Škodljivci na KDD

kddEden od naj­bolj ško­dlji­vih zaseb­nih mono­po­lov v tej državi je KDD-Centralna kli­rin­ško depo­tna družba. To je zasebna del­ni­ška družba, ki je oči­tno v tako dobrih odno­sih z ura­dniki na mini­str­stvu za finance (MF), da ji že več let popu­ščajo in pro­i­zva­jajo zako­no­dajo, ki KDD-ju omo­goča kre­pi­tev mono­pol­nega dobička, na račun  mno­žice malih del­ni­čar­jev. Načrtovana uki­ni­tev brez­plač­nih regi­str­skih raču­nov (brez upra­vi­če­nega razloga) je nasle­dnji korak, po: 1) uvedbi leža­rin pred nekaj leti, 2) uki­ni­tvi nad­zora ATVP nad tari­fami KDD in 3) uki­ni­tvi pisnih obve­stil o sta­nju na računu.

Verjetno se računa na to, da poslanci itak bolj ali manj nimajo pojma, kaj potr­ju­jejo, svoj lon­ček pa v ozadju ver­je­tno pri­sta­vljajo tudi banke in borzno-posredniške družbe, ki si obe­tajo doda­tne pri­live, saj jim bo ta spre­memba kot deus-ex-machina na pla­dnju pri­ne­sla obve­zno kon­ver­zijo 300.000 brez­plač­nih regi­str­skih raču­nov v pla­čljive trgo­valne račune, ki jim pri­na­šajo pavšalni doho­dek tudi za nič opra­vlje­nih tran­sak­cij (»da vzdr­žu­jejo enako sta­nje na računu«). Velik del teh del­ni­čar­jev ima svoje cer­ti­fi­kat­ske del­nice še iz časov, pre­den je bila KDD sploh ustanovljena.

Kot da bi zemlji­ška knjiga od vsa­kega lastnika par­cele zah­te­vala pla­če­va­nje letne »leža­rine«, zato da v regi­stru slu­čajno ne izgubi podat­kov o nje­govi parceli.

Temu se reče reke­ti­ra­nje. Če bo pre­dla­galo poslan­cem, naj ga potr­dijo, ga oči­tno pod­pira tudi finančno ministrstvo.

Ta članek je bil objavljen v kategoriji borza z značko .

Komentiraj

Tvoj email ne bo nikoli objavljen ali predan naprej. Nujna polja so označena z *

*
*

Lahko uporabiš te HTML značke in lastnosti: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Na tej strani uporabljamo piškotke! Z uporabo te spletne strani se strinjate s pogoji uporabe piškotov na vašem računalniku! Podrobnosti preverite tukaj . x