Zlata leta in finančne potrebe

Legendarni ame­ri­ški tele­vi­zij­ski komik Jerry Seinfeld je svojo publiko pred leti zaba­val z nasle­dnjim dov­ti­pom: »Ne gre mi v glavo, zakaj se vsi upo­ko­jenci vozijo z veli­kimi avto­mo­bili. Njihova telesa posta­jajo vse manjša, zakaj ven­dar potem potre­bu­jejo vse večje avtomobile?«

Stereotipi o sta­rej­ših oči­tno dobro uspe­vajo na obeh stra­neh Atlantika. Včasih nas bom­bar­di­rajo s ste­re­o­tipi o zgr­blje­nem upo­ko­jencu, ki samo jadi­kuje, ga na vseh kon­cih kaj boli, in se samo pre­klada iz ene ambu­lante v drugo. Spet dru­gič pa ga pred­sta­vijo kot boga­taša, ki upo­ko­jen­ske dni pre­ži­vlja na luksu­znih kri­žar­je­njih po toplih morjih.

Za večino sta­rej­ših velja, da čeprav je nji­hovo življe­nje daleč od takšnih tele­vi­zij­skih skraj­no­sti, še zda­leč niso za staro šaro. Drži pa tudi, da si lju­dje v tre­tjem življenj­skem obdo­bju radi pri­vo­ščijo kaj, za kar prej ni bilo časa ali možno­sti. Morda ogled ekso­tične vul­kan­ske Madeire ali pa udo­ben avto, mogoče celo manjši avto­dom za pohaj­ko­va­nja po oko­li­ških deželah.

Ena od pred­no­sti zla­tih let je, da nas vse manj reči ome­juje. Otroci so odra­sli, časa zase imamo več, manj se je treba pri­la­ga­jati. Celo za banke in zava­ro­val­nice smo zaže­lene stranke, saj se na pod­lagi lastnih izku­šenj zave­damo, kako pomembni vre­dnoti sta var­nost in stabilnost.

Če smo pre­vi­dno »vozili« skozi delovno aktivno obdo­bje in imeli nekaj sreče, potem v tre­tjem življenj­skem obdo­bju nismo v mate­ri­alni sti­ski. Poleg tega so naši vsak­da­nji stro­ški nižji, življenj­ski ritem pa je lagodnejši.

Pomagati, a po pameti

Dejstvo je, da je dan­da­nes rela­tivno malo služb za nedo­lo­čen čas in zaradi tega mlada gene­ra­cija morda težje rešuje sta­no­vanj­ski pro­blem kot tista pred njo. Vendar pa so se sta­nju pri­la­go­dile tudi banke in danes je sta­no­vanj­ski kre­dit dose­gljiv tudi tistim mla­dim, ki so zapo­sleni za dolo­čen čas. Odplačilna doba lahko sega do 30 let; pri daljši odpla­čilni dobi je seveda višina obroka nižja kot pri krajši. Četudi je to z zgo­do­vin­ske in soci­o­lo­ške per­spek­tive neo­bi­čajno, se v teh časih kar pogo­sto dogaja, da osta­reli starši mate­ri­alno poma­gajo svo­jim že odra­slim otro­kom. Ena od možno­sti je vstop v nji­hove kre­di­tne pogodbe v vlogi poroka, druga je obre­me­ni­tev lastne nepre­mič­nine za zava­ro­va­nje otro­ko­vega kredita.

Pri tem je seveda bolj smi­selno obre­me­niti kaj dru­gega (vikend, zemlji­šče, gozd) name­sto glavne bivalne nepre­mič­nine, da ne bi na stara leta ostali brez strehe nad glavo, kajti pre­vi­dnost je vse­ka­kor na mestu. Nihče vam ne more zame­riti, če naj­prej poskr­bite zase. Kadar gre za večjih izpo­so­jeni zne­sek in dolgo dobo odpla­če­va­nja, lahko kot porok pov­sem upra­vi­čeno pri­ča­ku­jete upo­rabo varo­val­nih meha­niz­mov, ki jih ponu­jajo banke v pove­zavi z zava­ro­val­ni­cami, torej da kre­di­to­je­ma­lec sklene življenj­sko zava­ro­va­nje kre­di­to­je­malca, ali pa, če ima nego­tovo službo, zava­ro­va­nje za pri­mer brezposelnosti.

