo­miti, ali je med vrhun­skimi nara­vo­slov­nimi znan­stve­niki tako malo žensk samo zaradi pred­sod­kov ali pa je morda tako tudi zaradi tega, ker je med lju­dmi s toli­kšno spo­sob­no­stjo, pre­da­no­stjo in inte­re­som za te znan­stvene panoge pač manj žensk kot moških.

Bes uža­lje­nih femi­nistk, ki je sle­dil in Summersa odne­sel s polo­žaja, je bil neu­pra­vi­čen. Kot z raznimi pri­meri doka­zuje ame­ri­ški soci­alni psi­ho­log Roy F. Baumeister, se pri šte­vil­nih bio­lo­ških lastno­stih Gaussova kri­vu­lja dis­tri­bu­cije pri moških in žen­ska ne pre­kri­vata v celoti ali pa je pri moških bolj »splo­ščena« kot pri žen­skah.1 Pri tele­sni višini npr. to pomeni, da je žen­ska popu­la­cija bolj skon­cen­tri­rana okoli pov­prečne žen­ske višine, pri moških pa so pogo­stejša izda­tna odsto­pa­nja nav­zdol kot nav­zgor: večji delež moških je ali izra­zito višji od moškega pov­pre­čja ali izra­zito nižji. Vsi testi inte­li­genč­nega kvo­ci­enta kažejo, da je pov­prečna vre­dnost moških enaka kot pri žen­skah, ven­dar obe­nem poka­žejo tudi, da na obeh eks­tre­mih pre­vla­du­jejo moški, ne samo med geniji, ampak tudi med duševno manj raz­vi­timi. Baumeister razloži, da narava z moškimi bolj eks­pe­ri­men­tira kot z žen­skami, kajti žen­ske so za pre­ži­ve­tje vrste pomembnejše.

To raz­lago dopolni še z dru­gim evo­lu­cij­skim dej­stvom, namreč raz­liko med spo­loma v nagnje­no­sti do tve­ga­nja. Nesporno je, da je v vseh visoko tve­ga­nih dejav­no­stih veliko večji delež moških kot žensk – moške namreč narava veliko bolj »žene« v to smer.2 Dokler je poklic poli­tika tak, da na eni strani pri­naša možnost veli­kan­skega dobitka, na drugi strani pa možnost popol­nega pro­pada, je težko ver­jeti, da bodo ide­o­lo­ško zapo­ve­dane kvote v resnici spre­mi­njale misel­nost in pri­ne­sle enako zasto­pa­nost spo­lov v politiki.

 1. Roy F. Baumeister: Is There Anything Good About Men? How Cultures Flourish by Exploiting Men. New York: Oxford University Press, 2010.
 2. Bizarno, a vse­eno se naj­dejo lju­dje, ki zani­kajo tako oči­tne bio­lo­ške zna­čil­no­sti spo­lov, kot npr. da so v pov­pre­čju moški agre­siv­nejši in tek­mo­val­nejši od žensk.
Ta članek je bil objavljen v kategoriji politika z značko , , .

3 Komentarji

 1. blink
  Objavljen na 3. december 2014 ob 23:59 | stalna povezava

  V tem nor­ve­škem doku­men­tarcu so se spra­še­vali ravno to — zakaj so v neka­te­rih pokli­cih ženske/moški v večini/manjšini? Ne gre za nee­na­ko­prav­nost, nau­če­nost, pri­tisk družbe… ampak genet­ske razlike.

  https://www.youtube.com/watch?v=p5LRdW8xw70

 2. Objavljen na 4. december 2014 ob 20:20 | stalna povezava

  Zelo zani­miv film, hvala za link. Simptomatična je zadrega tiste druž­bo­slovke v 8. minuti, ki jasno pokaže, kakšen tabu je danes ome­nja­nje bio­lo­ških raz­lik med spo­loma. In v 34. minuti film lepo pokaže trma­sto zave­ro­va­nost druž­bo­slovke v njeno ide­o­lo­ško pra­vo­verno teo­rijo (no, tudi nje­nega moškega kolega par minut kasneje). Če se dej­stva ne uje­majo s teo­rijo, toliko slabše za dejstva.

 3. Objavljen na 25. januar 2015 ob 11:20 | stalna povezava

  Znanstvenica Aleksandra Kornhauser ne mara žen­skih kvot: Delo, 24.1. 2015

Komentiraj

Tvoj email ne bo nikoli objavljen ali predan naprej. Nujna polja so označena z *

*
*

Lahko uporabiš te HTML značke in lastnosti: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Na tej strani uporabljamo piškotke! Z uporabo te spletne strani se strinjate s pogoji uporabe piškotov na vašem računalniku! Podrobnosti preverite tukaj . x