Obveščanje o pričakovani višini pokojnine

Pred sed­mimi leti sem (v sestavku Oranžno pismo) na tem mestu napo­ve­do­val, da pri nas nikoli ne bomo imeli obve­šča­nja ob bli­ža­nju upo­ko­ji­tve, kot ga imajo v skan­di­na­vskih drža­vah in o kate­rem je pred več kot dese­timi leti pisal Dušan Kidrič. Letos je me ZPIZ deman­ti­ral s svo­jim obve­sti­lom, ki ga pov­ze­mam v nada­lje­va­nju. Ta dose­žek je lep napre­dek. Očitno se vse­eno da kaj pre­ma­kniti. Pohvalno!

Zavod za pokoj­nin­sko in inva­lid­sko zava­ro­va­nje Slovenije je v skladu s šestim odstav­kom 140. člena ZPIZ-2 v tem mesecu po ura­dni dol­žno­sti pri­čel s posre­do­va­njem infor­ma­cij o pri­ča­ko­vani višini pred­ča­sne ozi­roma sta­ro­stne pokoj­nine tistim zava­ro­van­cem, ki bodo v letu 2015 dopol­nili 58 let sta­ro­sti. Na pod­lagi Pravilnika o posre­do­va­nju infor­ma­cije o pri­ča­ko­vani višini pred­ča­sne ozi­roma sta­ro­stne pokoj­nine (Uradni list RS, št. 95/14) bo zavod pri posre­do­va­nju infor­ma­cije o pri­ča­ko­vani višini sta­ro­stne ozi­roma pred­ča­sne pokoj­nine upo­šte­val več meril.

Informacijo o pri­ča­ko­vani višini pokoj­nine in prvem možnem datumu upo­ko­ji­tve bodo pre­jeli zava­ro­vanci, ki do dopol­ni­tve 65 let sta­ro­sti izpol­nijo pogoje za pri­zna­nje pra­vice do sta­ro­stne pokoj­nine ali pred­ča­sne pokoj­nine na pod­lagi zava­ro­valne dobe, dopol­njene v Republiki Sloveniji in so rezi­denti Republike Slovenije. Tistim, ki v kole­dar­skem letu dopol­nijo 58 let sta­ro­sti in do dopol­ni­tve 65 let sta­ro­sti ne bodo izpol­nili pogo­jev za pri­do­bi­tev pra­vice do pred­ča­sne pokoj­nine ozi­roma sta­ro­stne pokoj­nine, bo zavod poslal obve­stilo o dopol­njeni pokoj­nin­ski dobi. Informacija se ne bo posre­do­vala uži­val­cem izpla­čila 20 % pred­ča­sne ali sta­ro­stne pokoj­nine, uži­val­cem del­nih pokoj­nin in uži­val­cem soraz­mer­nega dela pokojnine.

Če bo zava­ro­va­nec izpol­nil pogoje za pri­zna­nje pra­vice do pred­ča­sne pokoj­nine pred pogoji za pri­zna­nje pra­vice do sta­ro­stne pokoj­nine, bo poleg infor­ma­cije o pri­ča­ko­vani višini sta­ro­stne pokoj­nine pre­jel tudi infor­ma­cijo o pri­ča­ko­vani višini pred­ča­sne pokojnine.

Pri infor­ma­tiv­nem izra­čunu ne bo upo­šte­vana dodana doba iz naslova vklju­či­tve v obve­zno doda­tno pokoj­nin­sko ozi­roma poklicno zava­ro­va­nje, zava­ro­valna doba, dopol­njena v tujini in zni­ža­nje sta­ro­stne meje za pri­do­bi­tev pra­vice do sta­ro­stne pokoj­nine (skrb za otroke, obve­zno zava­ro­va­nje pred dopol­nje­nim 18. letom sta­ro­sti, slu­že­nje obve­znega voja­škega roka), upo­šte­valo pa se bo zni­ža­nje sta­ro­stne meje zaradi šte­tja zava­ro­valne dobe s pove­ča­nim trajanjem.

Ta članek je bil objavljen v kategoriji pokojnina.

Komentiraj

Tvoj email ne bo nikoli objavljen ali predan naprej. Nujna polja so označena z *

*
*

Lahko uporabiš te HTML značke in lastnosti: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Na tej strani uporabljamo piškotke! Z uporabo te spletne strani se strinjate s pogoji uporabe piškotov na vašem računalniku! Podrobnosti preverite tukaj . x