S kre­di­tom cilj dose­žemo prej

Marsikdo si reče, potem ko odplača dol­go­le­tni kre­dit, no, zdaj sem pa iz tega ven, in se ne bom nikoli več zadol­žil. To se sliši načelno in pre­u­darno, ven­dar je lahko tudi krat­ko­vi­dno. Tudi v zre­lih letih nam lahko več pomeni, da si kako željo ure­sni­čimo takoj, pla­čilo zanjo pa pre­ne­semo ozi­roma obročno raz­de­limo na pri­ho­dnje mesece. Kaj pa, če se v tisto daljno deželo, ki ste si jo vse življe­nje želeli obi­skati, čez pet let ne boste več mogli odpra­viti, npr. zaradi resnih zdra­vstve­nih težav?

Kadar se odlo­čamo za nek večji nakup, imajo sko­raj vse banke na voljo posebno ponudbo za upo­ko­jence. Še pre­den pa se odpra­vimo na lov za naj­pri­mer­nej­šim kre­di­tom, je pame­tno pre­ve­riti, za koliko se lahko zadol­žimo in koliko na mesec lahko name­nimo za odpla­če­va­nje dolga. Standardno pri­po­ro­čilo razu­mnega zadol­že­va­nja je, naj obrok za odpla­če­va­nje ne pre­sega 30 odstot­kov naših rednih prilivov.

Naslednji kri­te­rij za izbiro je namen. Za nakup avto­doma, na pri­mer, bi lahko v poštev pri­šel namen­ski avto­mo­bil­ski kre­dit, ki ima odpla­čilno dobo do pet let, odo­breni zne­sek pa lahko znaša tudi 110% naku­pne vre­dno­sti novega ali rablje­nega vozila.

Nenamenski osebni kre­dit pa ima odpla­čilno dobo odvi­sno od oblike zava­ro­va­nja in lahko znaša 7 let (pri nespre­men­ljivi obre­stni meri) in do 10 let (pri spre­men­ljivi obre­stni meri). Možnih nači­nov zava­ro­va­nja je veliko: zava­ro­val­nica, poroki, zastava nepre­mič­nine, denar­nega depo­zita, vre­dno­stnih papir­jev, inve­sti­cij­skih kupo­nov ali police življenj­skega zavarovanja.

Je ugo­dnejša spre­men­ljiva ali fiksna obre­stna mera? Ob skle­ni­tvi kre­di­tne pogodbe tega seveda ne moremo vedeti, saj ne poznamo pri­ho­dno­sti. Trenutno je splo­šni nivo obre­stnih mer zelo nizko in je spre­men­ljiva obre­stna mera ugo­dnejša. Ni pa nemo­goče, da se v pri­ho­dnje spet pov­zpne, kar bi kre­di­to­je­mal­cem povi­šalo mesečno obve­znost. Če je odpla­čilna doba dolga in če vam miren spa­nec veliko pomeni, vam bo pri­vlač­nejša fiksna obre­stna mera – pri njej nelju­bih pre­se­ne­čenj z zvi­ša­njem obroka ne bo.

