Če Banka Slovenije ne bi gledala vstran

Pred par dnevi sta se na sodi­šču zna­šli nek­da­nji vodilni funk­ci­o­narki Probanke, Romana Pajenk in Milana Lah, zaradi zadev iz let 2010 in 2011. Probanka je že več kot leto dni v likvi­da­ciji, kamor ni pri­spela le zaradi nepre­mi­šlje­nega kre­di­ti­ra­nja in moto­vi­lje­nja z doka­pi­ta­li­za­ci­jami, ampak tudi zaradi pre­stop­kov, ki niso bili pra­vo­ča­sno pro­ce­su­i­rani. Kolikšen bo stro­šek za dav­ko­pla­če­valce, bo sicer jasno šele nakna­dno, ven­dar bi bilo lahko mar­si­kaj dru­gače, če Banka Slovenije v času guver­nerja Marka Kranjca ne bi gle­dala vstran in bi njeni večni direk­to­rici prej odvzela dovo­lje­nje za član­stvo v upravi banke.

Že samo pri dejav­no­sti te banke na trgu vre­dno­stnih papir­jev v letih 2008 in 2009 bi lahko zado­sto­vale za odvzem licence. Zanje je vedel širok krog ljudi, nedvo­mno tudi vsi pri­stojni v obeh nad­zor­nih inšti­tu­ci­jah, Agenciji za trg vre­dno­stnih papir­jev (ATVP) in Banki Sloveniji. Pisalo se je v medi­jih in v blo­gih. Probanka je oško­do­vala vla­ga­te­lje v skla­dih, ki so ji zau­pali denar, ko je z nji­ho­vim (in ne z ban­čnim) denar­jem pod­pi­rala Boška Šrota pri nje­go­vem pre­vze­ma­nju Pivovarne Laško in mani­pu­li­rala s tečaji del­nic.  ATVP je ukre­pala v okviru svo­jih pri­stoj­no­sti, a ker je pri nad­zoru bank glavna Banka Slovenije — ta pa je gle­dala vstran, ozi­roma se je zado­vo­ljila s tri­vi­al­nimi nad­zor­nimi ukrepi — je Probanka lahko s svo­jim poče­tjem nada­lje­vala, dokler se ni sese­dla (glej tudi vme­sno poro­čilo par­la­men­tarne pre­i­sko­valne komi­sije, junij 2014).

Če bi bile naj­bolj v nebo vpi­joče nepra­vil­no­sti ustre­zno in pra­vo­ča­sno  sank­ci­o­ni­rane, bi bilo dose­že­nega nekaj odvra­čal­nega učinka na druge, ki so se šli podobne stvari.  Tudi zato je danes ste­ča­jev in brez­po­sel­no­sti več, kot bi jih bilo sicer.

P.S. Najbrž je naklju­čje, da je bila bor­zna posre­dnica Danijela Raković, ki jo je Šrot nasta­vil za direk­to­rico pod­je­tja–poštnega nabi­ral­nika Kolonel, in jo je revija Manager pro­gla­sila za naj­bo­ga­tejšo Slovenko leta 2007, zapo­slena ravno na Probanki.

P.P.S. Bržkone je naklju­čje tudi, da je bila direk­to­rica Probanke Romana Pajenk vidna čla­nica Foruma 21 in je bila leta 2009 (ravno v letu, ko so Probankini usluž­benci izva­jali pro­ti­za­ko­nite bor­zne mani­pu­la­cije) nagra­jenka Gospodarske zbor­nice Slovenije za izje­mne gospo­dar­ske in pod­je­tni­ške dosežke.

 

 

 

Ta članek je bil objavljen v kategoriji banke, nadzorniki z značko .

Komentiraj

Tvoj email ne bo nikoli objavljen ali predan naprej. Nujna polja so označena z *

*
*

Lahko uporabiš te HTML značke in lastnosti: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Na tej strani uporabljamo piškotke! Z uporabo te spletne strani se strinjate s pogoji uporabe piškotov na vašem računalniku! Podrobnosti preverite tukaj . x