Priseljenci kot odrešitev za pokojnine?

national transfer accounts NTAPrejšnji mesec je ure­dnica Financ Simona Toplak obja­vila dokaj gro­te­sken čla­nek s tezo, da Slovenija potre­buje pri­se­ljence zato, da bomo v pri­ho­dnje imeli pokoj­nine. Čla­nek je že tedaj požel nemalo zgra­ža­nja na sple­tnem forumu Financ, a se nje­gove teze v zadnjih tednih, ob aktu­alni pro­ble­ma­tiki migran­tov, še kar naprej pona­vljajo.Res je, da je demo­graf­ska situ­a­cija v Sloveniji nedvo­u­mna. Kohorte slo­ven­skih 60-letnikov in 60-letnic so že danes šte­vilč­nejše od kohort 25-letnikov in 25-letnic. To pomeni (neko­liko poe­no­sta­vljeno), da se vsako leto upo­koji več ljudi, kot jih vstopi na trg dela. In tako bo vsaj še 25 let, kajti vse nasle­dnje že rojene kohorte (stare od 1 do 24 let) so manjše od tistih, sta­rih 35 do 60 let (glej pre­bi­val­stveno pira­mido SURS).

Toda argu­mentu Toplakove manjka bistveni del: pri­se­ljenci bi, agre­ga­tno gle­dano, pokoj­nin­ski situ­a­ciji pri­po­mo­gli le, če bi bili v času svo­jega biva­nja neto vplač­nik v soci­alni sis­tem in ne neto pre­je­mnik. To pomeni: če bi bilo malo neaktivnih-prejemnikov (otrok, star­cev in brez­po­sel­nih) in veliko zapo­sle­nih (vplač­ni­kov pokoj­nin­skih pri­spev­kov). Kako je videti tre­nu­tna situ­a­cija obsto­je­čega slo­ven­skega pre­bi­val­stva, nam pokaže model naci­o­nal­nih trans­fer­jev NTA:

national transfer accounts NTA

vir: www.ntaccounts.org

Graf pri­ka­zuje agre­ga­tni delovni doho­dek (modra povr­šina) in agre­ga­tno potro­šnjo (vijo­lična povr­šina) v življenj­skem ciklu od roj­stva do smrti. Krivulji se sekata pri 25. in 56. letu — samo vme­sne sta­ro­stne kohorte so neto vplač­nice, vse ostale so neto pre­je­mnice. Vijolično povr­šino pove­ču­jejo pozen vstop na trg dela, dol­go­tra­jen štu­dij, zgo­dnje upo­ko­je­va­nje, brez­po­sel­nost, stro­ški zdra­vstva, dol­go­ži­vost (in drugo). Modro povr­šino pove­čuje šte­vilo zapo­sle­nih in ustvar­jena dodana vre­dnost. Vijolična povr­šina, ki ni pre­krita z modro, odraža potrebe po trans­fer­jih (jav­nih ali pri­va­tnih) ali unov­če­va­nju aku­mu­li­ra­nega premoženja.

Nezaposleni so vijo­lične in ne modre barve. Trenutno jih je 110.000. Delovnih aktiv­nih (zapo­sle­nih in samo­za­po­sle­nih) je 807.000 ljudi; leta 2011 jih je bilo, na pri­mer, 824.000. Deficitarni poklici, ki v Sloveniji danes dobijo službo (pod pogo­jem, da so pri­pra­vljeni delati za ponu­jeno plačo in tudi v dru­gem kraju, kot je nji­hov kraj biva­li­šča), so po podat­kih zavoda za zapo­slo­va­nje nasle­dnji: kemiki / pro­gra­merji, raz­vi­jalci pro­gra­mov / inže­nirji grad­be­ni­štva, ele­k­tro­teh­nike, stroj­ni­štva / zdrav­niki in zoboz­drav­niki / far­ma­cevti / teh­niki za tele­ko­mu­ni­ka­cije, teh­niki za ele­k­tro­niko / medi­cin­ske sestre / kuharji / nata­karji / krovci itd.

Kolikšna je ver­je­tnost, da bo večje šte­vilo novih pri­šle­kov res tu zako­nito zapo­sleno in vpla­če­valo pokoj­nin­ske pri­spevke? Morda kot pod­je­tniki — toda ali je Slovenija res pri­vlačna desti­na­cija za dobro izo­bra­žene ali pod­je­tne tujce? Ta ver­je­tnost je, glede na seda­njo situ­a­cijo, majhna (ali veste, kako zaple­teno je za slo­ven­sko pod­je­tje, da zapo­sli tujca, ki ni iz EU?). Veliko večja je ver­je­tnost, da bi kakr­šen­koli večji pri­liv pri­se­ljen­cev doda­tno obre­me­nil soci­alni sistem.

Disclaimer: Nesporno je, da je v prej­šnjih, dru­gač­nih časih (ko je indu­strija potre­bo­vala delavce) pri­šlo pre­cej ljudi, ki so danes pro­duk­tivni člani družbe. Da ne bo pomote, tale član­čič ne govori o teda­njih pri­se­ljen­cih iz repu­blik bivše Jugoslavije, pač pa samo o zgre­še­no­sti teze, da nam bodo pokoj­nine pri­skr­beli zdaj­šnji begunci (iz Azije). Za pokoj­nine bo treba ukre­pati drugače.

Ta članek je bil objavljen v kategoriji pokojnina z značko .

Komentiraj

Tvoj email ne bo nikoli objavljen ali predan naprej. Nujna polja so označena z *

*
*

Lahko uporabiš te HTML značke in lastnosti: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Na tej strani uporabljamo piškotke! Z uporabo te spletne strani se strinjate s pogoji uporabe piškotov na vašem računalniku! Podrobnosti preverite tukaj . x