Kdo lahko še zagovarja državno lastništvo bank

Vsak poli­tik, ki bi v pri­ho­dnje še hotel zago­var­jati bla­go­dej­nost držav­nega in para­dr­žav­nega lastni­štva bank, naj si naj­prej ogleda posne­tek dana­šnje tiskovne kon­fe­rence guver­nerja Banke Slovenije Boštjana Jazbeca. BS je več let pozi­vala lastnike, naj doka­pi­ta­li­zi­rajo NLB, NKBM, Abanko, Banko Celje, Probanko, Factor banko in Gorenjsko banko. Le maj­hen del doka­pi­ta­li­za­cij je bil dejan­sko opra­vljen. Zakaj?

Lastniki niso mogli ali hoteli vpla­čati potreb­nega kapi­tala za poslo­va­nje — ban­kam pa se je sta­nje slab­šalo. Tudi nihče drug ni hotel kupiti del­nic  bank — uprave bank so zavla­če­vale z napo­ve­do­va­njem nekih fan­tom­skih kup­cev iz ekso­tič­nih držav, od kate­rih se ni mate­ri­a­li­zi­ral niti eden. Manjšinski zasebni del­ni­čarji bank so seveda raču­nali, da jim bo v škrip­cih poma­gala država (t.i. »other people’s money«)  in to tako, da se njim to ne bo nič poznalo na lastni­štvu (morali nas bodo rešiti, ker »smo sis­tem­ska banka«).

Nauk je oči­ten: nije žvaka za seljaka.  Ali, dru­gače rečeno, revna država (ki nima denarja niti za zdra­vstvo, kaj šele za meta­nje v banke) nima mesta v lastni­štvu bank, še pose­bej ne v veli­kih. Podkapitalizirane banke v tuji lasti (Hypo, Unicredit in Raiffeisen) so doka­pi­ta­li­zi­rali nji­hovi lastniki in z njimi slo­ven­ska država ni imela niti naj­manj­šega pro­blema. Jedro tega pro­blema je v naci­o­nal­no­in­te­re­sni poli­tiki: ta je celo prej­šnje dese­tle­tje vztra­jala, da morajo ostati banke »naše« (polo­vica celo­tnega ban­čnega sis­tema je bila v para­dr­žavni lasti), ni pa hotela ali zmo­gla krpati lukenj, ki so v »naših« ban­kah nasta­jale. Pili smo ‘na kredo’, konec leta 2013 je pri­šel račun za ta zapi­tek.

Ta članek je bil objavljen v kategoriji banke z značko .

Komentiraj

Tvoj email ne bo nikoli objavljen ali predan naprej. Nujna polja so označena z *

*
*

Lahko uporabiš te HTML značke in lastnosti: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Na tej strani uporabljamo piškotke! Z uporabo te spletne strani se strinjate s pogoji uporabe piškotov na vašem računalniku! Podrobnosti preverite tukaj . x