Ekonomski vidik zdravniškega premirja

HomeopatijaNedavno izgla­so­vana odlo­či­tev zdrav­ni­ške zbor­nice, da ukvar­ja­nje s home­o­pa­tijo ni več razlog za odvzem zdrav­ni­ške licence, je spet obu­dila javne debate med zago­vor­niki in naspro­tniki te dejav­no­sti. V TV oddaji Tarča (8. januar 2015) je pred­stav­nica slo­ven­skega far­ma­cevt­skega dru­štva dr. Maruša Hribar izpo­sta­vila tudi eko­nom­ski vidik, češ da v neka­te­rih evrop­skih drža­vah, kjer zdra­vstvene zava­ro­val­nice kri­jejo tudi home­o­pa­tijo, ugo­ta­vljajo njen bla­go­de­jen far­ma­ko­e­ko­nom­ski uči­nek.

Farmakoekonomika je mlada veda, ki iden­ti­fi­cira, meri in pri­merja stro­ške ter učin­ko­vi­tost raz­lič­nih vrst zdra­vlje­nja glede na nji­hove kli­nične in t.i. huma­ni­stične izide (subjek­tivno vre­dno­te­nje zdravja in zado­volj­stva bol­nika). V Sloveniji je pove­zana s far­ma­cevt­skim štu­di­jem, ki ne vse­buje alter­na­tivne medicine.

Objavljeno v Pravni pra­ksi št. 3–4/2015, 22. janu­arja 2015.
Homeopatija pa je alter­na­tivna zdra­vil­ska metoda, ki je bila ute­me­ljena v 19. sto­le­tju, in teme­lji na upo­rabi izje­mno močno raz­red­če­nih snovi mine­ral­nega, rastlin­skega ali žival­skega izvora, za katere ni znan­stve­nih doka­zov o zdra­vil­nem učin­ko­va­nju razen pla­ceba. Registrirane home­o­pat­ske pri­pravke v obliki slad­kor­nih kro­glic pro­da­jajo doda­tno uspo­so­bljeni far­ma­cevti v lekar­ni­ški mreži. Na vsaki ste­kle­nički s kro­gli­cami mora pisati, »da zdra­vilo nima doka­za­nih zdra­vil­nih učin­kov.« Kljub temu se po Evropi pro­i­zva­jajo že sko­raj 200 let, in dolo­čen del popu­la­cije jih je pri­pra­vljen kupo­vati ter iz žepa pla­če­vati tudi za nasvete home­o­pat­skih zdra­vil­cev. Postavlja se vpra­ša­nje, kako bi torej vklju­či­tev teh sto­ri­tev in izdel­kov v javno zdra­vstveno bla­gajno (kar si poti­hem želijo home­o­pati in nji­hovi kli­enti) dose­gla neto pozi­ti­ven uči­nek za slo­ven­sko družbo. Očitno je, da ostane manj denarja za prave medi­cin­ske posege, tera­pije in zdra­vila, če se ga del nameni slad­kor­nim kroglicam.

Prva možnost bi bila, da bi »home­o­pa­tija na recept« toliko pove­čala njeno popu­lar­nost, da bi država poslej pobrala veliko več dav­kov od te dejav­no­sti, kot jih sedaj, ko to poteka izključno na samo­plač­ni­ški način. Homeopatija je kaj­pada tudi posel: sve­to­va­nje bol­ni­kom, pro­i­zvo­dnja pri­prav­kov ter nji­hov uvoz, vele­pro­daja in malo­pro­daja. V ome­njeni TV oddaji smo izve­deli, da slo­ven­ski bol­nik odšteje 140 EUR za prvi pregled-pogovor pri home­o­patu. A tudi če bi bilo res toliko več davč­nega pri­liva, se ti pobrani davki potem iz (inte­gral­nega) pro­ra­čuna ne bi vrnili v kro­nično podfi­nan­ci­rano zdra­vstvo, npr. za skraj­še­va­nje čakal­nih dob.

Druga možnost bi bila, da home­o­pat­sko zdra­vljeni lju­dje manj stro­škovno obre­me­nju­jejo »kla­sično medi­cino«. To je malo ver­je­tno, kajti lju­dje se na home­o­pate obra­čajo pri blaž­jih tego­bah, pri resnih zade­vah (in kadar home­o­pa­tija ne deluje) pa pri­sta­nejo pri ura­dni medi­cini. Razen tega pa pri nas ZZZS ne vre­dnoti ure dela spe­ci­a­li­sta dru­žin­ske medi­cine na 140 evrov, pač pa pre­cej manj.

Tretja možnost bi bila, da bi home­o­pa­tija resnično ozdra­vila »drage« bole­zni: onko­lo­ške, dia­be­tes, mul­ti­plo skle­rozo itd. To bi bilo lepo, a žal ni doka­zov, pri­do­blje­nih s pre­ver­ja­nji po nor­mal­nih znan­stve­nih stan­dar­dih. Seveda obsta­jajo anek­dote, toda ustno izro­čilo, četudi pozi­tivno, pač ni dokaz.

Naše zdra­vstvo je sko­raj v celoti krito iz ene same sku­pne vreče denarja (samo­plač­ni­štva je zane­mar­ljivo malo). Njen bla­gaj­nik, skrb­nik te vreče -  ZZZS — za celo državo odreja, koliko kate­rih medi­cin­skih sto­ri­tev in kate­remu izva­jalcu bo pla­čal; čakalne dobe so zato tudi odraz raz­po­lo­žlji­vega denarja in odlo­či­tev ZZZS. V takem netr­žnem cen­tral­no­plan­skem sis­temu je za družbo naj­bo­lje, da ostane točno tako, kot je zdaj: vsak samo­plač­nik, ki se mu uspe poz­dra­viti s slad­kor­nimi kro­gli­cami, ki mu jih pred­piše home­o­pat, pomeni nekaj pri­hranka za t.i. »javno« zdra­vstvo, ozi­roma za večino pre­bi­val­stva, ki home­o­pa­tije ne upo­ra­blja. Še bolje bi bilo npr. če bi si nav­du­šenci s home­o­pat­skimi kro­gli­cami zdra­vili še zobovje; škan­da­lo­zno dolge čakalne vrste pri zoboz­drav­ni­kih bi bile potem neko­liko krajše.

Če bi imeli pri nas indi­vi­du­a­li­zi­rano zdra­vstveno zava­ro­va­nje, kon­flikta sploh ne bi bilo. Ljudje bi izbi­rali med doda­tnimi zava­ro­val­nimi paketi raz­lič­nih zdra­vstve­nih zava­ro­val­nic, in kdor bi hotel, bi pač vzel takega s povra­či­lom stro­škov za home­o­pa­tijo. V začetku ome­njeni far­ma­ko­e­ko­nom­ski uči­nek home­o­pa­tije bi nam potem na dolgi rok poka­zal trg, v obliki raz­like pri zava­ro­valni pre­miji. Seveda pa ob men­ta­li­teti, ki pri nas pre­vla­duje, tega še dolgo ne bo.

Ta članek je bil objavljen v kategoriji ekonomija, zdravstvo z značko , .

Komentiraj

Tvoj email ne bo nikoli objavljen ali predan naprej. Nujna polja so označena z *

*
*

Lahko uporabiš te HTML značke in lastnosti: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Na tej strani uporabljamo piškotke! Z uporabo te spletne strani se strinjate s pogoji uporabe piškotov na vašem računalniku! Podrobnosti preverite tukaj . x