Kakšen pa je ugo­den kredit

Kaj pomeni, da je kre­dit ugo­den? Večkrat se poza­blja na prvi pred­po­goj zadol­že­va­nja: da je poso­ji­lo­da­ja­lec zane­sljiva in varna finančna inšti­tu­cija ter da so pogod­beni pogoji jasni in nedvo­u­mni. Šele za tem pri­demo do šte­vilč­nega kri­te­rija: da za dobljeno poso­jilo pla­čamo čim manj obre­sti in stro­škov. Merilo sku­pnega zne­ska, ki ga moramo na koncu pla­čati za dobljeni kre­dit, in po kate­rem lahko kre­dite pri­mer­jamo med seboj, se ime­nuje efek­tivna obre­stna mera (EOM). Ta mera upo­števa obre­stno mero in vse nepo­sre­dne stro­ške, ki jih bomo imeli z naje­mom kre­dita, kot so stro­ški odo­bri­tve, admi­ni­stra­tivni stro­ški, stro­ški vode­nja kre­dita in računa, zava­ro­va­nje in stro­ški odpla­če­va­nja kre­dita. Čim manjši je zne­sek in krajši ko je čas odpla­čila kre­dita, tem višja je EOM. Z dru­gimi bese­dami, vpliv fiksnih enkra­tnih stro­škov je nižji pri daljši dobi odpla­če­va­nja in pri viš­jem zne­sku kredita.

Posebnosti pri odplačevanju

Kadar je kre­di­to­je­ma­lec sta­rejša oseba, veljajo neka­tere doda­tne ome­ji­tve, ki se tičejo dobe odpla­če­va­nja. Ta je lahko le toli­kšna, da kre­di­to­je­ma­lec ob izteku kre­dita ne pre­seže pred­pi­sane sta­ro­sti. Ta znaša 75 let ali 80 let, odvi­sno od vrste kre­dita in načina zava­ro­va­nja. Pri izra­čunu kre­di­tne spo­sob­no­sti kre­di­to­je­malca pri večini kre­di­tov velja doda­tna ome­ji­tev v višini mini­malne plače – kre­di­to­je­malcu mora od osnove za izra­čun kre­di­tne spo­sob­no­sti, zmanj­šane za obsto­ječe odte­gljaje in z upo­šte­va­njem mesečne anu­i­tete novo odo­bre­nega kre­dita, ostati naj­manj zne­sek v višini mini­malne plače.

Nenazadnje pa je dobro imeti v mislih tudi, da če se nam nena­doma pojavi nepred­vi­dena potreba po večjem nakupu, lahko zadrego rešimo z upo­rabo poso­jilne kar­tice Karanta. Z njo lahko opra­vimo nakup brez odveč­nih admi­ni­stra­tiv­nih postop­kov, ugo­ta­vlja­nja kre­di­tne spo­sob­no­sti in zbi­ra­nja doku­men­ta­cije, ki so pove­zani z obi­čaj­nimi poso­jili. Pri poso­jilni Karanti mesečno porav­na­vamo le 10 ali 20 % pora­blje­nega zne­ska limita, o kate­rem smo se pred­ho­dno dogo­vo­rili s svo­jim bančnikom.

Preudarnost zah­teva, da vna­prej pomi­slimo tudi na situ­a­cijo, ko bi se nam ob odpla­če­va­nju kre­dita zata­knilo. Tu velja le eno, zelo pomembno pra­vilo: o svo­jih teža­vah takoj obve­stiti kre­di­to­da­jalca. Možnosti za reše­va­nje situ­a­cije je kar nekaj: podalj­ša­nje odpla­če­va­nja, mora­to­rij na odpla­če­va­nje, popla­čilo z novim kre­di­tom, odvi­sno pač od oko­li­ščin. Vsekakor je tudi banki v inte­resu, da se situ­a­cija dogo­vorno raz­reši v obo­je­stran­sko zadovoljstvo.

Kaj pa obra­tni pri­mer, kadar želimo poso­jilo pred­ča­sno odpla­čati? Pri tem ni nobe­nih ovir. Bančnik nam bo izde­lal izra­čun, koli­kšen je pre­o­sta­nek dolga na dolo­čen dan in z naka­zi­lom lahko dolg brez poseb­nih stro­škov poravnamo.

Ta članek je bil objavljen v kategoriji banke z značko .

Komentiraj

Tvoj email ne bo nikoli objavljen ali predan naprej. Nujna polja so označena z *

*
*

Lahko uporabiš te HTML značke in lastnosti: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Na tej strani uporabljamo piškotke! Z uporabo te spletne strani se strinjate s pogoji uporabe piškotov na vašem računalniku! Podrobnosti preverite tukaj . x