Stroka je nad zakonom, meni direktor Zupanc

Moj julij­ski čla­nek v Pravni pra­ksi o javni dosto­pno­sti sta­ti­stič­nih podat­kov o maturi je v reviji spro­žil dva odziva. Najprej se je v začetku novem­bra ogla­sil dr. Darko Zupanc, direk­tor Državnega izpi­tnega cen­tra (RIC) v članku z naslo­vom Posegi pra­vo­sodja sprti s stroko — objava raz­vr­šča­nja šol. V njem je pred­sta­vil svoje mne­nje: 1) da je spe­ci­alni Zakon o maturi (ZMat), ki RICu omo­goča taj­nost podat­kov (kot to zago­varja stroka), »nad­re­jen« splo­šnemu Zakonu o dostopu do infor­ma­cij jav­nega zna­čaja (ZDIJZ); in 2) da naj bi »na pod­lagi teh podat­kov jav­nost napačno skle­pala o kako­vo­sti posa­me­zne šole, kar bo vpli­valo na pove­čan ozi­roma zmanj­šan vpis na posa­me­zne sre­dnje šole.«

Informacijska poo­bla­ščenka in upravno sodi­šče sta že pred tem (z odloč­bami in sod­bami) direk­torju Zupancu poja­snila, da je v zmoti.

Informacijska poo­bla­ščenka Mojca Prelesnik je dva tedna pozneje — morda tudi zato, ker RIC kljub več prav­no­moč­nim sod­bam še vedno trma­sto zavrača zah­teve za dostop do sta­ti­stič­nih podat­kov zuna­njih pre­ver­janj znanj po šolah — v članku Podatki o matu­ri­te­tnih rezul­ta­tih so pro­sto dosto­pne infor­ma­cije jav­nega zna­čaja direk­torju Zupancu in zave­zan­cem ZDIJZ obra­zlo­žila, da ZMat ni nad­re­jen splo­šnemu zakonu in da RIC v postopku ni uspel doka­zati, da matu­ri­te­tni rezul­tati spa­dajo pod eno od tak­sa­tivno našte­tih izjem, za katere jav­nost podat­kov ne velja:

»Nobenega razloga ni, da bi resnični ozi­roma vero­do­stojni podatki pov­zro­čili več škode v smi­slu pove­ča­nja ali zmanj­ša­nja vpisa na posa­me­zne šole kot pa nefor­malni in netočni podatki, ki jih dijaki in nji­hovi starši upo­šte­vajo zdaj.«

Čla­nek je zaklju­čila z ostro kri­tiko  direk­torja Zupanca:

»In prav zato je pra­vica vedeti zelo pomembna za kako­vo­stno šol­stvo, kar pomeni, da so argu­menti, s kate­rimi RIC odreka jav­no­sti to pra­vico, ne samo pravno, tem­več oči­tno tudi stro­kovno pov­sem nespre­je­mljivi. … Pravno var­nost nače­nja le RIC, ki s svo­jim vztraj­nim, ven­dar pavšal­nim in zmo­tnim naspro­to­va­njem raz­kri­va­nju podat­kov o rezul­ta­tih zuna­njega pre­ver­ja­nja nape­ljuje na misel, da s svo­jimi deja­nji ne sledi tako ple­me­ni­temu cilju, kot ga javno zago­varja. Kako naj drža­vljani zau­pajo organu, ki na vsak način pred jav­no­stjo skriti podatke, kate­rih jav­nost sta že več­krat potr­dila pri­tož­beni organ in Upravno sodi­šče RS?«

Takšno pona­vlja­nje zavra­čanj odločb Informacijske poo­bla­ščenke žal ni izo­li­ran pri­mer enega držav­nega ura­dnika, v tem pri­meru direk­torja Zupanca. Podobno, ven­dar še pre­cej daljše zavla­če­va­nje in pri­to­že­va­nje na vse možne inštance je v mojem pri­meru upri­zar­jal takra­tni direk­tor Agencije za trg vre­dno­stnih papir­jev (ATVP) ddr. Borak. Da sem pri­šel do zapro­še­nih podat­kov, je tra­jalo osem (8) let.  Kakšnih mane­vrov se je Agencija tedaj pri tem poslu­že­vala, sem popi­sal tule.

Enako zavla­če­va­nje vidimo tudi v tre­nu­tno aktu­al­nem pri­meru skri­va­nja zapi­snika (prej­šnje) vlade RS z dne 31. julija, kjer so izbi­rali kan­di­date za komi­sar­sko funk­cijo. Kljub temu, da je Upravno sodi­šče zavr­nilo zah­tevo (seda­nje) vlade za zača­sno zadr­ža­nje odločbe infor­ma­cij­skega poo­bla­ščenca, po kate­rem bi morala novi­narju Denisu Oštirju posre­do­vati magne­to­gram seje, (seda­nja) vlada tega ni upoštevala.

Zakaj si direk­torji zavo­dov, agen­cij in dru­gih držav­nih orga­nov lahko pri­vo­ščijo tako zavla­če­va­nje? Ker za to ne nosijo nobene osebne odgo­vor­no­sti ali stro­škov. Oziroma, bolj natančno, stro­ške nji­ho­vega zavla­če­va­nja (odve­tni­ške itd.) nosimo davkoplačevalci.

Ta članek je bil objavljen v kategoriji politika z značko .

Komentiraj

Tvoj email ne bo nikoli objavljen ali predan naprej. Nujna polja so označena z *

*
*

Lahko uporabiš te HTML značke in lastnosti: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Na tej strani uporabljamo piškotke! Z uporabo te spletne strani se strinjate s pogoji uporabe piškotov na vašem računalniku! Podrobnosti preverite tukaj . x